Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Upphovsrätt

EU-kommissionen anpassar EU:s upphovsrättsregler till nya konsumentbeteenden i ett Europa som värdesätter sin kulturella mångfald.

    Kort med upphovsrättslogotyp uthämtad på en gata

© iStock by Getty Images -1153091214 Bulat Silvia

Digital teknik har radikalt förändrat hur kreativt innehåll produceras, distribueras och nås. Upphovsrätten säkerställer att författare, kompositörer, konstnärer, filmskapare och andra kreatörer får erkännande, betalning och skydd för sina verk. Det belönar kreativitet och stimulerar investeringar i den kreativa sektorn. Trettiotre sektorer av EU:s ekonomi anses vara upphovsrättsintensiva och står direkt för över 7 miljoner arbetstillfällen, eller 3 % av sysselsättningen i EU.

Vad är upphovsrätt och närstående rättigheter?

Dessa är rättigheter som beviljas upphovsmän (upphovsrätt eller upphovsmäns rättigheter) och utövande konstnärer, producenter och programföretag (relaterade rättigheter). De omfattar bland annat följande:

  • Ekonomiska rättigheter som gör det möjligt för rättighetshavarna att kontrollera användningen av sina verk och annat skyddat material och få ersättning för deras användning. De har normalt formen av exklusiva rättigheter, särskilt för att tillåta eller förbjuda framställning och spridning av kopior samt överföring till allmänheten. De ekonomiska rättigheterna och skyddsvillkoren för dem harmoniseras på EU-nivå. 
  • Moraliska rättigheter innefattar rätten att göra anspråk på upphovsmannaskap till verket och rätten att invända mot varje nedsättande handling i förhållande till verket. De är inte harmoniserade på EU-nivå.

Licensiering är den viktigaste mekanismen för utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter. Beroende på den relevanta rättigheten, typen av användning och sektorn beviljas licenser oftast direkt av rättighetshavaren eller organisationerna för kollektiv förvaltning. EU har nyligen antagit lagstiftning för att förbättra de kollektiva förvaltningsorganisationernas funktion, bland annat genom att underlätta tillhandahållandet av gränsöverskridande licenser.

Undantag från dessa rättigheter

Upphovsrättssystemen balanserar erkännandet av exklusiva rättigheter för att underlätta användningen av skyddat innehåll under särskilda omständigheter. EU:s upphovsrättsregler innehåller en uttömmande förteckning över undantag från rättigheter i olika upphovsrättsdirektiv.

Undantag gör det möjligt för förmånstagare att använda skyddat material utan tillstånd från rättighetshavarna. Verkställigheten av förfaranden och rättsmedel mot upphovsrättsintrång har delvis harmoniserats på EU-nivå.

EU:s roll

EU:s åtgärder har lett till ett mer harmoniserat skydd för rättighetshavarna, lägre transaktionskostnader och större valmöjligheter för användare av innehåll, särskilt genom att

  • ett europeiskt regelverk för upphovsrätt och närstående rättigheter.
  • främjande av inkluderande och dynamiska dialoger med berörda parter om upphovsrätt och relaterade frågor för att inhämta synpunkter, konkreta erfarenheter och bidrag från alla berörda parter.
  • en ledande roll i internationella förhandlingar och diskussioner om upphovsrätt och relaterade frågor.

Åtgärder har redan vidtagits för att underlätta digitaliseringen och spridningen av kulturarvet i särdirektivet om verkFörvaltning och licensiering av rättigheter omfattas av direktivet om kollektiv förvaltning av rättigheter och dialogen mellan berörda parter i Europa.

Två internationella fördrag om upphovsrätt, Pekingfördraget från 2012 om audiovisuella framföranden och Marrakechfördraget från 2013 om synskadade har antagits i Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten ( WIPO). 

Senaste nytt

CALL FOR PROPOSALS |
EU:s arkiv för public domain och öppna licensierade verk

Detta är en inbjudan att lämna förslag till EU-åtgärdsbidrag på upphovsrättsområdet, med en budget på 700k. Syftet med detta pilotprojekt är att bedöma genomförbarheten och de möjliga fördelarna med att inrätta ett EU-register för public domain och öppna licensierade verk och utveckla en prototyp.

Läs mer

Översikt

Medier och digital kultur

Kommissionen försvarar europeiska medier och den digitala kulturen med politik som stärker invånarna och främjar mediepluralism.

Fördjupning

Dialog med berörda parter om upphovsrätt

Kommissionen anordnade en dialog med berörda parter för att diskutera bästa praxis för samarbete mellan plattformar för delning av innehåll på nätet och upphovsrättsinnehavare.

EU:s upphovsrättslagstiftning

EU:s upphovsrättslagstiftning består av 13 direktiv och två förordningar som harmoniserar de grundläggande rättigheterna för upphovsmän, utövande konstnärer, producenter och programföretag.

Skydd av databaser

Databaser i Europeiska unionen är skyddade enligt EU-lagstiftningen. Direktivet om rättsligt skydd för databaser antogs 1996 och utvärderades 2018.

Se också

Virtuella världar som passar människor

Virtuella världar, även kallade metaverser, kommer att ge möjligheter och utmaningar. Kommissionen kommer att se till att de återspeglar EU:s värden och grundläggande rättigheter och främjar innovation för företagen.

Stöd till media och digital kultur

Kommissionen främjar en enhetlig strategi för mediepolitiken, som omfattar lagstiftningen om medietjänster och bevarandet av det europeiska kulturarvet.

Det digitala kulturarvet

Kulturarvet utvecklas snabbt tack vare digital teknik. Drivkraften är nu att bevara vårt kulturarv och föra det till detta digitala årtionde.

Mediernas frihet och mångfald

Europeiska unionen upprätthåller mediernas frihet och mångfald som hörnstenar i den moderna demokratin och möjliggör en fri och öppen debatt.