Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband: De viktigaste finansieringsverktygen

De viktigaste finansieringsverktygen för höghastighetsbredbandsutvecklingsprojekt är egna medel, inkomstbaserad finansiering, lån, eget kapital och bidrag.

Bredbandsinitiativ från distriktet Calw, Tyskland

fix-empty

Egna medel

Offentliga myndigheter eller allmännyttiga företag som ägs av den lokala, regionala eller nationella regeringen får redan äga viktiga infrastrukturtillgångar, t.ex. ledningar, fiberkablar, stolpar, lokaler som ska användas för utrustningslokalisering och datacenter samt platser som ska användas för radiobasstationer. Dessutom kan interna medel för infrastrukturutveckling finnas tillgängliga, liksom ekonomiska resurser som tidigare öronmärkts för stora it-kostnader eller andra kostnader (t.ex. äldreomsorg eller administrativa tjänster) som förväntas minska avsevärt när ett lokalt/regionalt bredbandsnät blir tillgängligt. Dessa fysiska och finansiella tillgångar kan investeras i projektet eller det företag som skapats för att driva projektet och kan utgöra en betydande del av det eget kapital som behövs för att få igång projektet och för att utnyttja andra typer av finansiering.

Samhällen kan skaffa egna ekonomiska resurser för att stödja utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet i sin region. Vanligtvis sker detta i samhällsstödsmodell, särskilt i landsbygdssamhällen eller kluster av sådana samhällen och mindre stadssamhällen, vanligtvis med en stark uppmaning till höghastighetsanslutning.

Inkomstbaserad finansiering

Om den offentliga myndigheten väljer en direktinvesteringsmodell får den i allmänhet intäkter från leasing- och/eller överföringstjänster för mörkfiber i grossistledet. Den kan också få intäkter från hyra av infrastruktur för slutkunder eller avgifter för konnektivitet (eller nät) beroende på affärsmodellen på plats. Detta kan bli en viktig finansieringskälla när nätverket är färdigt och företag, offentliga organ och slutanvändare börjar använda det.

Denna finansieringskälla förverkligas först när kärnan i infrastrukturen är på plats och tjänster erbjuds över nätet. Det är därför lämpligt att återvinna medel från den offentliga sektorn, påskynda utbyggnaden av infrastrukturen eller sänka kostnaderna. För att starta ett projekt behövs andra finansiella källor.

Lån

Många projekt har säkrat en stor del av sin initiala finansiering genom lån med mjuka eller kommersiella villkor. Lån kan tillhandahållas av EU-medel eller nationella statliga medel, en bank eller andra investerare, vinstdrivande eller icke-vinstdrivande institutioner och privatpersoner. För att detta ska vara hållbart måste en giltig affärsplan läggas fram där intäkterna på medellång och lång sikt överstiger de förhandlade lånen (kapital + ränta). Eftersom ett lån representerar en skuld kallas lån ofta som skuldfinansiering.

Finansiering av eget kapital

Egetkapitalfinansiering innebär att ett företag får investeringar utan skyldighet att betala räntekostnader. Investeraren (privat eller offentlig) får dock en del av företaget och deltar i beslutsprocessen. Detta är emot skuldfinansiering, vilket innebär räntebetalning, men investeraren har ingen kontroll över verksamheten, och när skulden betalas är relationen med investeraren över.

Bidragsfinansiering

Europeiska, nationella och regionala offentliga medel kan i allmänhet användas för att finansiera projektet, med förbehåll för eventuella särskilda villkor som kan knytas till deras användning. Bidragen är inriktade på att möjliggöra ekonomiska och sociala förbättringar. Tillgången till offentliga medel för att finansiera bredbandsutbyggnad kan variera från medlemsstat till medlemsstat och från region till region. Det finns dock ett antal europeiska system som finns tillgängliga i hela EU, även om medlen i de flesta fall förvaltas av nationella eller regionala förvaltningsmyndigheter.

Mer information och exempel finns i investeringsguiden för bredband.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen antar reviderade regler för statligt stöd till bredbandsnät

Europeiska kommissionen har antagit ett reviderat meddelande om statligt stöd till bredbandsnät. I de reviderade bredbandsriktlinjerna fastställs de regler enligt vilka kommissionen kommer att bedöma statliga stödåtgärder som anmälts av medlemsstaterna för att stödja utbyggnaden och användningen av bredbandsnät i EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Projektplanering för bredband

Avdelningen för bredbandsplanering hjälper kommuner och andra enheter att planera framgångsrika bredbandsutvecklingsprojekt.

Glej tudi

Bredband: Aktörer i värdekedjan

De grundläggande rollerna för fysisk infrastrukturleverantör (PIP), nätverksleverantör (NP) och tjänsteleverantör (SP) kan tas av olika aktörer.

Bredband: Plandefinition

Nyckeln till en framgångsrik regional bredbandsutveckling är en politiskt understödd plan på lokal, regional eller nationell nivå som kombinerar mål med specifika behov och intressenter.

Bredband: Handlingsplan

I handlingsplanen redogörs för kostnaderna, intressenterna, verksamheten, samordningen och övervakningen i samband med genomförandet av bredbandsstrategin.

Bredband: Tekniköversikt

En översikt över olika trådbundna, trådlösa och kommande bredbandstekniker och en beskrivning av deras fördelar, nackdelar och hållbarhet.

Bredband: Investeringsmodeller

Investeringsmodeller ger intressanta möjligheter till engagemang för en myndighet som är engagerad i regional bredbandsutveckling.

Bredband: Statligt stöd

Statligt stöd till bredband kan vara nödvändigt på vissa platser där marknaden inte tillhandahåller de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna.

Bredband: Nätverk och topologi

Ett bredbandsnät består av geografiska delar. Topologin i ett nätverk beskriver hur de olika delarna av ett nätverk är anslutna. De mest relevanta topologierna för ryggraden och området nätverk är träd topologier, ring topologier och meshade topologier. För den första milen, två...

Bredband: Val av infrastruktur

Bredbandsnät kräver olika typer av infrastruktur baserat på olika logistiska, ekonomiska eller demografiska förhållanden. Använd frågorna för att hjälpa till att välja.

Bredband: Teknikjämförelse

En jämförelse av bredbandsteknik presenterar funktioner i varje lösning och hjälper till att fatta beslut om den bästa lösningen för olika regioner.