Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Mediefrihet: Kommissionen uppmanar Ungern att följa EU:s regler för elektronisk kommunikation

Kommissionen beslutade att sända ett motiverat yttrande till Ungern om ett beslut av det ungerska medierådet att avslå KlubRails ansökan om användning av radiospektrum på högst tvivelaktiga grunder.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Villkoren för användning av radiospektrum och förfarandena för att bevilja, förlänga, förnya eller återkalla rätten att använda radiospektrum fastställs i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation (direktiv (EU) 2018/1972). Viktiga aspekter i dessa regler är principerna om proportionalitet och icke-diskriminering. Kommissionen anser att det ungerska medierådets vägran att förnya Klubradios rättigheter var oproportionerlig, icke-transparenta och därmed stred mot EU-rätten. Kommissionen anser också att Ungerns nationella medielagstiftning har tillämpats på ett diskriminerande sätt i detta särskilda fall. Kommissionen inledde överträdelseförfarandet genom att skicka en formell underrättelse till de ungerska myndigheterna den 9 juni 2021. De svar som de ungerska myndigheterna återkom med undanröjde inte kommissionens betänkligheter. Om Ungern inte anpassar sitt beslut till EU:s telekomregler inom 2 månader kan kommissionen besluta att väcka talan i EU-domstolen.