Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för eftersatta områden och råd till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

    Finlands flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Finland

Finland stöder byggandet av fibernät i områden som saknar affärsincitament för att bygga höghastighetsnät.  Strategin för digital infrastruktur 2018 stöder målen för det europeiska gigabitsamhället 2025, fastställer målen för utvecklingen av digital infrastruktur i Finland senast 2025 samt metoder för att uppnå dessa mål. Finlands digitala kompass återspeglar målen i EU:s digitala kompass.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Den finska regeringen väljer en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad, med särskilt fokus på och stöd till områden med dålig täckning (via offentliga medel). Särskilt när det gäller det senare ger de finska myndigheterna råd till kommuner om hur de ska inrätta enheter som är avsedda för utbyggnad av bredband, t.ex. genom samriskföretag mellan flera kommuner eller i partnerskap med privata aktörer. När det gäller investeringar förväntas finansieringen komma från staten och kommunerna. En strategi för digital infrastruktur offentliggjordes i oktober 2018. Finlands digitala kompass följer målen i EU:s digitala kompass samt nationella mål och teman.

Ansvariga myndigheter

Huvudsakliga mål och åtgärder för bredbandsutveckling

kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur, som offentliggjordes i oktober 2018, fastställs målen för utvecklingen av den digitala infrastrukturen i Finland senast 2025 samt metoderna för att uppnå detta mål. Senast 2025 bör alla hushåll ha tillgång till minst 100 Mbit/s-anslutningar. Det bör vara möjligt att öka hastigheten på anslutningen till 1 Gbps. Kostnadseffektiv uppbyggnad av optiska fibernät kommer att underlättas genom en rationalisering av förordningen om placering av telekablar. Tillståndsförfarandet för placering av kablar kommer att utvecklas i samband med utarbetandet av väglagen.

Finlands digitala kompass genomför målen i EU:s digitala kompass, men innehåller också nationella mål och teman som kompletterar EU:s kompass. Finlands kompass kretsar kring fyra huvudpunkter: kompetens, säker och hållbar digital infrastruktur, digital omvandling av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

Bredbandshastigheten för samhällsomfattande tjänster fastställdes till 5 Mbit/s från och med oktober 2021.

I Finlands återhämtnings- och resiliensplan planeras investeringar på 50 miljoner euro. Det omfattar ett system för investeringsstöd för att öka kvaliteten på och tillgången till höghastighetsnät för konnektivitet i områden där sådana anslutningar inte tillhandahålls av marknadsmekanismerna. Ekonomiskt stöd kommer att betalas ut till bredbandsleverantörer. De bredbandsanslutningar som stöds inom ramen för detta system kommer att erbjuda en kapacitet på minst 100 Mbit per sekund.

Uppgifter om bredbandsutveckling och bredbandsteknik i Finland

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och tillgång till olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digital amp; samhälle (Desi).

Spektrumuppdrag för trådlöst bredband

För närmare uppgifter om harmoniserad spektrumtilldelning, se Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

engelska

finska

Kontaktuppgifter

BCO Finland (nationella byrån för bredbandskompetens): Företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, Kommunikationsverket och Landsbygdsverket

Postadress: Hallituskatu 3, 00170 Helsingfors, Finland (PB 30, 00023 Statsrådet, Finland)
Kontakt via e-post
Telefon: +35 82 95 16 22 18
Webbplats

Kommunikationsministeriet (Liikenne-ja viestintäministeriö)

Adress: Eteläesplanadi 16, Helsingfors, Finland
Kontakt via e-post
Telefon: +35 82 95 16 001
Webbplats

Transport- och kommunikationsverket (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Postadress: Box 320, FI-00059 Traficom, Finland
Telefon: +358 29 534 5000
Webbplats

Senaste nytt

CONNECT University - Handbok för bredbandsinvesteringar

Introduktionssession tillägnad den nyligen publicerade "Broadband Investment Handbook".

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

REPORT / STUDY |
Uppdaterad studie om nationella bredbandsplaner i EU-27

I den uppdaterade studien om nationella bredbandsplaner sammanfattas konnektivitetsåtgärder i medlemsstaterna mot bakgrund av målen för gigabitsamhället 2025 och det digitala decenniet 2030.

NEWS ARTICLE |
EU39 når 70 % FTTH/B-täckning enligt FTTH Council Europe

Enligt Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) Market Panorama nådde EU39 (27 EU-medlemsstater, Storbritannien, 4 OSS-länder, Island, Israel, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet) 70 % FTTH/B-täckningsgrad, 244 miljoner bostäder passerade och 121 miljoner FTTH/B-abonnenter i september 2023.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobiltäckning och höghastighetsbredband för hushåll och företag.

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och 5G-utbyggnad hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovenien

Slovenien väljer teknikneutralitet och marknadsdynamik vid utvecklingen av bredbandsnät, särskilt infrastruktur- och tjänstebaserad konkurrens.

Bredband i Slovakien

Slovakien har fastställt det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumänien fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agenda Portugal Digital och den nationella strategin för konnektivitet i elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet för 2023–2030 formar utvecklingen av en digital infrastruktur i Portugal.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan för 2025 är i linje med EU:s mål för gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbit/s senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet att ge tillgång till gigabitbredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen har som mål att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden och stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder gigabitsamhällets mål och siktar på 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot gigabitsamhället syftar till att tillhandahålla gigabitkonnektivitet för alla senast 2026.

Bredband på Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjar användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska bibeln om digital omvandling 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner målen för gigabitsamhället 2025.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet från 2021, den digitala strategin och den tyska förbundsregeringens gigabitstrategi 2022 prioriteras det landsomfattande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs ett mål om snabb bredbandstillgång för alla hushåll senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande täckning av fast och mobilt bredband stöder de danska bredbandsmålen. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategi för byggandet av nät med mycket hög kapacitet.

Bredband på Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd till utvecklingen av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 uppfyller målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områdena där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi är inriktad på det landsomfattande utbudet av gigabitanslutningar (fasta och mobila) senast 2030.