Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen inrättar AI-kontor för att stärka EU:s ledarskap inom säker och tillförlitlig artificiell intelligens

Kommissionen har presenterat AI-byrån, som inrättats inom kommissionen.

Commission establishes AI Office to strengthen EU leadership in safe and trustworthy Artificial Intelligence

AI-byrån syftar till att möjliggöra framtida utveckling, spridning och användning av AI på ett sätt som främjar samhälleliga och ekonomiska fördelar och innovation, samtidigt som riskerna minskas. Kontoret kommer att spela en nyckelroll i genomförandet av AI-akten, särskilt när det gäller AI-modeller för allmänna ändamål. Den kommer också att arbeta för att främja forskning och innovation inom tillförlitlig AI och positionera EU som ledande i internationella diskussioner.

AI-kontoret består av följande:

  • Enheten för reglering och efterlevnad som samordnar regleringsstrategin för att underlätta en enhetlig tillämpning och efterlevnad av AI-akten i hela unionen, i nära samarbete med medlemsstaterna. Enheten kommer att bidra till utredningar och eventuella överträdelser och administrera sanktioner.
  • Enheten för AI-säkerhet med fokus på identifiering av systemrisker i mycket kapabla modeller för allmänna ändamål, möjliga riskreducerande åtgärder samt utvärderings- och testmetoder.
  • Enheten för spetskompetens inom AI och robotteknik som stöder och finansierar forskning och utveckling för att främja ett ekosystem av spetskompetens. Den samordnar initiativet GenAI4EU och stimulerar utvecklingen av modeller och deras integrering i innovativa tillämpningar.
  • AI for Societal Good Unit för att utforma och genomföra AI-kontorets internationella engagemang i AI för gott, såsom vädermodellering, cancerdiagnoser och digitala tvillingar för återuppbyggnad.
  • Enheten för AI-innovation och politisk samordning som övervakar genomförandet av EU:s AI-strategi, övervakar trender och investeringar, stimulerar spridningen av AI genom ett nätverk av europeiska digitala innovationsknutpunkter och inrättandet av AI-fabriker samt främjar ett innovativt ekosystem genom att stödja regulatoriska sandlådor och verkliga tester.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet.

Du kan också läsa mer om: