Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikation

5G-täckning längs transportkorridorer: första omgången projekt som valts ut för medfinansiering av infrastruktur för 5G-korridorer

Efter den första ansökningsomgången för Fonden för ett sammanlänkat Europa – Digitalt (FSE Digital) tilldelades 15 projekt EU-finansiering för att påskynda utbyggnaden av 5G-konnektivitetsinfrastruktur längs de viktigaste transportvägarna i hela Europa.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

5G-korridorer

Den resulterande projektportföljen som kommer att få EU-finansiering kommer att bana väg för uppkopplad och automatiserad mobilitet, inbegripet säkerhets- och icke-säkerhetstjänster, oavsett om det gäller väg, järnväg, inre vattenvägar eller multimodala transporter. 

Projekten kommer närmare bestämt att stödja utbyggnaden av 5G-infrastruktur på gränsöverskridande avsnitt av 5G-korridorer och säkerställa tjänstekontinuitet vid passage av nämnda gräns, och på så sätt bidra till att koppla samman olika regioner i Europa.

Sju av dessa projekt kommer att börja bygga ut den infrastruktur som behövs direkt, både aktiv och passiv, för att göra det möjligt för CAM-tjänster att utvecklas under de kommande åren.  Samtidigt kommer åtta inledande studier att förbereda grunden för framtida storskaliga projekt för utbyggnad av 5G-infrastruktur inför kommande digitala ansökningsomgångar för FSE. Mer information om dessa projekt och studier finns nedan.

En andra ansökningsomgång för 5G-korridorer för utbyggnadsarbeten och studier pågår för närvarande till och med den 21 mars.   Det innehåller en inbjudan till en samordningsstödåtgärd (CSA) som syftar till att integrera infrastruktur för 5G-konnektivitet med kantnoder och infrastruktur för den europeiska molnfederationen.

5G-korridorer: Utvalda projekt Uppföljning av ansökningsomgång 1

5G SEAGUL: 5G-sömlös roaming för det gränsöverskridande samarbetet mellan Grekland och Bulgarien

Detta projekt kommer att inriktas på utbyggnad och uppgradering av 5G-RAN, stom- och transportkomponenter längs de grekiska (GR) och bulgariska (BG) motorvägarna i TEN-T-korridoren Orient/östra Medelhavet (OEM) med stark gränsöverskridande inriktning. Huvudmålet är att stödja uppkopplade och automatiserade mobilitetstjänster längs avsnittet mellan Grekland och Bulgarien i denna korridor.

Wings ICT Solutions tillsammans med CosPromotion och A1 Bulgaria EAD kommer att inrikta verksamheten på att uppnå en optimal nätsammanlänkning och roaming-/överlämningskonfiguration, samtidigt som man mäter det smidiga överlämnandet av uppkopplade fordon och validerar genom verkliga gränsöverskridande prövningar.

Projektet planerar att använda medfinansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE Digital) för att påskynda utbyggnaden och uppgraderingen av 5G-konnektivitet längs GR- och BG-motorvägarna fram till 2025 på utmanande områden för 5G-utbyggnad, vilket möjliggör effektivare, smart, hållbar och miljövänlig mobilitet längs en av EU:s viktigaste transportvägar.

Totalt EU-bidrag: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Sömlös 5G-rörlighet över gränserna mellan Tyskland och Luxemburg

Detta projekt kommer att syfta till högpresterande nätverkstäckning och ett sömlöst överlämnande av uppkopplade enheter (utan samtalsfall eller förlust av dataanslutningar) från en mobilnätsoperatör till en annan vid passage av nationsgränser inom Europa. Överlämnandet måste förbättra användarupplevelsen och den smidiga digitala konnektiviteten i hela Europa.

Båda mobiloperatörerna Deutsche Telekom och POST Luxembourg kommer att bygga upp och förbättra 4G- och 5G-infrastrukturen för CAM, medan BMW-koncernen kommer att bidra till projektet med särskilda krav ur fordonssynpunkt och testa användningsfall när de sömlösa överlämningslösningarna finns på plats. 

Projektet kommer att omfatta motorvägsavsnittet från Frisange (Luxemburg) till Saarbrucken (Tyskland) vid gränsövergången nära Schengen och kommer att utveckla en ny nätverksfunktion med nya gränssnitt mellan operatörer. Funktionen kommer att vara förenlig med rättsliga bestämmelser om laglig avlyssning eller allmän tillgång till nödsamtal.  5G DeLux kommer att utarbeta en plan för en harmoniserad europeisk lösning.

Totalt EU-bidrag: 6 338 325,50 EUR

5G NETC: 5G Nordeuropeiska transportkorridoren

Detta projekt kommer att syfta till att förbättra kontinuiteten i gränsöverskridande nättjänster för redan etablerade tjänster och samtidigt anta 5G-infrastruktur i offentliga miljöer längs den nordeuropeiska delen av det transeuropeiska transportnätet mellan Skandinavien och Medelhavsområdet (TEN-T) och korridorer mellan Nordsjön och Östersjön för att stödja nya 5G-tjänster och G-tillämpningar.

Telia Sverige och Telia Finland kommer tillsammans med Lettland Mobilais Telefons att via detta projekt sträva efter att möjliggöra tillämpningar och tjänster för CAM och för framtida mobila kommunikationssystem för järnväg (FRMCS) använda falllösningar och dess införande. Projektet kommer att säkerställa särskild kapacitet genom högvärdig konnektivitet för CAM- och FRMCS-tjänster och andra industriella eller offentliga tjänster med särskilda kvalitetskrav. Det kommer också att driva på utvecklingen av 5G-tjänster och tillämpningar som en möjliggörande faktor för CAM- och FRMCS-tjänster för att överbrygga klyftan mellan de två nivåerna.

Totalt EU-bidrag: 15 535 000 EUR

IBERIANL5G: Iberiska korridoren – 5G- och V2X-nätet för framtida CAM- och FRMCS-tjänster på gränsöverskridande sträckor mellan Portugal och Spanien

Detta projekt kommer att genomföras i områden med marknadsmisslyckanden för att säkerställa oavbruten och kontinuerlig 5G-täckning längs de gränsöverskridande avsnitten av näten i Kastilien-León, Galicien och centrala Portugal, och därmed utgöra en del av den centrala iberiska korridoren (Porto-Aveiro – Salamanca), som är ansluten till de iberiska och europeiska näten i Atlantkorridoren. 

Tradia Telecom kommer tillsammans med Towerlink Portugal att säkerställa de nödvändiga förutsättningarna för att mobilnätsoperatörerna ska kunna bygga ut 5G-infrastruktur längs 310 km väg i Portugal och 289 km i Spanien, och därigenom säkerställa kontinuitet i täckningen och tillräcklig tjänstekvalitet för att stödja trafikincidenthanteringstjänster (TIM).

Åtgärden kommer också att bygga nya radiostationer och gynna olika intressenter, såsom mobilnätsoperatörer, väg- och järnvägsinfrastrukturoperatörer och tillverkare av originalutrustning.

Totalt EU-bidrag: 2 556 165 EUR

NATCOR5G: Nordatlantiska korridor 5G- och V2X-nät för framtida CAM- och FRMCS-tjänster på gränsöverskridande sträckor mellan Frankrike och Spanien

Detta projekt syftar till att säkerställa oavbruten och kontinuerlig 5G-täckning längs Atlantkorridorens gränsöverskridande avsnitt genom att bygga ut infrastruktur i områden där marknaden inte har investerat i utbyggnaden av värdefull passiv/aktiv infrastruktur.

Tradia Telecom och Cellű France kommer att säkerställa de nödvändiga förutsättningarna för att mobilnätsoperatörerna ska kunna bygga ut 5G-infrastruktur längs 328 km väg i Frankrike och 184 km i Spanien, och på så sätt säkerställa kontinuitet i täckningen och tillräcklig tjänstekvalitet för att stödja TIM-tjänster.

Denna åtgärd kommer att bygga nya radiostationer i områden utan eller med dålig 5G-täckning och kommer att gynna olika intressenter, däribland mobilnätsoperatörer, väg- och järnvägsinfrastrukturoperatörer och utrustningstillverkare.

Totalt EU-bidrag: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Medelhavskorridor 5G- och V2X-nät för framtida CAM- och FRMCS-tjänster på gränsöverskridande sträckor mellan Frankrike och Spanien

Detta projekt syftar till att säkerställa oavbruten och kontinuerlig 5G-täckning längs de gränsöverskridande avsnitten av Medelhavskorridoren genom utbyggnad av infrastruktur i områden där marknaden inte har investerat i utbyggnaden av värdefull passiv/aktiv infrastruktur.

Tradia Telecom kommer tillsammans med Cellű France att skapa de förutsättningar som krävs för att bygga ut 5G-infrastruktur längs 328 km väg i Frankrike och 220 km i Spanien, och på så sätt säkerställa kontinuitet i täckningen och tillräcklig kvalitet på tjänsterna för trafikincidenthantering (TIM).

Denna åtgärd kommer att bygga nya radiostationer i områden utan eller med dålig 5G-täckning och kommer att gynna olika intressenter, däribland mobilnätsoperatörer, väg- och järnvägsinfrastrukturoperatörer och utrustningstillverkare.

Totalt EU-bidrag: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Evora ansluten autonom Meridakorridor 5G- och V2X-nät för framtida CAM och i gränsöverskridande avsnitt mellan Portugal och Spanien

Detta projekt kommer att säkerställa oavbruten och kontinuerlig 5G-täckning längs de gränsöverskridande avsnitten av näten i Kastilien-León och centrala Portugal, som ingår i den centrala iberiska korridoren (Evora-Merida), som är anslutna till de iberiska och europeiska näten i Atlantkorridoren.

Tradia Telecom kommer tillsammans med Towerlink Portugal att bygga ut infrastruktur i områden där marknaden har misslyckats med att investera i utbyggnaden av värdefull passiv/aktiv infrastruktur och kommer att säkerställa de nödvändiga förutsättningarna för mobilnätsoperatörer att bygga ut en 5G-infrastruktur längs 81 km väg i Portugal och 71 km i Spanien.  Täckningskontinuitet och tillräcklig kvalitet på tjänsterna kommer att säkerställas för att stödja TIM-tjänster.

Åtgärden kommer att bygga nya radiostationer och gynna olika intressenter, däribland mobilnätsoperatörer, väg- och järnvägsinfrastrukturoperatörer och utrustningstillverkare.

Totalt EU-bidrag: 1 362 070 EUR

5G-korridorer: Utvalda studier

5G GAIL: Inledande studie för utbyggnaden av 5G i den gränsöverskridande delen av Carnics och Gailtal-Alperna mellan Italien och Österrike

Denna studie kommer att bedöma de insatser som krävs för att bygga ut transportkorridoren mellan Italien och Österrike över gränsen till Tarvis, med en neutral och agnostisk, passiv och aktiv infrastruktur avsedd för utveckling av digitala tjänster, och i synnerhet utbyggnad av säker, trygg och hållbar infrastruktur med hög prestanda, inbegripet gigabitnät och 5G-nät. 

Den korridor som fastställts för studien omfattar motorväg A23 från Udine till gränsen till Österrike på italienskt territorium samt Süd Autobahn i Österrike. Dessa områden ingår i den så kallade korridoren mellan Östersjön och Adriatiska havet.

Tillsammans med OnTower Austria, Autostrade per l’Italia och den regionala offentliga myndigheten på den italienska sidan (Regione Friuli-Venezia Giulia – RFVG) föreslogs en modulstudie som omfattar de viktigaste typerna av områden som den effektivaste metoden för att generera resultat som ska användas som byggstenar för efterföljande installationsarbeten längs korridoren. Studien kommer att syfta till att identifiera olika kluster med särskild täckning som ett innovativt tillvägagångssätt med en effektiv kostnadsförvaltning.

Totalt EU-bidrag: 139 750 EUR

5GE: 5G-mynning

Denna studie kommer att definiera en gränsöverskridande digital korridor för rörlighetstillämpningar och låghöjden luftfart som kommer att göra viktiga knutpunkter i den globala leveranskedjan mer effektiva, säkrare och mer hållbara. Detta inbegriper hamnar och inlandsvattenvägar.

Studien kommer att tillhandahålla mållösningen för utbyggnad av en oavbruten gränsöverskridande 5G-täckning och integrering av stomnät. 5G-nätet med hög hastighet med låg latens kommer att garantera en säker och ultratillförlitlig konnektivitet med nätskärningskapacitet från Nordsjön, längs Westerschelde och de inre vattenvägarna, ett område av strategisk betydelse för ekonomin och den globala leveranskedjan i EU.

KPN Nederländerna och Orange Belgium anser att det är viktigt att föra denna sömlösa 5G-konnektivitet till den definierade korridoren, på grund av den gränsöverskridande ekonomiska dynamik som kommer att följa integreringen av de olika hamnarna: Zeebrugge och Antwerpen med ”Westerschelde” mellan och Gent-Terneuzen-Vlissingen som gränsöverskridande hamn.

Studien kommer att beskriva den exakta platsen för korridoren, med beaktande av geografisk fördelning av användningsfall, servicekrav och tillhörande investeringsplan och affärsnytta. 

Dessutom kommer studien att tillhandahålla en detaljerad förteckning över tjänstekrav för utbyggnaden av den digitala 5G-korridoren. Studien kommer att definiera de spektrumband som används och avståndet mellan radioanläggningar för både KPN och Orange Belgium för att driva nuvarande och framtida användningsfall i korridoren.  Den kommer att kvantifiera de finansiella investeringar som krävs för framtida utbyggnad av infrastruktur och bedöma dess ekonomiska fördelar.

Totalt EU-bidrag: 300 000 EUR

5GS: 5G-korridorstudie för Lettland, Estland och Litauen

Denna studie kommer att tillhandahålla tekniska lösningar och de finansiella modeller som behövs för att bygga ut 5G-infrastruktur längs korridorerna Via Baltica och Rail Baltica med kapacitet för gränsöverskridande 5G-tjänster i de baltiska staterna. Tjänsterna omfattar bland annat säkerhetsrelaterad väg- och järnvägsverksamhet. Till exempel intelligenta transportsystem – ITS, FRMCS och 5G-tjänster med flera tjänster/multitillämpningar. För ITS-5G-tjänster kommer frekvensbanden 700 MHz och 3,5 GHz att studeras. 

Tallinna Tehnikaülikool tillsammans med Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti och Elisa Eesti kommer att genomföra denna inledande studie. Det senare kommer att ligga till grund för ytterligare 5G-utbyggnad före ytterligare FSE-arbeten som kräver respektive korridorer, vilket främjar infrastrukturtillväxt, ekonomisk tillväxt och samhällelig tillväxt samt inkludering och konkurrenskraft.

Studien kommer att omfatta nätplanering och analyser av intressenternas behov samt information om användningen av befintlig infrastruktur, vilket främjar respektive regions återhämtning från covid-19-pandemins konsekvenser, genom att erbjuda de mest resurseffektiva scenarierna för utbyggnad av 5G-täckning längs respektive korridor.  

Det kommer också att bidra till att minska den digitala klyftan, eftersom utbyggnaden av 5G-täckning skulle säkerställa snabba, tillförlitliga och säkra internetanslutningar för medborgare, företag och offentliga tjänster.

Totalt EU-bidrag: 249 302 EUR

5G på spår: Karlsruhe – Mulhouse

Denna inledande studie kommer att syfta till att utveckla ett koncept för utbyggnad av 5G längs den gränsöverskridande järnvägskorridoren Karlsruhe – Mulhouse som utnyttjar maximala synergier mellan behoven av järnvägstrafik (FRMCS) och avsevärt ökar passagerarnas bredbandsbehov (5G). Det övergripande målet är att bidra till en snabb framtida utbyggnad av digital 5G-infrastruktur längs transportleder på utmanande områden och att stimulera privata investeringar. 

Deutsche Bahn kommer tillsammans med Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1 °1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm och SNCF Réseau att genomföra denna studie, som kommer att tillhandahålla en plan för kostnadseffektiv, driftskompatibel och högpresterande digital infrastruktur som skulle möjliggöra sömlös gränsöverskridande konnektivitet på höghastighetståg.

Avancerade 5G-kommunikationstjänster kommer i hög grad att bidra till ett digitaliserat europeiskt järnvägssystem och skulle uppmuntra en trafikomställning från väg till järnvägstransport och stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn.

Totalt EU-bidrag: 517 150 EUR

5G MELUSINA: 5G Metz – Luxembourg Sillon International

Denna inledande studie kommer att förbereda utbyggnaden av 5G-infrastruktur längs den gränsöverskridande järnvägssträckan av TEN-T-korridoren Nordsjön-Medelhavet mellan Metz (Frankrike) och Luxemburgs stad (Luxemburg), till förmån för tågresenärers konnektivitet och digitalisering av järnvägstrafiken. 

SNCF Reseau kommer tillsammans med Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois att genomföra denna studie som en del av ett konsortium bestående av sex medlemmar med två järnvägsinfrastrukturförvaltare och fyra mobilnätsoperatörer från Luxemburg. 

Åtgärden kommer att fastställa mål för kraven på kommunikationstjänster för järnvägsföretag och resenärer och utforma införandet av 5G-teknik längs korridoren, med fokus på modellen för gemensamt utnyttjande av mobilnätsoperatörer/järnvägsinfrastruktur och driftskontinuitet vid gränsövergången. Den kommer att fastställa en samarbetsmodell mellan järnvägar och mobilnätsoperatörer som maximerar synergieffekterna för utbyggnad och för långsiktigt samarbete och hållbarhet.

Dessutom kommer studien att utarbeta en genomförandeplan där man använder befintliga infrastrukturtillgångar, definierar arbeten och uppskattar kostnaderna för att bygga ett 5G-nät som kommer att leverera förväntad tjänstekapacitet.

Slutligen kommer den att utvärdera företagens bärkraft på det berörda spåravsnittet för att bedöma potentiella marknadsmisslyckanden och utveckla ett långsiktigt perspektiv för en storskalig utbyggnad.

Totalt EU-bidrag: 255 377 EUR

5GCarolina: Gränsöverskridande 5G-korridoren Münch-Prag

Studien kommer att syfta till att utforma och genomföra CAM-tjänster, vilket skulle möjliggöra uppkopplad och automatiserad rörlighet längs korridoren ”Via Carolina” mellan München och Prag och därmed underlätta miljövänliga passagerar- och godstransporter.

T-Mobile CZ kommer tillsammans med CETIN och Vantage Towers AG som en del av ett konsortium med 12 partner att samarbeta för att fastställa och skapa en 5G-korridor som uppfyller förväntningarna hos enskilda och yrkesmässiga användare av moderna, automatiserade transporter.

Som företrädare för OEM-företag, mobilnätsoperatörer samt leverantörer av kommunikations- och informationsinfrastruktur/teknik (TowerCos) och andra berörda parter (t.ex. motorvägsoperatörer) kommer de att samarbeta för att uppfylla denna vision som en del av ett alleuropeiskt initiativ för att koppla samman det europeiska näringslivet och kulturutrymmet samtidigt som nationella särdrag respekteras.

Den inledande studien kommer att definiera och kategorisera OEM-användningsfall och krav för CAM-tjänster.  Den kommer att utforma 5G-teknikens mobilnätsarkitektur för att tillhandahålla stabila, högpresterande och säkra CCAM-tjänster.  Dessutom kommer den att förbereda genomförandet av passiv infrastruktur för installation, stöd och drift av mobiloperatörstjänster och validera att 5G-CAM-tjänster överensstämmer med EU:s/nationella lagar och andra författningar.

En utvärdering av bästa praxis i synergiprojekt kommer att göras för att påskynda utbyggnaden av 5G-korridorer i väst och nord-syd (t.ex. korridorer till Bologna och Carlsbad).

Totalt EU-bidrag: 238 000 EUR

EUMOB: Digitalisering av europeiska korridorer för intelligent rörlighet

Denna studie kommer att genomföra en omfattande genomförbarhetsstudie för digitalisering av europeisk väginfrastruktur för att stödja en harmoniserad utbyggnad av samverkande ITS-tjänster och den efterföljande utvecklingen av tjänstedrivna företagsekosystem inom transport och rörlighet.

Genomförbarhetsstudien kommer att inriktas på de franska och spanska avsnitten av de gränsöverskridande Atlant- och Medelhavskorridorerna, som ingår i det europeiska TEN-T-nätet.

Abertis Autopistas Espana kommer tillsammans med Cellű France, SANEF och Tradia Telecom att samarbeta och bedöma anpassnings- och anpassningskraven för digitalisering av infrastruktur längs dessa korridorer, analysera kostnader, uppskatta förväntade socioekonomiska och miljömässiga konsekvenser och engagera lokala intressenter och deras stöd.

De förväntade resultaten av EUMOB inbegriper en lösningsmodell som beskriver det tekniska genomförandet av digitaliseringen av infrastrukturen, en return-investeringsmodell och en affärsplan som avgör hur komponenterna i den digitaliserade infrastrukturen upprätthålls och utnyttjas. Detta kommer att ge de planer och den bakgrund som krävs för ett uppföljningsprojekt, där man kommer att använda lösningsmodellen i de utsedda korridorerna.

Totalt EU-bidrag: 146 800 EUR

5G Brno – Bratislava: 5G/FRMCS genomförande av järnvägskorridoren

Denna studie kommer att behandla genomförandet av kommunikationssystemen 5G och FRMCS och förbereda CAM med beaktande av den befintliga kommunikationsmiljön och de krav som tillämpas på transportvägen.

När Správa železnic och Železnice Slovenskej republiky föreslår att studiens resultat ska genomföras kommer Správa železnic att bedöma det nuvarande läget för 5G-täckningen och dess kvalitet utanför järnvägskorridorerna och fokusera på tvärsnittet av Brno-linjen – Lanžhot – delstaten Kúty.

Totalt EU-bidrag: 300 000 EUR