Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programmet Kreativa Europa Media

Media-delen av programmet Kreativa Europa är utformad för att stödja europeisk film och annan audiovisuell industri.

    Banderoll för 30 år av Media-programmet

Vad är programmet Kreativa Europa Media?

Kreativa Europa är EU:s program till stöd för de kulturella och kreativa sektorerna. Det nya Kreativa Europa 2021–2027, med en budget på 2,44 miljarder euro, kommer att investera i åtgärder som stärker den kulturella mångfalden och tillgodoser de kulturella och kreativa sektorernas behov och utmaningar. Dess nyheter kommer att bidra till återhämtningen inom dessa sektorer och stärka deras ansträngningar för att bli mer digitala, grönare, mer motståndskraftiga och mer inkluderande.

Programmet är uppdelat i tre olika delar: Media, KULTUR och KROSS-SECTORAL.

Under 2021 firade Mediaprogrammet 30 år av stöd till europeiskt audiovisuellt innehåll och inledde ett nytt program för perioden 2021–2027, där stödåtgärderna delas in i fyra tematiska kluster, i enlighet med de mål som eftersträvas:

  1. innehåll: uppmuntra samarbete och innovation vid skapande och produktion av högkvalitativa verk.
  2. företag: främja företagens innovation, konkurrenskraft, skalbarhet och talanger för att stärka den europeiska industrin gentemot globala konkurrenter.
  3. publik: öka verkens tillgänglighet och synlighet för sina potentiella målgrupper genom distributionskanaler och publikutvecklingsinitiativ.
  4. politik: stödja politiska diskussioner/utbytesforum, studier och rapporter. Främjande av medvetandehöjande åtgärder.

Programmet Media är inriktat på följande:

  • uppmuntra samarbete både i hela värdekedjan och på EU-nivå för att skala upp audiovisuella företag och europeiskt innehåll globalt.
  • främja talanger, var de än kommer ifrån, och bredda deltagandet och samarbetet mellan länderna.
  • förbättra den globala spridningen, marknadsföringen och distributionen av europeiska audiovisuella verk, med beaktande av den nya digitala miljön.
  • stödja engagemang och utveckling av publik i alla åldrar, särskilt unga målgrupper, i och utanför Europa.

Media 2022

Varje år utarbetar kommissionen ett årligt arbetsprogram för genomförandet av programmet Kreativa Europa. Budgeten för 2022 Kreativa Europa uppgår till 385,6 miljoner euro, varav 226,5 miljoner euro kommer att avsättas för dess delprogram Media, en ökning med 31 % jämfört med 2021.

I syfte att öka den audiovisuella sektorns och nyhetsmediesektorns konkurrenskraft och ekonomiska potential har Media stärkts genom att lägga till nya åtgärder till sitt program och genom att fokusera på att öka samarbetet på EU-nivå genom stöd till samproduktioner, strukturerade nätverk och partnerskap.

Se det årliga arbetsprogrammet för 2022

2022 Kreativa Europa Media-ansökningsomgångar kommer att offentliggöras här

Varför?

Den digitala revolutionen och covid-19-krisen har omformat den audiovisuella sektorn. Nya frågor uppstod som viktiga utmaningar, t.ex. skyddet av immateriella rättigheter, säkerställandet av tillgång till finansiering inom en sektor i snabb förändring och säkerställande av en korrekt distribution av verken.

Målet med Kreativa Europa är att fokusera på initiativ som kan ha en verklig inverkan på sektorn i hela Europa. Denna inverkan kan antingen komma från stöd till enskilda arbeten och initiativ som främjar ny kompetens inom sektorn eller initiativ till förmån för internationellt samarbete inom sektorn.

Dessutom främjar programmet insatser och bästa praxis som bidrar till uppnåendet av Europeiska kommissionens viktigaste prioriteringar såsom den gröna given, inkludering och en jämn könsfördelning.

I en tid då museer, biografer, kulturarvsplatser, teatrar, alla börjar öppna igen vill jag upprepa kommissionens stöd till de kulturella och kreativa sektorerna. Med en ökad budget kommer Kreativa Europa att sträva efter att stärka sektorernas återhämtning och samtidigt främja den enorma mångfald och kreativitet som de erbjuder oss.

Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Var kan jag ta reda på mer?

Senaste nytt

Povezane vsebine

Širša slika

Audiovisuella tjänster och medietjänster

Idag kan vi titta på våra favoritprogram inte bara på TV, utan också online. Dessa utställningar omfattas av reglerna för den inre marknaden.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

Mediakonvergens

Omvandlingen av det audiovisuella medielandskapet erbjuder potential för nya erfarenheter och möjligheter. Det ställer också många frågor till oss.

Europeiska filmforumet

Europeiska filmforumet är en plattform för en strukturerad dialog mellan beslutsfattare och intressenter inom den audiovisuella sektorn.