Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen antar reviderade regler för statligt stöd till bredbandsnät

Europeiska kommissionen har antagit ett reviderat meddelande om statligt stöd till bredbandsnät. I de reviderade bredbandsriktlinjerna fastställs de regler enligt vilka kommissionen kommer att bedöma statliga stödåtgärder som anmälts av medlemsstaterna för att stödja utbyggnaden och användningen av bredbandsnät i EU.

graphic composition with a photo of a country road and a graphical representation of a fiber optic cable in bright blue running along the road

iStock photo Getty images plus

De nya reglerna bidrar till EU:s strategiska mål att säkerställa gigabitkonnektivitet för alla och 5G-täckning överallt i slutet av årtiondet, vilket är avgörande för att uppnå unionens digitala omställning. De nya riktlinjerna träder i kraft dagen efter det att de har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket förväntas ske i januari 2023.

Fullständigt pressmeddelande