Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Mediefrihet: Kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Ungern för underlåtenhet att följa EU:s regler för elektronisk kommunikation

Kommissionen inledde denna vecka ett överträdelseförfarande mot Ungern efter det ungerska medierådets beslut att avslå KlubRails ansökan om användning av radiospektrum på mycket tvivelaktiga grunder.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

Villkoren för användning av radiospektrum och förfarandena för att bevilja, förlänga, förnya eller återkalla rätten att använda radiospektrum fastställs i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation (direktiv (EU) 2018/1972). Viktiga aspekter i dessa regler är principerna om proportionalitet och icke-diskriminering.

Kommissionen anser att det ungerska medierådets vägran att förnya Klubradios rättigheter var oproportionerlig, icke-transparenta och därmed stred mot EU-rätten. Kommissionen anser också att Ungerns nationella medielagstiftning har tillämpats på ett diskriminerande sätt i detta särskilda fall. Därför har kommissionen i dag beslutat att sända en formell underrättelse till Ungern. Landet har två månader på sig att besvara kommissionens argument. Kommissionen kan besluta att gå vidare med överträdelseförfarandet och skicka ett motiverat yttrande, om Ungern inte ger ett tillfredsställande svar.