Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Klartecken för IRIS²: satellitbredband för landsbygdsområden och avlägsna områden

Europeiska unionens råd antog IRIS² (Infrastruktur för motståndskraft, sammanlänkning och säkerhet via satellit) den 7 mars 2023 och gav slutligt klartecken för EU:s nya satellitkonstellation.

Sentinel 1B-hissar från Kourou

IRIS² kommer att vara ett multiorbitalt system med hundratals satelliter som tillhandahåller säker statlig kommunikation (Govcom) och kommersiella bredbandserbjudanden. Satellitsystemet kommer att börja tillhandahålla tjänster 2024 och fungera med full kapacitet senast 2027.

Den 14 februari 2023 antog Europaparlamentet med överväldigande majoritet sitt betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet (IRIS²) för perioden 2023–2027.

Satellitbredband för landsbygdsområden och avlägsna områden

IRIS²-programmet kommer att ge tillgång till höghastighetsbredband som kan bidra till att avlägsna döda kommunikationsområden i avlägsna områden. Det kommer att omfatta hela EU, inklusive de yttersta randområdena.

EU:s ambitiösa rymdbaserade säkra kommunikationssystem kommer att göra det möjligt för den privata sektorn att tillhandahålla kommersiella tjänster. Tillgången till avancerade, tillförlitliga och snabba bredbandsanslutningar för medborgare och företag i hela Europa, inklusive landsbygdsområden, kommer att öka sammanhållningen mellan medlemsstaterna. Bredbandsuppkoppling är avgörande för en hållbar utveckling i Europa, särskilt på landsbygden och i avlägsna områden, och har en direkt inverkan på EU-medborgarnas livskvalitet och på sysselsättningsmöjligheterna.

Den totala kostnaden för programmet uppskattas till 6 miljarder euro. Unionens bidrag från 2022 till 2027 uppgår till 2.4 miljarder euro. Finansieringen kommer från olika källor i den offentliga sektorn (EU:s budget, medlemsländerna, bidrag från Europeiska rymdorganisationen (ESA)) och investeringar från den privata sektorn.

IRIS² är ett av verktygen för att genomföra EU:s rymdstrategi för säkerhet och försvar. Kontrollera den fullständiga pressversionen samt frågor och svar för närmare uppgifter om strategin.