Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för understödda områden och rådgivning till lokala kommuner om utbyggnaden av bredbandsnät.

    Finlands flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Finland

Finland stöder byggandet av fibernät i områden som saknar affärsincitament för att bygga höghastighetsnät.  Strategin för digital infrastruktur 2018 stöder målen för det europeiska gigabitsamhället 2025, fastställer mål för utvecklingen av den digitala infrastrukturen i Finland senast 2025 samt metoder för att uppnå dessa mål.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Den finska regeringen väljer en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad, med särskilt fokus på och stöd till underbetjänade områden (via offentliga medel). Särskilt när det gäller de senare ger de finska myndigheterna råd till lokala kommuner om hur man ska inrätta enheter för utbyggnad av bredband, t.ex. genom samriskföretag mellan flera kommuner eller i partnerskap med privata operatörer. När det gäller investeringar förväntas finansieringen komma från staten och kommunerna. En strategi för digital infrastruktur offentliggjordes i oktober 2018.

Ansvariga myndigheter

Huvudsakliga mål och åtgärder för bredbandsutveckling

I strategin för digital infrastruktur, som kommunikationsministeriet offentliggjorde i oktober 2018, fastställs målen för utvecklingen av den digitala infrastrukturen i Finland senast 2025 samt metoderna för att uppnå detta mål. Senast 2025 bör alla hushåll ha tillgång till minst 100 Mbit/s anslutningar. Det bör vara möjligt att öka hastigheten på anslutningen till 1 Gbps. Kostnadseffektiv konstruktion av optiska fibernät kommer att underlättas genom att förordningen om placering av telekablar förenklas. Tillståndsförfarandet för placering av kablar kommer att utvecklas i samband med utarbetandet av motorvägslagen.

Finland tillkännagav förberedelserna av den nationella digitala kompassen och ett utkast har skickats till berörda parter för synpunkter. Dess antagande är planerat till 2022. Syftet är att fastställa nationella mål och indikatorer för de tematiska områden som fastställs i EU:s digitala årtionde och att skapa en sammanhängande vision för långsiktig digital omvandling.

Bredbandshastigheten för samhällsomfattande tjänster fastställdes till 5 Mbps från och med oktober 2021.

I den finska återhämtnings- och resiliensplanen förutses investeringar på 50 miljoner euro. Det omfattar ett investeringsstödsystem för att öka kvaliteten på och tillgången till höghastighetsanslutningsnät i områden där sådana anslutningar inte tillhandahålls av marknadsmekanismerna. Ekonomiskt stöd kommer att betalas ut till bredbandsleverantörer. De bredbandsanslutningar som stöds inom ramen för detta system kommer att erbjuda minst en kapacitet på 100 Mbit per sekund.

Data om bredbandsutveckling och teknik i Finland

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och tillgång till olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för den digitala ekonomin och samhället (DESI).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

Svenska

Finska

Kontaktuppgifter

BCO Finland (nationellt bredbandskompetenskontor): sammanförande av företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, Kommunikationsverket och Landsbygdsverket

Postadress: Hallituskatu 3, 00170 Helsingfors, Finland (PO Box 30, FI-00023 regeringen, Finland) Kontakt via e-post Telefon: + 35 82 95 16 22 18 Webbplats

Kommunikationsministeriet (Liikenne-ja viestintäministeriö)

Adress: Eteläesplanadi 16, Helsingfors, Finland Kontakt via e-post Telefon: + 35 82 95 16 001 Webbplats

Trafik- och kommunikationsverket (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Postadress: Box 320, FI-00059 Traficom, Finland Telefon: + 358 29 534 5000 Webbplats

Senaste nytt

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

REPORT / STUDY |
Bredbandstäckning i EU 2022

I studien om bredbandstäckning 2022 övervakas medlemsstaternas framsteg mot de mål som fastställs i policyprogrammet för det digitala decenniet, nämligen ”Gigabitkonnektivitet för alla senast 2030” och ”minst 5G i alla befolkade områden”.

NEWS ARTICLE |
Ansök om Europeiska bredbandspriset 2023

Europeiska bredbandspriset 2023 lyfter fram projekt som leder oss in i Europas digitala decennium. Projekt som ger tillgång till gigabitkonnektivitet och 5G-tjänster har sista chansen att ansöka om utmärkelsen senast den 15 september.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och gynnar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att senast 2027 tillhandahålla 100 Mbit/s till landsbygden och stödja Gigabit-samhällets mål 2025.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland kommer alla lokaler i Irland att ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns utkast till nationell digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I den estniska digitala agendan fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande tillgången på Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) senast 2030.