Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

Cybersäkerhet: EU för den 8:e dialogen med USA

Den 15–16 december 2022 höll Europeiska unionen och Förenta staterna den åttonde cyberdialogen mellan EU och USA i Washington DC. Detta skedde mot bakgrund av en dramatiskt försämrad miljö för cyberhot till följd av Rysslands olagliga militära aggression mot Ukraina, som har understrukit behovet av ökat transatlantiskt samarbete och samordning för att förebygga, upptäcka och reagera på skadlig cyberverksamhet och belyste behovet av att säkerställa att kritisk infrastruktur är säker och motståndskraftig.

graphic showing a lock above a chip

iStock photo Getty images plus

Respektive nuvarande och framtida strategier, politik och lagstiftning på cyberområdet samt cyberdiplomati, krishantering och krishantering diskuterades också. EU informerade särskilt om EU:s cyberställning och nya cyberförsvarspolitik som utvecklades 2022 i syfte att stärka EU:s cyberresiliens och cyberkapacitet att upptäcka, avskräcka och reagera, öka samarbetet mellan EU:s cyberaktörer och utveckla mekanismer för att utnyttja gemensam kapacitet på EU-nivå.

EU och USA bekräftade också sitt fortsatta engagemang för att främja en global, öppen, fri, stabil och säker cyberrymd där internationell rätt, inbegripet respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, tillämpas fullt ut och stöder social, politisk och ekonomisk utveckling i EU, USA och våra partner, däribland Ukraina och västra Balkan.

Förstärkning av cyberkapacitetsuppbyggnaden

Kapacitetsuppbyggnad på cyberområdet är en prioritering för EU och USA och omfattar stöd till övervakning av hotbilden, förstärkning av statliga strukturer för att hantera cyberhot, upptäckt och begränsning av cyberattacker, stöd till krishantering och cyberresiliens. I detta syfte diskuterade sidorna olika sätt att samarbeta om situationsmedvetenhet och informationsutbyte samt krishantering på teknisk, operativ och politisk nivå.

Efter ett särskilt möte om lärdomar från samordningen av stödet till Ukraina och västra Balkan enades EU och USA om att ytterligare fördjupa samarbetet och samordningen när det gäller kapacitetsuppbyggnad och it-krishanteringsstöd till tredjeländer.

Stabil cyberrymd

För att hålla cyberrymden stabil och säker är EU och Förenta staterna fast beslutna att ställa stater till svars för handlingar som strider mot det växande samförståndet om ansvarsfullt statligt beteende i cyberrymden. Parterna utbytte olika strategier och it-verktygslådor för att säkerställa samlade effekter av våra gemensamma insatser för att motverka cyberhot.

EU och USA betonade vikten av FN:s ram för ansvarsfullt statligt beteende i cyberrymden samt deras åtagande att ta itu med gemensamma utmaningar i cyberrelaterade frågor, med utgångspunkt i ramen för ansvarsfullt statligt beteende. Utöver samarbetet i FN uttryckte EU och USA intresse för ett närmare samarbete i andra internationella organisationer och regionala forum, däribland OSSE, Internationella teleunionen (ITU), Forumet för förvaltning av internet (IGF) och G20 samt med likasinnade partner.

Öka cyberresiliensen

Eftersom båda sidor erkände behovet av att vidta åtgärder för att förbättra cybersäkerheten för hårdvara och programvara diskuterade EU och Förenta staterna förslaget till EU-lag om cyberresiliens när det gäller programvara och hårdvaruprodukter, det amerikanska märkningssystemet IOT och Executive Order on Software samt det tillhörande standardiseringsarbetet.

EU och USA utbytte synpunkter och bästa praxis för skydd av kritisk infrastruktur, bland annat EU:s NIS2-direktiv och Förenta staternas lag om rapportering av cyberincidenter för kritisk infrastruktur på områden som riskbedömning och incidentrapportering. Ett särskilt möte om offentlig-privata partnerskap hölls också med den europeiska och amerikanska industrin, där man undersökte olika sätt att ytterligare stärka den privata sektorns roll för att hålla cyberrymden säker.

Slutligen uttryckte EU och USA också sitt intresse för att stärka samarbetet och utbytet på området cybersäkerhet för rymdkritisk infrastruktur. I linje med det gemensamma uttalandet från ordförande Ursula von der Leyen och president Biden från mars 2022 har ytterligare framsteg gjorts för att inrätta ett strukturerat informationsutbyte om cybersäkerhet om hot och hotaktörer mellan EU och amerikanska enheter, samt för utbyte om ställning, respektive verktygslådor för samarbete med internationella organisationer och likasinnade partner.

Båda sidor åtog sig att intensifiera samarbetet på områdena skydd av kritisk infrastruktur, cybersäkerhet för digitala produkter (inbegripet standardisering) och informationsutbyte. I detta avseende diskuterade båda sidor inrättandet av ett nytt it-stipendium mellan EU och USA för att göra det möjligt för EU:s och USA:s personal att intensifiera utbytet och stärka förtroendet och förståelsen för cybersäkerhet.

Lorena Boix Alonso, direktör för det digitala samhället, förtroende och cybersäkerhet, generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik), kommissionen, och Joanneke Balfoort, direktör för säkerhet och försvar, Europeiska utrikestjänsten, ledde dialogen på EU-sidan med deltagande av Enisa, EU:s cybersäkerhetsbyrå och CERT-EU, incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner, organ och byråer. Från Förenta staternas sida stod Jennifer Bachus, förste biträdande biträdande sekreterare för byrån för cyberrymd och digital politik vid utrikesministeriet, värd för dialogen. Ett antal EU-medlemsstater deltog som observatörer.

Mer information om digital teknik i handels- och teknikrådet mellan EU och USA