Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Projektplanering för bredband

Avdelningen för bredbandsplanering hjälper kommuner och andra enheter att planera framgångsrika bredbandsutvecklingsprojekt.

    Väg med lång exponeringsljusväg

Målet med bredbandsinvesteringsguiden, som finns tillgänglig på 22 språk, är att hjälpa de offentliga myndigheterna att formulera de viktiga frågorna och tillhandahålla den konceptuella ramen och den information som behövs för att fatta rätt beslut som tillgodoser deras behov. Tanken är inte att tillhandahålla färdiga recept utan att presentera en verktygslåda inom alla tematiska områden som ska beaktas när man investerar i bredband.

Bredbandsplan

En sund bredbandsplan är ett politiskt underbyggt dokument som innehåller en analys av den nuvarande situationen, de mål som ska uppnås, det ekonomiska stöd som ska erhållas och en mekanism för hur den ska genomföras.

Fyra viktiga strategiska val

I guiden presenteras fyra viktiga strategival som måste göras för att uppnå målen i bredbandsplanen:

Välja rätt typ av infrastruktur

Är det nödvändigt att bygga ut en ny framtidssäkrad bredbandsinfrastruktur eller räcker det för att uppgradera den befintliga infrastrukturen?

När du planerar ett bredbandsprojekt är det viktigt att förstå de olika tekniska nivåerna av infrastruktur, teknik och nätdesign för att kunna välja rätt infrastrukturtyp för ditt regionala bredbandsnät. Beslutet om infrastruktur beror på ett antal faktorer, bland annat följande:

  • konsekvenserna för infrastrukturens fysiska grundläggande egenskaper (dvs. mediet).
  • ambitionsnivån i regionen med hänsyn till vilka typer och antal tjänster som planeras.
  • överväganden om effekterna på områdets attraktionskraft och konkurrenskraft.
  • topografi, befolkningstäthet och framtida utvecklingsplaner.

Välja rätt investeringsmodell

Vilken roll har den offentliga myndigheten när det gäller genomförandet, driften, ägandet och förvaltningen av infrastrukturen för att välja rätt investeringsmodell?

Det val som görs här kommer i hög grad att påverka en kommuns eller en regions roll och därmed definiera den offentliga myndighetens inflytande på bredbandsinfrastrukturprojektet. Fyra stora investeringsmodeller är lämpliga för bredbandsinvesteringar:

  • direktinvesteringar genom en offentligt styrd kommunal nätmodell
  • indirekta investeringar genom en privatägd kommunal nätverksmodell
  • gemenskapens bredbandsmodell
  • modell för aktörssubvention (gap-funding)

Välja rätt affärsmodell

Bör den offentliga myndigheten välja en vertikalt integrerad eller öppen nätverksmodell? Vilken affärsmodell är mest sannolikt att maximera bredbandstäckningen och bredbandspenetrationen, projektets finansiella hållbarhet, konkurrensen och samhällets socioekonomiska utveckling?

Affärsmodellen beskriver de olika aktörernas roller i ett bredbandsinfrastrukturprojekt som är aktivt på olika nätskikt: passiv infrastruktur, aktiv infrastruktur och tjänster. Respektive aktörer eller transportörer kommer att matchas efter kommunens eller regionens behov. Detta kan resultera i olika affärsmodeller: öppna nätverk med offentliga och privata aktörer i olika roller eller i vertikalt integrerade modeller med endast en (främst dominerande) aktör för alla tre nätverksskikten. Ibland är valet av modell begränsat på grund av regler.

Välja rätt finansieringsverktyg

Hur kan den offentliga myndigheten säkerställa en tillräcklig finansiell täckning för att bygga och driva infrastrukturen med rätt finansiella verktyg? Vad kan den bidra med när det gäller kapital, utgifter och tillgångar?

De olika finansieringsverktyg och finansieringsmodeller som finns tillgängliga för offentliga och privata investeringar i ett bredbandsprojekt måste övervägas för det fjärde viktiga strategiska valet. Ett hållbart finansieringskoncept bör säkerställa en tillräcklig finansiell täckning för att bygga och driva infrastrukturen.

Intäktsbaserad finansiering för att driva projekt, privat kapital, banklån och obligationer, offentliga medel och gemenskapsfinansiering är bland de viktigaste finansieringsverktygen. Dessutom kan privata investeringar leda till finansiell stabilitet och en förbättring av projektets kreditvärdighet. I områden där marknaden inte investerar på grund av olönsamhet kan statligt stöd användas enligt de särskilda villkor som fastställs i EU:s riktlinjer för statligt stöd.

Handlingsplan

När dessa val har gjorts måste en handlingsplan fastställas och genomföras som specificerar och kontrollerar alla de olika aktiviteterna. Processen måste övervakas noggrant för att säkerställa att de tidigare fastställda målen uppnås.

Povezane vsebine

Širša slika

Stöd för bredbandsutrullning

EU-kommissionen hjälper EU:s företag, projektledare och myndigheter att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s Gigabit Society-mål.

Podrobnejše informacije

Bredband: Aktörer i värdekedjan

De grundläggande rollerna för fysisk infrastrukturleverantör (PIP), nätverksleverantör (NP) och tjänsteleverantör (SP) kan tas av olika aktörer.

Bredband: Plandefinition

Nyckeln till en framgångsrik regional bredbandsutveckling är en politiskt understödd plan på lokal, regional eller nationell nivå som kombinerar mål med specifika behov och intressenter.

Bredband: Handlingsplan

I handlingsplanen redogörs för kostnaderna, intressenterna, verksamheten, samordningen och övervakningen i samband med genomförandet av bredbandsstrategin.

Bredband: Tekniköversikt

En översikt över olika trådbundna, trådlösa och kommande bredbandstekniker och en beskrivning av deras fördelar, nackdelar och hållbarhet.

Bredband: Investeringsmodeller

Investeringsmodeller ger intressanta möjligheter till engagemang för en myndighet som är engagerad i regional bredbandsutveckling.

Bredband: Statligt stöd

Statligt stöd till bredband kan vara nödvändigt på vissa platser där marknaden inte tillhandahåller de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna.

Bredband: Nätverk och topologi

Ett bredbandsnät består av geografiska delar. Topologin i ett nätverk beskriver hur de olika delarna av ett nätverk är anslutna. De mest relevanta topologierna för ryggraden och området nätverk är träd topologier, ring topologier och meshade topologier. För den första milen, två...

Bredband: Val av infrastruktur

Bredbandsnät kräver olika typer av infrastruktur baserat på olika logistiska, ekonomiska eller demografiska förhållanden. Använd frågorna för att hjälpa till att välja.

Bredband: Teknikjämförelse

En jämförelse av bredbandsteknik presenterar funktioner i varje lösning och hjälper till att fatta beslut om den bästa lösningen för olika regioner.

Glej tudi

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Bredbandsordlista

Detta är en icke uttömmande lista med termer som är relevanta för bredband.