Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid
News article | Publikation

Kommissionens beslut om Ukrainas anslutning till Berecs arbete

I dag antog kommissionen ett beslut om att bemyndiga Ukrainas nationella regleringsmyndighet med ansvar för elektronisk kommunikation att delta i Berec, Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Berecbyrån, den byrå som stöder Berec.

EU och Ukraina har samarbetat för att säkra gränsöverskridande kommunikation till överkomliga priser sedan kriget i Ukraina bröt ut. Konnektivitet har spelat en viktig roll för att göra det möjligt för flyktingar att stanna kvar tillsammans med människor hemma och utomlands. Berec har stött kommissionen och övervakat situationen. Dagens beslut kommer att göra det möjligt att utveckla samarbetet på ett stabilt sätt.

I associeringsavtalet mellan Ukraina och EU har de åtagit sig att samarbeta för att anpassa Ukrainas lagstiftning till EU:s lagstiftning om elektronisk kommunikation, där Berec spelar en viktig roll. Avtalet främjar samarbete mellan Ukrainas nationella tillsynsmyndighet och de nationella tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater. Genom att möjliggöra ett närmare samarbete och utbyte av bästa praxis kommer den ukrainska nationella regleringsmyndighetens deltagande i Berecs och Berec-byråns arbete också att underlätta denna anpassning.

Om Berec

Berec strävar särskilt efter att säkerställa ett konsekvent genomförande av regelverket för elektronisk kommunikation i Europeiska unionen. Berec spelar en viktig roll när det gäller att bistå och ge råd till kommissionen och EU:s nationella regleringsmyndigheter i frågor som rör elektronisk kommunikation, särskilt genom sina yttranden och riktlinjer. Den ger också kommissionen råd i samband med utarbetandet av relevanta lagstiftningsinitiativ. Berecbyrån är en decentraliserad byrå som huvudsakligen stöder Berecs arbete.

Berec och Berecbyrån är öppna för deltagande av nationella regleringsmyndigheter utanför EU, som har ingått avtal med unionen i detta syfte. För närvarande får Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien samt EES-länderna delta i Berecs och Berec-byråns arbete. Associeringsavtalet med Ukraina gör det möjligt för landet att delta.

Mer information