Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen definierar värdefulla datamängder som ska göras tillgängliga för vidareutnyttjande

I dag offentliggör kommissionen en förteckning över värdefulla datamängder som offentliga myndigheter måste göra tillgängliga för vidareutnyttjande kostnadsfritt inom 16 månader.

Vissa data från den offentliga sektorn, såsom meteorologiska data eller luftkvalitetsdata, är särskilt intressanta för dem som skapar mervärdestjänster och tillämpningar och har viktiga fördelar för samhället, miljön och ekonomin – och därför bör de göras tillgängliga för allmänheten.

Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, säger: 

Att tillgängliggöra värdefulla datamängder kommer att gynna både ekonomin och samhället, till exempel genom att bidra till att bekämpa klimatförändringarna, minska luftföroreningarna i städerna och förbättra transportinfrastrukturen. Detta är ett praktiskt steg mot ett framgångsrikt digitalt decennium och en mer välmående digital framtid.

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden, säger:

Data är en hörnsten i EU:s industriella konkurrenskraft. Med den nya förteckningen över värdefulla datamängder, som offentliggörs i dag, frigör vi en stor mängd offentliga data till gagn för alla. Nystartade företag och små och medelstora företag kommer att kunna använda dessa data för att utveckla nya produkter och innovativa lösningar som förbättrar livet för medborgarna i EU och runt om i världen.

Förordningen har inrättats inom ramen för direktivet om öppna data, där sex kategorier av sådana värdefulla datamängder definieras: geospatial, jordobservation och miljö, meteorologi, statistik, företag och rörlighet. Detta tematiska intervall kan utvidgas i ett senare skede för att återspegla den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen. Datauppsättningarna kommer att finnas tillgängliga i maskinläsbart format via ett gränssnitt för tillämpningsprogram och, i förekommande fall, som bulknedladdning.

Den ökade tillgången till uppgifter kommer att främja entreprenörskap och leda till att nya företag bildas. Värdefulla datamängder kan vara en viktig resurs för små och medelstora företag att utveckla nya digitala produkter och tjänster och därmed också en möjlighet att locka investerare. Återanvändning av datamängder såsom mobilitet eller geolokalisering av byggnader kan öppna affärsmöjligheter för logistik- eller transportsektorerna samt förbättra effektiviteten i tillhandahållandet av offentliga tjänster, till exempel genom att förstå trafikflöden för att göra transporterna mer effektiva. Meteorologiska observationsdata, radardata, luft- och markföroreningsdata kan också stödja forskning och digital innovation samt mer välunderbyggda politiska beslut, särskilt i kampen mot klimatförändringarna.

Närmare upplysningar