Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

Plattformen Cancer Image Europe: den första prototypen för den alleuropeiska digitala infrastrukturen tas i bruk

I dag har det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer nått en första viktig milstolpe i färdplanen för att skapa en europeisk federerad infrastruktur för cancerbilddata för att hjälpa vårdgivare, forskningsinstitut och innovatörer att på bästa sätt utnyttja innovativa datadrivna lösningar för cancerbehandling och cancervård.

logo of the European Cancer Imaging Initiative

Detta flaggskeppsinitiativ, som lanserades i december 2022, är en del av Europas plan mot cancer och syftar till att främja innovation och spridning av digital teknik inom cancerforskning, cancerbehandling och cancervård för att få till stånd mer exakt och snabbare kliniskt beslutsfattande, diagnostik, behandlingar och prediktiv medicin till förmån för cancerpatienter.

Den första versionen av denna digitala infrastruktur,som tillhandahålls avprojektet EUropeanFederation for cancer images (EUCAIM), innehåller en offentlig katalogmed datauppsättningar för bilddiagnostik av cancer från de databaser som finansieras av EU och som rör artificiell intelligens för bilddiagnostik av hälsa, samt ett sökverktyg för att förstå den information som finns tillgänglig på dataleverantörernas webbplatser i hela EU. I dag kopplar plattformen Cancer Image Europe upp 36 dataset med bilder av 9 cancertyper (bröst, kolon, lungor, prostata, ändtarm, lever, diffusa inneboende pontingliom, neuroblastom och glioblastom) för totalt över 200 000 bildserier på cirka 20 000 individer. En första version av reglerna för uppgiftslämnare och dataanvändare och de operativa förfarandena har också offentliggjorts. dataleverantörer kan begära tillgång till data i enlighet med tillämpliga etiska regler och dataskyddsregler.

Dagens resultat är ett viktigt steg mot att bygga upp Atlas of Cancer Imaging med över 60 miljoner anonymiserade cancerbilddata från över 100,000 patienter.

Teknisk innovation som kombineras med dataskydd kan skapa en tillförlitlig ram för forskare, innovatörer, läkare och patienter. Tack vare det nya europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer kommer forskare att få effektiv tillgång till mer högkvalitativa data för att studera och öka vår förståelse av sjukdomen. Innovatörer kommer att kunna utveckla och testa datadrivna lösningar för cancervård. Genom att underlätta utvecklingen av datadrivna lösningar kommer det att bli möjligt för läkare att snabbare fatta exaktare kliniska beslut och snabbare fastställa diagnoser, behandlingar och prediktiv medicin med större precision, vilket gynnar cancerpatienter. Dessutom kommer initiativet att stödja dataaltruism från medborgare, som kan ge sitt samtycke eller tillstånd att frivilligt tillgängliggöra data som de genererar, som ett sätt att berika datauppsättningarna om hälsa.

En gränsöverskridande, driftskompatibel och säker infrastruktur som skyddar den personliga integriteten är avgörande för att påskynda innovationen inom medicinsk forskning. Därför har flera EU-medlemsstater uttryckt intresse för att inrätta ett europeiskt konsortium för digital infrastruktur (Edic-konsortiet) för plattformen Cancer Image Europe som utvecklats av EUCAIM-projektet. Europeiska kommissionen har inrättat en arbetsgrupp för att ytterligare undersöka denna idé.

Främja hälso- och sjukvårdsforskning och vård med digital teknik

I linje med EU-strategin för data och det europeiska hälsodataområdetär det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer ett av flaggskeppsinitiativen i Europas plan mot cancer (EBCP). Det kommer att sammanföra innovation inom digital teknik och europeiskt dataskydd för att skapa en tillförlitlig och säker ram för att ge forskare, innovatörer och läkare tillgång till värdefulla data.

Stora europeiska forskningsorganisationer, forskningsinstitutioner och företag kommer att samarbeta för att utforma den infrastruktur som ska 

· Ge europeiska kliniker, forskare och innovatörer enkel tillgång till stora mängder data om canceravbildning.

· Stödja testning och utveckling av verktyg för individanpassad medicin för att främja cancerdiagnostik och cancerbehandlingar.

· Stödja skapandet av nya och kompatibla befintliga dataset om cancerbilder, i linje med EU-strategin för data.

E-initiativetför bilddiagnostik av europeisk cancer och cancerscreening

Efter offentliggörandet av rådets reviderade rekommendation om cancerscreening i december 2022 kommer det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer att vara särskilt inriktat på att optimera screeningprogrammen för bröst- och lungcancer. Initiativet är särskilt relevant för screening av bröst- och lungcancer, eftersom bilder är avgörande för dessa åtgärder för att upptäcka tumörer. Screeningprogram för prostatacancer håller också på att utvecklas med hjälp av MRT-bilder.Artificiell intelligens har potential att förbättra noggrannheten och effektiviteten hos screening av lung- och bröstcancer, vilket möjliggör tidigare upptäckt och bättre patientresultat. Tack vare plattformen Cancer Image Europe kommer forskare och kliniker som deltar i screeningåtgärderna och screeningprogrammen att tillsammans kunna utforska innovativa metoder för screening och vård av lung- och bröstcancer.

Nästa steg

EUCAIM-projektet kommer att fortsätta att utvidga funktionerna i plattformen Cancer Image Europe. Det förväntas att utformningen av den alleuropeiska digitala infrastrukturen kommer att ha slutförts i december 2023 och samarbetsmekanismerna kommer att ha inrättats. Dataleverantörerna kommer sedan att kunna ansluta sig till denna nya europeiska samlade plattform. Den första versionen av plattformen kommer att offentliggöras i slutet av 2024, och den slutliga versionen förväntas vara klar i slutet av 2025. Den digitala infrastrukturen kommer att vara fullt operativ och i drift under 2026.

Bakgrund

EUCAIM-projektet inom ramen för det europeiska initiativet för bildiagnostik av cancer stöds av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) med 18 miljoner euro. Det är ett storskaligt projekt som kommer att bygga ut den federerade europeiska infrastrukturenför bilddata om cancer på grundval av det arbete som utförts inom ramen för nätverketAIfor Health Imaging Network, som är ett kluster av 5 projekt som stöds av forskningsprogrammet Horisont 2020. Infrastrukturen syftar till att inkludera mer än 100,000 cancerfall fram till 2025 och minst 60 miljoner kommenterade cancerbilder i en distribuerad atlas över cancerbilder. Projektet inleds med 21 kliniska prövningsställen från 12 länder och syftar till att ha minst 30 distribuerade dataleverantörer från 15 länder.

Data om bilddiagnostik avcancer kommer att göras tillgängliga för AI-test- och experimentanläggningen för hälsa (https://www.tefhealth.eu/),som inrättats inom ramen för programmet DIGITAL. Detta kommer att göra det möjligt för små och medelstora företag som har utvecklat AI-lösningar för cancervård att prova dem i verkliga miljöer. Andra provningsanläggningar kommer också att övervägas.

Dessutom kommer deeuropeiska digitala innovationsknutpunkterna inom programmet DIGITAL att stödja utbyggnaden av den teknik som är relevant för initiativet. De kommer att informera innovatörerna om de rättsliga krav och provningsanläggningar som de har tillgång till. De kommer också att tillhandahålla en rad tjänster till användare och leverantörer av digitala lösningar, såsom tjänster för provning innan investeringar görs, utbildnings- och nätverksmöjligheter samt tillgång till finansiering.

Ytterligare information