Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

    Rumäniens flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Rumänien

I den nationella strategin för Rumäniens digitala agenda 2020 fastställs Rumäniens bredbandsstrategi. Myndigheterna planerar att uppdatera den för att återspegla Gigabit Society-målen. Bredbandsinfrastruktur och infrastruktur för digitala tjänster är ett av fyra åtgärdsområden som tas upp i strategin. Den rumänska strategin syftar till att uppnå en fast bredbandstäckning för 100 % till 2020, med 80 % av hushållen som har tillgång till över 30 Mbit/s bredband och 45 % av hushållen med abonnemang på över 100 Mbit/s. Den nationella planen för utvecklingen av nästa generations nätinfrastruktur har samma mål och prioriterar utvecklingen av fibernät så nära slutanvändaren som möjligt. Den nationella strategin för genomförandet av 5G antogs 2019.

Nationell bredbandsplan och -politik

Ansvariga myndigheter

Huvudsakliga mål och åtgärder för bredbandsutveckling

Prioriteringarna omfattar tillhandahållande av konnektivitet i landsbygdsområden och missgynnade områden, ökad konkurrens och främjande av utvecklingen av mobilt bredband mot bakgrund av de höga nivåerna av mobiltelefonägande i Rumänien. Bredbandsplanen har ett antal specifika mål, t.ex. följande:

  • sammankoppling av offentliga institutioner (aggregering av den offentliga efterfrågan).
  • ökad användning på offentliga platser,
  • stöd till små och medelstora företag i utbildning, utformning och genomförande av infrastrukturprojekt och infrastrukturtjänster.
  • öka tillgängligheten till tjänster, innehåll och applikationsutveckling,
  • konsumentutbildning, och
  • inkludering av missgynnade användargrupper.

De långsiktiga NGA-målen är 100 % täckning med 30 Mbps, 80 % täckning med mer än 30 Mbps och 45 % hushållens penetration med 100 Mbps till 2020.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

  • Statligt stöd (allmän verksamhet): Rumänien har inlett Ro-NET- projektet, som använder strukturfonderna (cirka 69 miljoner euro) för att bygga upp bredbandsinfrastruktur i områden som fortfarande inte upptäckts (medelmilsfinansiering). Den direkta mottagaren och mottagaren av alla statliga stöd är ministeriet för kommunikation och informationssamhället genom en enhet för genomförande av projekt, som kommer att förbli ägare till den nyskapade backhaul-infrastrukturen. I slutet av september 2019 slutfördes bygg- och anläggningsarbetena på 606 orter, medan ytterligare 82 orter befinner sig i ett långt slutförande. Projektet förväntas identifiera ytterligare 700 orter som mottagare av 94 miljoner euro i investeringar inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens senast 2026.

Uppgifter om bredbandsutveckling och teknik i Rumänien

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Nationella publikationer och pressdokument

Svenska

Svenska

Kontaktuppgifter

BCO Rumänien (nationellt bredbandskompetenskontor): Ministeriet för kommunikation och informationssamhället (Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale)

Adress: Bulevardul Unirii 8, București 030167, Rumänien Kontakt via e-post Telefon: + 40 21 400 11 90 Webbplats

Nationell myndighet för förvaltning och reglering i kommunikation (Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații)

Adress: Strada Delea Nouă 2, 030925 Bukarest, Rumänien Kontakt via e-post Telefon: + 40 372 845 845 Webbplats

Senaste nytt

Årlig arbetsplan för 2022–23 Sammanfattning av det europeiska nätverket för bredbandskompetens

Stödenheten för nätverket av europeiska bredbandskontor (BCO-nätverket) har offentliggjort en sammanfattning av sin årliga arbetsplan för 2022–23 och beskriver de viktigaste verksamheterna och ämnena för årets program för kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad.

EVENT |
Webbserie 10: Utbildning för bredbandskunskap

Den tionde säsongen med kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad online som erbjuds Europeiska nätverket för bredbandskompetens kommer att behandla ett antal ämnen, t.ex. följande: EU:s nya regler för statligt stöd, satellituppkoppling och framsteg i det digitala decenniet.

PRESS RELEASE |
EU:s regler för samtal inom EU skyddar medborgarna mot alltför höga priser

Både kommissionens bedömningsrapport och resultaten av en Eurobarometerundersökning om effekterna av de regler som säkerställer överkomlig kommunikation inom EU visar att EU:s regler har visat sig vara effektiva: sedan 2019 får européerna lägre slutkundspriser för samtal från en medlemsstat som terminerar i andra medlemsstater.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och gynnar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att senast 2027 tillhandahålla 100 Mbit/s till landsbygden och stödja Gigabit-samhällets mål 2025.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland kommer alla lokaler i Irland att ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns utkast till nationell digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för understödda områden och rådgivning till lokala kommuner om utbyggnaden av bredbandsnät.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I den estniska digitala agendan fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi införlivas i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande tillgången på Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) senast 2030.