Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Upphovsrätt: Kommissionen uppmanar medlemsländerna att följa EU:s regler om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Kommissionen har uppmanat Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Kroatien, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien och Slovakien att lämna information om hur bestämmelserna i direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (direktiv (EU) 2019/790) införlivas i deras nationella lagstiftning.

" "

Europeiska kommissionen har också uppmanat Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Kroatien, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien att lämna information om hur direktiv (EU) 2019/789 om tv- och radioprogram online införlivas i deras nationella lagstiftning.

Eftersom medlemsstaterna ovan inte har meddelat några nationella införlivandeåtgärder eller endast delvis har gjort det beslutade kommissionen i dag att inleda överträdelseförfaranden genom att sända formella underrättelser.

De två direktiven syftar till att modernisera EU:s upphovsrättsregler och göra det möjligt för konsumenter och upphovsmän att utnyttja den digitala världen på bästa sätt. De stärker de kreativa branschernas ställning, möjliggör mer digital användning på centrala områden i samhället och underlättar distributionen av radio- och tv-program i hela EU.

Tidsfristen för att införliva dessa direktiv i nationell lagstiftning var den 7 juni 2021. Dessa länder har nu två månader på sig att svara på skrivelserna och vidta nödvändiga åtgärder. Om inget tillfredsställande svar inkommer kan kommissionen besluta att avge motiverade yttranden.