Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Databasen MAVISE om audiovisuella medietjänster uppdaterad

I och med uppdateringen 2021 erbjuder databasen MAVISE nu en central åtkomstpunkt för information om jurisdiktion i samband med direktivet om audiovisuella medietjänster.

Databasen MAVISE innehåller information om audiovisuella medietjänster som är verksamma i EU:s 27 medlemsstater och i 15 andra länder. I sin senaste uppdatering innehåller databasen information om det land där dessa tjänster är verksamma.

Införandet av information om jurisdiktion rör artiklarna 2 och artikel 28a i det reviderade direktivet om audiovisuella medietjänster, enligt vilka medlemsstaterna ska upprätta och uppdatera förteckningar över leverantörer av medietjänster och videodelningsplattformar som omfattas av deras jurisdiktion. Dessutom kräver direktivet om audiovisuella medietjänster att sådana förteckningar görs tillgängliga i en centraliserad, offentlig databas. De uppgifter som finns tillgängliga i MAVISE bygger på bidrag från respektive audiovisuell tillsynsmyndighet.

MAVISE-databasen är en central databas för audiovisuella medietjänster och stöder tillämpningen av direktivet om audiovisuella medietjänster och det arbete som utförs av de audiovisuella tillsynsmyndigheterna i Europa. 

Gå till databasen (gratis)

MAVISE förvaltas av Europeiska audiovisuella observationsorganet i samarbete med Europeiska kommissionen och stöds genom programmet Kreativa Europa. Nästa omfattande uppdatering av databasen planeras till 2022.