Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikation

Sammanlänkning: datalösningar för energisektorn

Det storskaliga pilotprojektet InterConnect omfattar innovation på digitala marknader och energimarknader och integrerar apparater och system i smarta bostäder, byggnader och nät.

InterConnect large scale pilot

Omställningen till ren energi och en koldioxidneutral ekonomi är en av de största utmaningarna som vi står inför. Den gröna och digitala omställningen kräver ett bättre fungerande, smart, integrerat och sammanlänkat energisystem, där nya affärsmodeller kan växa fram på en snabbt föränderlig marknad. Med detta i åtanke föreslogs i meddelandet från juli 2020 om att driva på en klimatneutral ekonomi att en systemomfattande handlingsplan för digitalisering av energi skulle antas som en av de viktigaste åtgärderna för att påskynda genomförandet av digitala lösningar.

Digitaliseringen av energi har lett till gynnsamma regleringsvillkor och tekniska innovationer som öppnar nya marknader för tjänster. Till följd av detta blir sektorn mer användarcentrerad och marknadsstyrd. För en bättre fungerande, smartare, mer integrerad och renare energisektor måste framtiden vara driftskompatibel.

I takt med att den digitala tekniken omvandlar energisektorn börjar operatörerna förvalta sina system mer effektivt. Det finns dock många lösningar att välja mellan, och alla kan inte kombineras för att fungera väl tillsammans. Detta försvårar konsumenternas liv och utgör ett hinder för en snabb användning av smarta energitjänster. Det Horisont 2020-finansierade InterConnect-projektet utvecklar lösningar för att ta itu med denna utmaning med hjälp av en ontologbaserad semantisk interoperabilitetsram.

Att använda digital teknik som sakernas internet, smarta apparater och smarta bostäder och byggnader, uppkopplade lagringslösningar och elektromobilitet är avgörande för att en sådan ”förnybar revolution” ska kunna genomföras och kommer att bidra till att möjliggöra energiomställningen. De digitala framstegen på dessa områden kommer att skapa möjligheter för EU-medborgarna genom att ge dem större valmöjligheter i sina hem och större flexibilitet när de anpassar sin energiförbrukning till gröna källor, genom att minska deras energianvändning vid högtrafik och minska förbrukningen när sol- eller vindkraft blir tillgänglig.

InterConnect lanserades i oktober 2019 och får cirka 30 miljoner euro och förvaltas gemensamt av kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) och generaldirektoratet för energi (GD Energi). Detta storskaliga pilotprojekt arbetar med effektiv energihushållning genom driftskompatibla tekniska lösningar där flexibilitet på efterfrågesidan kan integreras, vilket ger slutanvändarna många fördelar när det gäller hemmets bekvämlighet.

Konsortiet består av 50 partner från intressentgrupper i 11 olika länder som täcker hela värdekedjan, däribland forskningsinstitutioner, tillverkare, systemansvariga för distributionssystem, återförsäljare, IKT-leverantörer och energianvändare, och samarbetar för att utveckla och demonstrera avancerade lösningar för att koppla samman och konvertera digitala bostäder och byggnader med elsektorn.

För att säkerställa en verkligt alleuropeisk inverkan deltar även flera teknik- och energirelaterade organisationer i InterConnects arbete: sju lokala leverantörer i Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna och Portugal, var och en med olika slutanvändare, förväntas garantera fullständig representation och dimension när det gäller antalet berörda apparater och tjänster. Sammanlänkningen har lyckats demonstrera en digital marknadsmiljö för elsystem med betydande flexibilitet på efterfrågesidan, vilket minskar driftskostnaderna som inte bara gynnar energianvändarna utan också hjälper EU att uppnå sina energieffektivitets- och hållbarhetsmål under de kommande åren.

Semantiskt driftskompatibla lösningar som bygger på Etsi SAREF-ontologier utvecklas på 8 områden: standardisering, ontologi, digitala plattformar, sakernas internet, moln, elnät, stordata och cybersäkerhet. Totalt har 177 gränssnitt för tillämpningsprogram (API) för 69 tjänster från 20 partner analyserats för att berika ontologierna med smarta byggnader och energikoncept för smarta nät från 7 LSP i Europa, i syfte att frigöra denna semantiska interoperabilitet. Detta har resulterat i 10 nya ontologimoduler som lämnades in till ETSI för införlivande i SAREF-serien av ontologier.

Lösningarna kommer att möjliggöra en sömlös anslutning av apparater och tjänster som bygger på semantiska koncept snarare än traditionella API-standarder. Detta kommer att påskynda digitaliseringen av bostäder, byggnader och elnät på grundval av en referensarkitektur för säkra driftskompatibla smarta byggnader och smarta energisystem. Fram till 2023 kommer InterConnect att säkerställa interoperabilitet mellan utrustning, system och integritet för användardata. Detta kommer att uppnås genom att digital teknik som AI, blockkedjeteknik, moln och stordata införlivas på grundval av öppna standarder.

Dessutom har projektet skapat en nätgemenskap med driftskompatibla lösningar som kopplar samman smarta hem, byggnader och nät. Denna plattform är utformad för ett brett spektrum av aktörer i hela världen som vill nätverka, vägleda och utbyta idéer om sådana lösningar. För att öka antalet nyckelaktörer har InterConnect utlyst 3 öppna ansökningsomgångar under 2022 som ger företagare möjlighet att välja ut 42 innovativa nedifrån-och-upp-projekt av små och medelstora företag, däribland en ansökningsomgång för demonstratorer av typen Interoperable-by-Adoption– med början i början av 2023 – där varje stödmottagare kommer att få ett bidrag på 50 000 EUR och ett 4-månaders stödprogram.

Energianvändare i både bostadshus och andra byggnader, tillverkare, systemansvariga för distributionsnät och energiåterförsäljare bör dra störst nytta av det flexibla och driftskompatibla ekosystem som för närvarande håller på att utvecklas. Konsumenterna kommer att kunna välja och ändra teknik och tjänsteleverantörer samtidigt som de använder energi på ett hållbart sätt tack vare det arbete som beskrivs i InterConnect-projektet.