Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband: nätverkslager och affärsroller

För att förstå de roller som offentliga förvaltningar kan ta är det bra att se de olika skikt som utgör ett bredbandsnät samt de viktigaste affärsrollerna.

Rede Aberta: Det första CEBF-finansierade projektet i Galicien, Spanien

fix-empty

Ett bredbandsnät består i stort sett av passiv infrastruktur och aktiv utrustning, där tjänsterna tillhandahålls:

  • Passiv infrastruktur bestående av fysisk infrastruktur (rör, master, ledningar, inspektionskammare, manhål, skåp, byggnader eller ingångar till byggnader, antenninstallationer, torn och stolpar) och de egentliga bredbandskablarna (överföringsmediet)
  • Den aktiva utrustningen (transpondrar, routrar och switchar, radiobasstationer, kontroll- och hanteringsservrar).
  • De faktiska tjänster som ger mervärde för slutanvändarna (internet, telefoni, TV, e-hälsa osv.).

De tre nätverksskikten kännetecknas av olika tekniska och ekonomiska egenskaper, och tre huvudsakliga affärsroller kan identifieras:

  • Den fysiska infrastrukturleverantören (PIP), som äger och underhåller den passiva infrastrukturen (som kännetecknas av långsiktiga investeringar och lågt behov av tekniskt kunnande), i stommen eller tillträdesdelen av nätet.
  • Nätleverantören (NP) som driver och vanligtvis äger den aktiva utrustningen (som kännetecknas av kortsiktiga investeringar och stort behov av tekniskt kunnande).
  • Tjänsteleverantören (SP) som tillhandahåller bredbandstjänster, såsom e-hälsa, äldreomsorg, TV, internet, telefon, videokonferenser, underhållning, distansarbete, smart övervakning osv. (som kännetecknas av kortsiktiga investeringar och hög interaktion mellan slutanvändare).

Mer information och exempel finns i handboken för bredbandsinvesteringar.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen lägger fram nya initiativ för morgondagens digitala infrastruktur

Kommissionen har lagt fram en rad möjliga åtgärder för att främja innovation, säkerhet och motståndskraft i digitala infrastrukturer. Den europeiska ekonomins framtida konkurrenskraft är beroende av dessa avancerade digitala nätinfrastrukturer och nättjänster, eftersom snabb, säker och utbredd konnektivitet är avgörande för spridningen av den teknik som kommer att föra in oss i morgondagens värld: telemedicin, automatiserad körning, prediktivt underhåll av byggnader eller precisionsjordbruk.

PRESS RELEASE |
Kommissionen välkomnar nya åtgärder för att främja utbyggnaden av gigabitnät

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som nåtts mellan Europaparlamentet och rådet om rättsakten om gigabitinfrastruktur, som kommissionen föreslog den 23 februari 2023. Avtalet ingås samtidigt med antagandet av rekommendationen om regleringsfrämjande av gigabitkonnektivitet (gigabitrekommendationen).

Läs mer

Översikt

Projektplanering för bredband

Avsnittet Bredbandsplanering hjälper kommuner och andra enheter att planera framgångsrika bredbandsprojekt.

Se också

Bredband: Bärarmodeller

Kommuner, kommunala företag, samriskföretag och privata företag kan vara involverade i ett, två eller alla tre stadier av bredbandsutveckling.

Bredband: Aktörer i värdekedjan

De grundläggande rollerna för fysisk infrastrukturleverantör (PIP), nätverksleverantör (NP) och tjänsteleverantör (SP) kan tas av olika aktörer.

Bredband: Plandefinition

Nyckeln till en framgångsrik regional bredbandsutveckling är en politiskt understödd plan på lokal, regional eller nationell nivå som kombinerar mål med specifika behov och intressenter.

Bredband: Handlingsplan

I handlingsplanen redogörs för kostnaderna, intressenterna, verksamheten, samordningen och övervakningen i samband med genomförandet av bredbandsstrategin.

Bredband: Tekniköversikt

En översikt över olika trådbundna, trådlösa och kommande bredbandstekniker och en beskrivning av deras fördelar, nackdelar och hållbarhet.

Bredband: Investeringsmodeller

Investeringsmodeller ger intressanta möjligheter till engagemang för en myndighet som är engagerad i regional bredbandsutveckling.

Bredband: Statligt stöd

Statligt stöd till bredband kan vara nödvändigt på vissa platser där marknaden inte tillhandahåller de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna.

Bredband: Nätverk och topologi

Ett bredbandsnät består av geografiska delar. Topologin i ett nätverk beskriver hur de olika delarna av ett nätverk är anslutna. De mest relevanta topologierna för ryggraden och området nätverk är träd topologier, ring topologier och meshade topologier. För den första milen, två...

Bredband: Val av infrastruktur

Bredbandsnät kräver olika typer av infrastruktur baserat på olika logistiska, ekonomiska eller demografiska förhållanden. Använd frågorna för att hjälpa till att välja.

Bredband: Teknikjämförelse

En jämförelse av bredbandsteknik presenterar funktioner i varje lösning och hjälper till att fatta beslut om den bästa lösningen för olika regioner.