Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Europeiska rättsakten om mediefrihet Kommissionen föreslår regler för att skydda mediepluralism och oberoende i EU

Europeiska kommissionen antog i dag en europeisk rättsakt om mediefrihet, en ny uppsättning regler för att skydda mediepluralism och oberoende i EU.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Den föreslagna förordningen innehåller bland annat skyddsåtgärder mot politisk inblandning i redaktionella beslut och mot övervakning. Fokus ligger på oberoende och stabil finansiering av public service-medier samt på insyn i medieägandet och fördelningen av statlig reklam. Det innehåller också åtgärder för att skydda redaktörernas oberoende och för att avslöja intressekonflikter. Slutligen kommer lagen att behandla frågan om mediekoncentrationer och inrätta en ny oberoende europeisk nämnd för medietjänster, bestående av nationella mediemyndigheter. Kommissionen antog också en kompletterande rekommendation för att uppmuntra interna skyddsåtgärder för redaktionellt oberoende.

Fullständigt pressmeddelande

Related content