Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI Excellence: Bygga strategiskt ledarskap inom sektorer med hög genomslagskraft

I 2021 års översyn av den samordnade AI-planen presenteras sju sektoriella åtgärdsområden där EU kan bygga strategiskt ledarskap.

  Bild av en digital hjärna med AI i centrum, kopplad till ikoner som representerar olika sektorer

© iStock by Getty Images -861190284 metamorworks

Översynen av den samordnade AI-planen syftar till att anpassa EU:s åtgärder mot AI närmare den europeiska gröna given och EU:s insatser mot covid-19-pandemin. Den tar också hänsyn till marknadsutvecklingen och pågående åtgärder i medlemsstaterna.

Den samordnade planen har identifierat sju sektoriella åtgärdsområden: miljö, hälsa, robotteknik, offentlig sektor, inrikes frågor, transport och jordbruk. Och föreslår en uppsättning gemensamma åtgärder för vart och ett av dessa områden.

Miljö

AI-teknik kan hjälpa Europa att uppnå sina gröna mål. AI kan till exempel bidra till att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, förbättra integrationen och förvaltningen av energisystemet och optimera byggnaders energieffektivitet. AI kan också möjliggöra helt nya lösningar som inte var möjliga inom andra tekniker.

AI i sig har dock ett betydande miljöavtryck, särskilt när det gäller energiförbrukning, och åtgärder behövs för att mildra detta.

Exempel på åtgärder är:

 • stödja forskning om grönare AI och ta itu med AI-teknikens energiförbrukning genom programmet Horisont Europa
 • undersöka effektiva sätt att definiera centrala resultatindikatorer för att identifiera och mäta AI:s positiva och negativa miljöpåverkan

Hälsa

EU är världsledande när det gäller tillämpningen av AI inom hälsa och hälso- och sjukvård. AI-teknik kan till exempel lätta bördan på hälso- och sjukvårdssystemen, förbättra sjukhusarbetsflödena, öka effektiviteten och effektiviteten i kliniska prövningar och stödja upptäckten av nya läkemedel. Covid-19-pandemin stärkte ytterligare AI:s betydelse för hälso- och sjukvården och gav EU och dess medlemsstater lärdomar om fördelarna med ytterligare samarbete på området.

Exempel på åtgärder är:

 • inrättande av test- och experimentanläggningar för AI och robotteknik som används inom hälsa 
 • vidta åtgärder för att utvidga det gränsöverskridande utbytet av hälsoinformation,

Robotteknik

Robotteknik som drivs av AI bidrar till att öka EU:s produktivitet, konkurrenskraft, motståndskraft och öppna strategiska oberoende, samtidigt som man bevarar en öppen ekonomi i den digitaliserade världen. Införandet av AI-baserad robotteknik kommer att driva utvecklingen inom EU:s robotteknikindustri och utöka det antal verksamheter där robotar är verksamma, vilket kommer att öka samarbetet mellan människa och robot.

Exempel på åtgärder är:

 • stödja forskning och innovation mot nästa generations AI-driven robotteknik
 • stärka befintliga och framtida initiativ inom denna sektor, t.ex. det europeiska partnerskapet för AI, data och robotteknik

Offentlig sektor

AI-tillämpningar kan bidra till bättre offentliga tjänster genom att förbättra samspelet mellan medborgare och regeringar och möjliggöra smartare analytisk kapacitet. Genom tidig användning av AI kan den offentliga sektorn vara ledande när det gäller att använda AI som är säker, pålitlig och hållbar. Europas offentliga sektor kan använda sin starka kollektiva köpkraft för att fungera som en katalysator och stimulera efterfrågan på tillförlitlig AI.

Exempel på åtgärder är:

 • lansering av programmet Antagande AI för att påskynda den offentliga upphandlingen av AI-system i Europa.
 • utforma ett dataområde för offentlig upphandling som ger en omfattande översikt över marknaderna för offentlig upphandling i EU.

Inrikes frågor

Om AI-system utformas och används i enlighet med demokratiska system och grundläggande rättigheter kan AI-system bli en central teknik för att stödja inrikesmyndigheternas arbete. I synnerhet bör de brottsbekämpande myndigheterna kunna agera i ett snabbt föränderligt och föränderligt kriminellt landskap för att förbättra skyddet och säkerheten för alla personer.

 Det är dock viktigt att betona att AI-system inte ersätter sådana myndigheter.  

Exempel på åtgärder är:

 • utlysning av ett särskilt gemensamt europeiskt säkerhetsdataområde för brottsbekämpning
 • fortsätta att finansiera forskning och innovation om AI för tillämpningar som är EU-baserade och fullt ut respekterar de grundläggande rättigheterna och EU:s värden.

Transport

AI och automation är av avgörande betydelse för framtidens transporter. De kan bidra till att förbättra transporteffektiviteten och transportsäkerheten, optimera kapacitetsanvändningen och trafikflödena samt underlätta teknik- och språkkompatibilitet.

Exempel på åtgärder är:

 • utarbetande av en färdplan för AI om rörlighet
 • om fastställande av genomförandeakter för tekniska specifikationer för automatiserade fordon och helautomatiska fordon

Jordbruk

AI och annan digital teknik har potential att öka jordbrukets effektivitet. De kan också förbättra den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. AI-drivna lösningar och robotar kan stödja jordbrukare i animalieproduktion, säkerställa djurens välbefinnande och avel, skörda grödor, ogräs och mycket mer.

Exempel på åtgärder är:

 • främja jordbruket som ett av de viktigaste områden som omfattas av initiativet europeiska digitala innovationsknutpunkter
 • genomförande av ett gemensamt europeiskt område för jordbruksdata för att stödja tillförlitlig sammanslagning och delning av data

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringar i AI, genomföra AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att förhindra fragmentering inom Europa.

Se också

AI Excellence blomstrar från labbet till marknaden

Meddelandet om att främja nystartade företag och innovation inom tillförlitlig AI innehåller konkreta gemensamma åtgärder för kommissionen och medlemsstaterna för att skapa globalt ledarskap när det gäller tillförlitlig AI.