Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och 5G-utbyggnad hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

    Spaniens flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Spanien

Spaniens digitala agenda för 2025 stöder EU:s konnektivitetsmål. Syftet är att utvidga ultrasnabb nättäckning till hela befolkningen och förbereda 100 % av radiospektrumet för 5G senast 2025. Dessa mål anges i planen för konnektivitet och digital infrastruktur och strategin för att främja 5G-teknik.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

  • Ministeriet för ekonomi, handel och näringsliv (Ministeriode Economía, Comercio y Empresa)ansvarar för att utarbeta och samordna planer, tekniska program och åtgärder för att främja konnektivitet och digital omvandling i Spanien.
  • Den nationella kommissionen för marknader och konkurrens (ComisiónNacional de los Mercados y la Competencia)ansvarar för att reglera alla marknader och produktionssektorer i den spanska ekonomin för att säkerställa fri konkurrens och konsumentskydd.

Huvudsakliga mål och åtgärder för bredbandsutveckling

Spaniens digitala 2025-agenda anges tio strategiska prioriteringar för att främja landets digitala omställning i linje med EU:s gigabitmål. När det gäller bredband syftar det till att garantera täckning på 100 Mbit/s för hela befolkningen genom att överbrygga den digitala klyftan mellan stads- och landsbygdsområden. Dessutom syftar det till att främja 5G-utbyggnaden genom att förbereda hela radiospektrumet i enlighet med detta.

För att uppnå bredbandsmålen i Spaniens digitala 2025-agenda offentliggjorde den spanska regeringen planen för digital infrastruktur och konnektivitet och strategin för främjande av 5G-teknik i december 2020.

Planen för digital infrastruktur och konnektivitet innehåller åtgärder för att täcka 100 % av befolkningen med mer än 100 Mbit/s senast 2025. Den är inriktad på landsbygdsområden som inte omfattas av operatörernas egna utbyggnadsplaner. Planen innehåller dessutom åtgärder för att uppnå konnektivitet på 1 Gbit/s inom dataintensiva industri- och forskningsområden.

Strategin för främjande av 5G-teknik kompletterar den nationella konnektivitetsplanen för att ta hänsyn till 5G:s olika mognadsgrad och omvandlingseffekter jämfört med t.ex. fiber. I strategin beskrivs åtgärder för att förbättra spektrumtilldelningen och spektrumförvaltningen och ge incitament till 5G-utbyggnad och 5G-användning, bland annat genom ett uppdaterat regelverk och en uppdaterad rättslig ram.

Det nationella observatoriet för telekommunikation och informationssamhället (ONTSI) tillhandahåller offentlig information om den digitala omställningen för att stödja bedömningen och, vid behov, anpassningen av åtgärder som utvecklats inom ramen för Spaniens digitala 2025-agenda.

Färdplanen för att genomföra verktygslådan för konnektivitet innehåller flera åtgärder för att minska kostnaderna. De viktigaste åtgärderna är att effektivisera tillståndsförfarandena, förbättra den centrala informationspunkten och öka insynen i den fysiska infrastrukturen.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

  • Genomförandet av Spaniens digitala 2025-agenda mellan 2020 och 2022 finansieras med cirka 20 miljarder euro i offentliga medel, varav cirka 15 miljarder euro från de olika EU-programmen och nya finansieringsinstrument inom ramen för återhämtningsplanen Next Generation EU. Detta förväntas kompletteras med cirka 50 miljarder euro från den privata sektorn.
  • Planen för konnektivitet och digital infrastruktur och strategin för att främja 5G-teknik förväntas få 4,3 miljarder euro i offentlig finansiering mellan 2020 och 2025. Det förväntas att privata investeringar på ytterligare 24 miljarder euro kommer att säkras under denna period.
  • Planen för återhämtning och resiliens: Spaniens återhämtnings- och resiliensplan innehåller betydande investeringar för att överbrygga den befintliga digitala klyftan mellan stads- och landsbygdsområden i fasta och mobila bredbandsnät. Till exempel kommer utbyggnaden av ultrasnabb bredbandskonnektivitet (över 100 Mbit/s) främst i landsbygdsområden och områden av historiskt värde, som för närvarande inte har någon sådan konnektivitet, att stödjas genom finansiering på 812 miljoner euro. Flera åtgärder stöder specifikt 5G-konnektivitet och planen innehåller reformer för att minska kostnaderna och underlätta utbyggnaden.
  • Bland åtgärderna i återhämtnings- och resiliensplanen har UNICO-Banda Ancha-programmet anslagit 250 miljoner euro i 2021 års ansökningsomgång för att tillhandahålla ultrasnabba fasta bredbandsnät i landsbygdsområden, avlägsna områden och glesbefolkade områden. Detta program är en utveckling av det tidigare nationella finansieringsprogrammet PEBA-NGA som stödde utbyggnaden av nästa generations bredbandsnät i Spanien från 2013 till 2020 och medfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).
  • När det gäller 5G-strategin för att stimulera utbyggnaden har de viktigaste relevanta finansiella åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen fastställts. Bland annat infördes en förlängning av giltighetstiden för 700 MHz-licenser (minst 20 år med möjlighet till 20 års förlängning) och vissa skattereformer, såsom den tillfälliga sänkningen av den årliga spektrumskatten för 5G-band och översynen av operatörernas bidrag till den årliga skatten för att finansiera spansk offentlig television (TV-skatt). Den 15 december 2021 godkände kommissionen en spansk stödordning på 150 miljoner euro inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för att stödja utbyggnaden av passiv infrastruktur för mobilnät.

Uppgifter om bredbandsutveckling och bredbandsteknik i Spanien

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, utnyttjande, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och amp; samhälle (Desi).

Spektrumuppdrag för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

engelska

spanska

*Båda dokumenten finns längst ner på webbsidan.

Kontaktuppgifter

BCO Spain (nationella byrån för bredbandskompetens): Spaniens ministerium för ekonomi, handel och näringsliv

Adress: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid, Spanien
Kontakt via e-post
Telefon: +34 91 34 62 721
Webbplats

Statssekreterare för telekommunikation och digital infrastruktur (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Adress: Paseo de la Castellana 160, 28046 Madrid, Spanien
Kontakt via e-post
Telefon: +34 91 349 46 40
Webbplats

Nationella kommissionen för marknader och konkurrens (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Adress: Alcalá 47, 28014 Madrid, Spanien
Kontakt via e-post
Telefon: +34 91 432 9600
Webbplats

Senaste nytt

Verksamhetsrapporten för 2023–2024 från Europeiska nätverket av bredbandskompetenskontor

I den här broschyren presenteras de viktigaste aktiviteterna, fokusområdena och höjdpunkterna från det årliga programmet för 2023–2024 för nätverket av europeiska bredbandskompetenskontor (BCO-nätverket).

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobiltäckning och höghastighetsbredband för hushåll och företag.

Bredband i Slovenien

Slovenien väljer teknikneutralitet och marknadsdynamik vid utvecklingen av bredbandsnät, särskilt infrastruktur- och tjänstebaserad konkurrens.

Bredband i Slovakien

Slovakien har fastställt det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumänien fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agenda Portugal Digital och den nationella strategin för konnektivitet i elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet för 2023–2030 formar utvecklingen av en digital infrastruktur i Portugal.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan för 2025 är i linje med EU:s mål för gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbit/s senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet att ge tillgång till gigabitbredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen har som mål att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden och stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder gigabitsamhällets mål och siktar på 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot gigabitsamhället syftar till att tillhandahålla gigabitkonnektivitet för alla senast 2026.

Bredband på Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjar användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska bibeln om digital omvandling 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner målen för gigabitsamhället 2025.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet från 2021, den digitala strategin och den tyska förbundsregeringens gigabitstrategi 2022 prioriteras det landsomfattande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs ett mål om snabb bredbandstillgång för alla hushåll senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för eftersatta områden och råd till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande täckning av fast och mobilt bredband stöder de danska bredbandsmålen. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategi för byggandet av nät med mycket hög kapacitet.

Bredband på Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd till utvecklingen av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 uppfyller målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områdena där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi är inriktad på det landsomfattande utbudet av gigabitanslutningar (fasta och mobila) senast 2030.