Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

Viktig digital teknik: nytt partnerskap för att påskynda omställningen till ett grönt och digitalt Europa

Kommissionen tillkännagav ett nytt partnerskap som syftar till att stärka Europas innovationspotential, stärka dess konkurrenskraft och säkerställa teknisk suveränitet på elektronikområdet.

 

Det nyligen lanserade partnerskapet för viktig digital teknik, som identifierats som en av prioriteringarna för att säkerställa Europas digitala suveränitet, kommer att stödja den digitala omvandlingen av alla ekonomiska och samhälleliga sektorer, få omställningen att fungera för Europa och stödja den europeiska gröna given genom att bidra till EU:s mål att bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050. Delar av den gröna given, såsom tillgången till ren, överkomlig och säker energi, resurseffektiva byggnader, hållbar och smart mobilitet samt hälsosamma och miljövänliga livsmedelskedjor, är alla beroende av KDT-teknik för att uppnå sina ambitioner. 

Partnerskapet är en av de åtgärder för processorer och halvledarteknik som planeras av Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och industrin. Andra åtgärder är förklaringen om ett europeiskt initiativ om processorer och halvledarteknik som undertecknas av 20 medlemsstater, en industriell allians för mikroelektronik och ett eventuellt nytt viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse för mikroelektronik.

Nästan 10 miljarder euro investeras av kommissionen för att inrätta totalt tio partnerskap mellan unionen, medlemsstaterna och industrin med det gemensamma övergripande målet att påskynda omställningen till ett grönt, klimatneutralt och digitalt Europa. Förslaget antogs i dag och satte in drivkrafterna för partnerskapen, inbegripet partnerskapet för viktig teknisk utveckling. EU-finansieringen kommer att kompletteras med investeringar från privata partner och medlemsstater, och de kombinerade investeringarna kommer att bidra till att skapa fler arbetstillfällen och samtidigt bidra till att minska klimatförändringarna.

Vad betyder detta i praktiken?

Det nya partnerskapet för viktig digital teknik syftar till att

  • Tillhandahålla innovativa elektroniska komponenter och system, programvara och smart integration i digitala värdekedjor och tillhandahålla säker och tillförlitlig teknik som är skräddarsydd för användarindustrins och medborgarnas behov. Detta kommer att bidra till att stärka Europas innovationspotential.
  • Utveckla och tillämpa denna teknik för att hantera stora globala utmaningar inom rörlighet, hälsa, energi, säkerhet, tillverkning och digital kommunikation. Detta kommer att bidra till och stärka Europas vetenskapliga och tekniska grund.
  • Bättre anpassa forsknings- och industripolitiken till en gemensam strategi för att bemästra dessa drivkrafter för innovation.

Vad är viktig digital teknik?

KDTS har identifierats som en av de viktigaste drivkrafterna för Europas digitala suveränitet och dess kapacitet att producera mikroelektronik av hög kvalitet. De består av elektroniska och fotoniska komponenter samt den programvara som definierar hur de fungerar och därmed underbygger alla digitala system, inklusive artificiell intelligens och sakernas internet.

Halvledarkomponenter – chip som fångar upp, lagrar, bearbetar, överför och agerar på data – är ofta viktiga beståndsdelar i elektroniska komponenter och system. Halvledarchips, särskilt processorer, blir allt viktigare vid databehandling för datainfrastruktur och datakommunikation, databehandling i det högre och allmänna syftet och framtida tillämpningar såsom autonom körning.

Varför behövs det ett partnerskap för viktig digital teknik?

Med sin strategi för att forma EU:s digitala framtid lade kommissionen fram sin vision för hur den digitala omvandlingen ska fungera för människor, företag och planeten, i linje med EU:s värden, och hur man kan behålla den tekniska och digitala suveräniteten och bli den globala digitala ledaren.

Partnerskapet bygger på det nuvarande gemensamma företaget för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel), som bildades 2014 i syfte att hålla Europa i framkant när det gäller teknikutveckling inom elektronik.

I dag står Europa för omkring 9 – -10 % av den globala produktionen – en ökning från 6 % för fem år sedan tack vare EU:s Ecsel-initiativ, som har bidragit till att vända denna trend. Detta är ett bevis på att vi kan göra verklig skillnad när vi organiserar oss i Europa, med ett tydligt mål.

Medel

Kommissionen föreslog ett ekonomiskt bidrag på 1.8 miljarder euro mellan 2021 och 2027 till partnerskapet för viktig teknisk utveckling. Samtidigt ger de deltagande medlemsstaterna ett liknande bidrag, medan industrin, forskningsorganisationer, den akademiska världen osv. bidrar med cirka 2.5 miljarder euro via industriorganisationernaAeneas, Artemisia och EPoSS

Bakgrundsinformation

De europeiska partnerskapen är initiativ där EU, tillsammans med privata och/eller offentliga partner, åtar sig att gemensamt stödja utvecklingen och genomförandet av ett program för forsknings- och innovationsverksamhet, inbegripet sådan som rör marknads-, reglerings- eller policyspridning. De är ett viktigt genomförandeinstrument inom Horisont Europa – EU:s nya ramprogram för forskning och innovation (2021–2027). Genom att kombinera medel från den europeiska privata och offentliga sektorn kompletterar de den befintliga politiska ramen genom att ta itu med de globala utmaningar och EU:s prioriteringar som kräver en kritisk massa och en långsiktig vision inom specifika sektorer. Institutionaliserade europeiska partnerskap är öppna för ett brett spektrum av privata och/eller offentliga partner (t.ex. näringslivet, universitet, forskningsorganisationer, organ med offentliga förvaltningsuppgifter på lokal, regional, nationell eller internationell nivå eller organisationer i det civila samhället, inklusive stiftelser och icke-statliga organisationer) för att se till att dessa lösningar utnyttjas och i slutändan kan uppnå de ambitiösa målen.

Related content