Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI Excellence blomstrar från labbet till marknaden

Meddelandet om att främja nystartade företag och innovation inom tillförlitlig AI innehåller konkreta gemensamma åtgärder för kommissionen och medlemsstaterna för att skapa globalt ledarskap när det gäller tillförlitlig AI.

AI-kompetens
fix-empty

Strategier för att utveckla och anta pålitliga AI

Den strategiska ram som fastställs i meddelandet om att främja nystartade företag och innovation inom tillförlitlig artificiell intelligens syftar till att främja en innovativ, rättvis, öppen och öppen AI-marknad. Det stärker inte bara europeiska företag på hemmaplan utan ger dem också möjlighet att konkurrera med tillförsikt på den globala arenan. Detta meddelande bygger på den befintliga europeiska strategin för spetskompetens inom AI, särskilt den samordnade planen för AI.

2021års översyn av den samordnade planen innehåller förslag om att göra EU till den plats där spetskompetens inom artificiell intelligens (AI) frodas från labbet till marknaden genom att främja forskning om AI, uppmuntra dess spridning och finansiera innovation. Kommissionens strategi för att stödja utvecklingen och antagandet av tillförlitliga AI-lösningar är en värdedriven strategi som täcker hela livscykeln och fokuserar på att bygga upp ett ekosystem av spetskompetens. Nyckelåtgärderna syftar till att

 • främja samarbete mellan berörda parter genom offentlig-privata partnerskap.
 • bygga upp och mobilisera AI-forskningskapacitet,
 • tillhandahålla möjligheter för utvecklare och företag att testa och experimentera med sin senaste AI-baserade teknik i verkliga miljöer,
 • utveckla en europeisk marknadsplats för tillförlitliga AI-lösningar som kopplar samman resurser och tjänster.
 • finansiera och skala innovativa idéer och lösningar för AI.

Europeiskt partnerskap om AI, data och robotteknik

Det europeiska partnerskapet för AI, data och robotteknik (ADRA) lanserades officiellt i juni 2021 genom undertecknandet av samförståndsavtalet mellan Europeiska kommissionen och sammanslutningen för alternativ tvistlösning. ADRA tilldelades 2,6 miljarder euro inom finansieringsprogram Horisont 2020 (2014–2020) och Horisont Europa (2021–2027). Detta offentlig-privata partnerskap sammanför grupper från tre nyckelgrupper – AI, data och robotteknik – och fem organisationer: BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI och euRobotics.

År 2024 har ADRA fler än 133 medlemmar, från startups, små och medelstora företag, storindustri samt forskningsorganisationer och RTO. I november 2023 anordnade ADRA sitt första evenemang – ADR Forum som fokuserade på Generativ AI. ADRA samarbetar med många intressenter (inklusive branschen) för att ta itu med utmaningarna med generativ AI. Detta ledde till inrättandet av två arbetsgrupper 2023:

 • GENAI – inriktat på att ta itu med utmaningar relaterade till generativ AI.
 • Generativ AI för robotik – fokuserad på generativa AI-tillämpningar inom robotikområdet.

Få världsledande AI-kapacitet i Europa

European Networks of Excellence in AI (NoEs) samlar de smartaste AI-medvetandena i Europa för att ta itu med utmanande AI-problem. De får finansiering från både Horisont 2020 och Horisont Europa och driver forskning och utveckling framåt. Dessa nätverk i världsklass omfattar en betydande del av Europas främsta AI-expertis. De främjar synergieffekter och en kritisk massa inom europeisk AI för att hjälpa till att översätta AI-framsteg till konkreta verkliga effekter på olika områden.

  Collection of logos from various AI and robotics organizations and initiatives. AI NoE is the central logo and surrounded by 10 other logos: Adra The AI Data Robotics Association; VISION; AI on Demand; AI4media; elise; HUMANE AI NET; TAILOR; euRobotics; dAIedge; ENFIELD; ELSA (European Lighthouse on Secure and Safe AI); ELIAS

© Vision4ai.eu

Från och med 2023 omfattar EU-samfundet AI & Robotics NoEs följande nio projekt:

De är starkt kopplade till ADRA. NoEs är den privata sidan av ett offentlig-privat partnerskap som spelar en nyckelroll när det gäller att föra kunskap från det europeiska forskarsamhället till industrin.

Test- och experimentanläggningar i världsklass

Från och med januari 2023 har fyra sektoriella test- och experimentanläggningar börjat ge europeiska små och medelstora företag möjlighet att testa sin senaste AI-baserade teknik (tekniska beredskapsnivåer 6–8) under verkliga eller nära verkliga förhållanden. TEF-tjänsterna omfattar stöd för fullständig integration, testning, experimentering och validering av AI-baserade lösningar inom de sektorer som de fyra TEF:

TEF:erna samfinansieras av kommissionen och medlemsstaterna med en total investering på över 220 miljoner euro och hjälper innovatörer att testa sina närmarknadsbaserade AI-lösningar innan de introduceras på marknaden.

Den europeiska plattformen för AI-on-demand

Plattformen för AI on demand syftar till att bygga en bro mellan europeisk AI-forskning, industri och offentliga tjänster. Det är en katalysator för att lätta upp samarbetet mellan akademi och företag men också bland andra intressenter, vilket minskar klyftan mellan AI-forskning och innovatörer. Den europeiska AI-on-Demand vill göra det möjligt att snabbt omvandla de senaste AI-framstegen till verkliga AI-produkter och AI-tjänster som distribueras på marknaden.

Plattformen stöds av ett ekosystem av projekt som finansieras inom ramen för Horisont 2020 och Horisont Europa (fokus på forskning) och programmet för ett digitalt Europa (fokus på industri och offentlig förvaltning). Den nuvarande versionen av plattformen innehåller flera tjänster:

 • En tillgångskatalog
 • Ett kraftfullt virtuellt AI-laboratorium där forskare kan utforska innehållet i AIOD (Artificial Intelligence of Data) på flera plattformar
 • Möjligheten att skapa egna bibliotek
 • Utveckling, utbildning och delning av AI-rörledningar
 • En utökad och anpassad marknadsplats catering till industrins behov i kommande versioner.

Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Ett nätverk av mer än 200 europeiska digitala innovationsknutpunkter som omfattar alla regioner i Europa syftar till att stimulera en bred spridning av AI, HPC, cybersäkerhet och annan digital teknik. EDIH hjälper alla företag som vill använda AI-teknik att bli mer konkurrenskraftiga när det gäller affärs-/produktionsprocesser, produkter eller tjänster. Som ”one-stop-shops” kan EDIH främja lokal användning av verktyg från plattformen för AI-on-demand till industrin, inbegripet små och medelstora företag, och den offentliga sektorn. De kommer att hjälpa företag att förnya sina nya produkter och tjänster med AI och stimulera adoption genom att bidra till att göra dem redo på marknaden.

För närvarande finns det cirka 150 EDIHs speciliased i AI och beslutsstöd. Flera utbildningar och webbseminarier om AI (inklusive generativ AI) anordnas ofta. Dessutom inrättades en särskild arbetsgrupp för AI i den offentliga förvaltningen.

Finansiera och skala innovativa idéer och lösningar för AI

Genom programmen Horisont Europa och ett digitalt Europa planerar kommissionen att investera 1 miljard euro per år i AI, med åtgärder för att finansiera och skala innovativa idéer och lösningar. Detta kommer att bygga broar mellan Europas starka AI-forskningsgemenskap och innovatörer, särskilt nystartade företag och små och medelstora företag både i sina tidiga skeden och i expansionsfasen. Syftet är att mobilisera ytterligare investeringar från den privata sektorn och medlemsstaterna för att uppnå en årlig investeringsvolym på 20 miljarder euro under detta årtionde. Faciliteten för återhämtning och resiliens, det största stimulanspaketet som någonsin finansierats genom EU:s budget, gör 134 miljarder euro tillgängliga för digital teknik och gör det möjligt för Europa att förstärka sina ambitioner och bli världsledande när det gäller att utveckla den senaste tillförlitliga AI-tekniken.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, genomföra AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att förhindra fragmentering inom Europa.

Se också