Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeiska initiativet för cancerimaging

Det europeiska initiativet för canceravbildning kommer att frigöra kraften i bildbehandling och artificiell intelligens till förmån för cancerpatienter, kliniker och forskare.

  European Cancer Imaging banner

@EuropeanCommission

European Cancer Imaging Initiative är ett av flaggskeppen i EU:s plan mot cancer (EBCP). Ett av målen med planen är att utnyttja potentialen hos data och digital teknik som artificiell intelligens (AI) eller högpresterande datorsystem (HPC) för att bekämpa cancer på bästa sätt.  

Syftet med det europeiska cancerimaginginitiativet är att främja innovation och spridning av digital teknik för behandling och vård av cancer, för att uppnå mer exakt och snabbare kliniskt beslutsfattande, diagnostik, behandlingar och prediktiv medicin för cancerpatienter

Initiativet kommer att visa hur medicinska bilder kan nås, användas och slås samman, samtidigt som man säkerställer en hög nivå av etik, förtroende, säkerhet och skydd av personuppgifter i full överensstämmelse med EU:s värderingar och regler. Det kommer att göra stora mängder cancerbilder och sammanlänkade kliniska data lättillgängliga för europeiska kliniker, forskare och innovatörer i linje med den europeiska datastrategin och stödja målen för det europeiska hälsodataområdet. 

Vad är det europeiska initiativet för cancerimaging som försöker uppnå? 

Canceravbildningsdata finns för olika cancertyper, men de är spridda bland många arkiv och kliniska centrum i Europa, och de är inte lättillgängliga för kliniker, forskare och innovatörer.  

Det europeiska cancerimaginginitiativet kommer att arbeta för att koppla samman resurser och databaser med en öppen, tillgänglig och användarvänlig infrastruktur för cancerbilder för alla berörda parter. Detta kommer att uppnås genom ett integrerat tillvägagångssätt som utformas tillsammans med stora europeiska forskningsorganisationer, institutioner och företag. Infrastrukturen kommer att stödja utveckling och benchmarking, testning och pilotprojekt av verktyg för individanpassad medicin, som i huvudsak erbjuder en ryggrad för nästa generations cancerdiagnostik och cancerbehandlingar.

Hur ska vi göra det här?

Hörnstenen i initiativet kommer att vara en federerad europeisk infrastruktur för cancerbilder, som utvecklats av EUCAIM- projektetsom finansieras genom DIGITAL-programmet (18 MIO EU-medfinansiering). Projektet inleds med 21 kliniska anläggningar från 12 länder och syftar till att ha minst 30 distribuerade dataleverantörer från 15 länder i slutet av projektet. 

Projektet kommer att utgöra ett centralt nav som kommer att koppla samman initiativ på EU-nivå och nationell nivå, sjukhusnätverk samt forskningsarkiv med data från cancerbilder. Kliniker, forskare och innovatörer kommer att ha gränsöverskridande tillgång till en interoperabel, integritetsskyddande och säker infrastruktur för federerad, distribuerad analys av canceravbildningsdata.  

Både vanliga och sällsynta cancerformer kommer att inkluderas med anonymiserade bilder och anteckningar via denna alleuropeiska cancerbildsinfrastruktur och mer än 100 000 fall förväntas finnas tillgängliga. Minst 50 algoritmer för artificiell intelligens, artificiell intelligens och kliniska prediktionsmodeller för forskare inom infrastrukturen planeras sättas in i slutet av projektet. 

Eucaim bygger på resultaten av det arbete som utförts av nätverket AI för hälsobilder (AI4HI), som består av 86 anslutna institutioner från 20 länder som deltar i fem stora EU-finansierade projekt om stordata och artificiell intelligens inom canceravbildning: CHAIMELEON, EuCanImage, procancer-I, Incisive och Primage. Dessa projekt utvecklar artificiell intelligens algoritmer för att upptäcka cancer från avbildning och etablera federerade lagringsplatser för cancerbilder.

Eucaim planerar att göra data om cancerbilder tillgängliga för det AI-test- och experimentinstrument för hälsa som inrättats inom ramen för DIGITAL-programmet. Projektet TEF-Health inleddes i januari 2023. Detta kommer att göra det möjligt för små och medelstora företag som har utvecklat artificiell intelligens lösningar för cancervård att testa dem i verkliga miljöer. Andra testanläggningar kommer också att övervägas.

De europeiska digitala innovationsknutpunkterna inom ramen för DIGITAL-programmet kommer att stödja utbyggnaden av den teknik som är relevant för det europeiska cancerimaginginitiativet, till exempel genom att informera innovatörerna om de rättsliga krav och testanläggningar som är tillgängliga för dem. De kommer att tillhandahålla en rad tjänster till användare och leverantörer av digitala lösningar, såsom test-före-investeringstjänster, utbildning och nätverksmöjligheter samt tillgång till finansiering.

Lansering av det europeiska initiativet för cancerimaging

Ett hybridevenemang anordnades i Bryssel den 23 januari 2023 för att markera lanseringen av Cancer Imaging Initiative. Efter Europeiska kommissionens presentation av den politiska bakgrunden och initiativet för cancerimage gavs en översikt över Federated European Infrastructure for Cancer Images Data (EUCAIM) av projektets vetenskapliga direktör. Detta följdes av en paneldiskussion om klinisk, industri, AI-utvecklare och forskningsperspektiv på Cancer Imaging Initiative och diskussion med publiken. Inspelningen av evenemanget samt presentationerna från evenemanget finns på evenemangets hemsida.

Kommissionens pressmeddelande, inklusive videomeddelanden från kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden, Thierry Breton och kommissionsledamoten med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, finns nu tillgängliga. 

Milstolpar

 1.  
  December 2022:
  Lansering av initiativet
   
 2.  
  Januari 2023:
  Inledande av EUCAIM -projektet
   
   
 3.  
  September 2023:
  Ett tidigt offentliggörande av EUCAIM Data Federation Framework med preliminära koncept för datafederation och harmonisering i minst en cancertyp och få utvalda användningsfall.  
   
 4.  
  December 2023:
  Kravanalys och utformning av EUCAIM-infrastrukturen, inrättade samarbetsmekanismer. 
   
   
 5.  
  December 2024:
  EUCAIM-plattformen validerad och fullt befolkad med uppgifter. prototyp av federerad inlärnings- och benchmarkingplattform tillgänglig
   
 6.  
  2025:
  Federationen av nya databaser över cancerbilder genom öppna ansökningsomgångar. tillämpning av kliniska användningsfall
   
 7.  
  December 2025:
  Slutligt offentliggörande av EUCAIM-plattformen, inklusive den slutliga versionen av verktyg och tjänster för dataleverantörer och plattformsanvändare
   
 8.  
  2026:
  Fullständig drift av det federerade europeiska arkivet för cancerbilder
   
 9.  
  2027:
  Expansion
   

 

 

 

 

Senaste nytt

REPORT / STUDY |
Utvärdering av programmet för ett aktivt liv och it-stöd (AAL2)

Europeiska kommissionen överlämnade utvärderingsrapporten om resultaten av den slutliga utvärderingen av forsknings- och utvecklingsprogrammet för ett aktivt liv och it-stöd i boende – AAL2 – till Europaparlamentet och rådet.

REPORT / STUDY |
Covid-19 Digital Contact Tracing Study

The European Commission published a study that provides an overview of the approach and lessons learned on cross-border interoperability, coordination, implementation and the epidemiological impact of COVID-19 digital contact tracing apps.

Povezane vsebine

Širša slika

e-hälsa

EU-kommissionen arbetar för att ge medborgarna tillgång till säkra och högkvalitativa digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.

Glej tudi

Hantering av hälsodata

Europeiska kommissionen antog ett meddelande och ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om digital omvandling av hälso- och sjukvård för att främja Europeiska unionens åtgärder.

experter på e-hälsa

Europeiska kommissionen har inrättat två expertgrupper som arbetar med e-hälsa: intressentgruppen för e-hälsa och en tillfällig arbetsgrupp för e-hälsa.

Övriga