Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kreativa Europa Media – Stöd till en holistisk europeisk audiovisuell politik

En gemensam europeisk strategi för de viktigaste audiovisuella politiska frågorna är avgörande för konsolideringen av en europeisk audiovisuell inre marknad.

    En person står med en bärbar dator omgiven av en rad olika alternativ för audiovisuellt innehåll

© iStock by Getty Images - 1032516574 metamorworks

Media-programmet syftar till att främja en holistisk europeisk audiovisuell politik. Den kommer att göra detta genom lagstiftningsdialog, utbyte av analyser och data, framåtblickande underrättelser om trender i det audiovisuella ekosystemet, samråd med berörda parter samt främjande och utåtriktad verksamhet.

Som svar på utmaningarna med digital omvandling och hållbar utveckling kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt att se till att den digitala omvandlingens potential utnyttjas fullt ut. Detta inbegriper främjande av miljöanpassning av industrin och främjande av inkludering, jämlikhet, mångfald och deltagande.

Inom ramen för det politiska klustret kommer följande mål att eftersträvas:

  • stöd till innovativa politiska åtgärder och utbyte av bästa praxis genom datainsamling och framåtblickande studier som kan ge insikter om de framtida trenderna i det audiovisuella ekosystemet.
  • främja berörda parters engagemang, spridningsverksamhet och informationskampanjer med anknytning till europeiskt innehåll.

För att uppnå ovanstående mål kommer följande åtgärder att finansieras:

  • Marknadsanalys och data av hög kvalitet: medlemskap i och samarbete med Europeiska audiovisuella observationsorganet för att främja öppenhet och lika tillgång till rättslig och finansiell information/marknadsinformation och för att bidra till jämförbarheten mellan rättslig och statistisk information.
  • En lämplig tillämpning av EU:s regelverk kommer att sökas genom rådgivning om genomförandet av direktivet om audiovisuella medietjänster tillsammans med samarbete mellan nationella regleringsorgan genom den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster. 
  • En studie om oberoendet för medietillsynsmyndigheter i EU:s medlemsstater kommer att genomföras eftersom de är avgörande för en effektiv tillämpning av innehållsnormerna.
  • Särskilda studier på hög nivå för underrättelser om framtida trender i det audiovisuella ekosystemet: attfrämja en helhetssyn och adekvata politiska lösningar på den audiovisuella industrins utmaningar.
  • Politiskt utbyte och samarbete på viktiga områden: med medlemsstaternas experter och tillsynsmyndigheter diskutera politiska prioriteringar i Kreativa Europa Media, särskilt när det gäller tillgång till finansiering, digitala och gröna omvandlingar samt mångfald och en jämn könsfördelning.
  • Kommunikation, opinionsbildning och samarbete med näringslivet och medborgarna för att se till att programmets resultat synliggörs och på så sätt strukturera utvecklingen av den audiovisuella sektorn på europeisk nivå. Verksamheten omfattar särskilt regelbundna utbyten med industrin, utåtriktad verksamhet för publik och informationskampanjer för att visa upp europeiska pärlor genom europeiska priser, såsom Europaparlamentets Lux Audience Award och Europeiska filmpriset. Dessa aktiviteter kommer att omfatta främjande av det europeiska filmarvet genom en fortsättning av Season of Classic-projektet som inleddes 2019. Slutligen kommer opinionsbildningskampanjer att stödjas med deltagande av relevant alleuropeisk organisation och lyfta fram det audiovisuella ekosystemets bidrag till konsolideringen av de europeiska värdena.

Senaste nytt

CALL FOR PROPOSALS |
European Film Sales

European Film Sales under Creative Europe MEDIA aims to foster the sales of European audiovisual works outside their national territories. This support is targeted towards established companies and acts as an incentive to promote the circulation of European works and increase their commercial potential.

CALL FOR PROPOSALS |
Utveckling av europeisk miniskiffer

Den europeiska miniskifferutvecklingen inom Kreativa Europa Media syftar till att tillgodose det särskilda behov som producenter från länder med lägre kapacitet har för att säkerställa ökade investeringar i kvalitetsverk. Genom att uppmuntra en begränsad portföljstrategi (2–3 verk) tar detta stöd hänsyn till marknadernas storlek och särdrag genom att erbjuda en väg för att expandera, utveckla affärsstrategier, investera i kreativitet och öka produktionskapaciteten.

CALL FOR PROPOSALS |
Europeisk filmdistribution

Europeiska filmdistributionen inom ramen för Kreativa Europa Media syftar till att främja distributörernas kapacitet att investera i främjandet av icke-nationella europeiska verk. Stödet riktar sig till etablerade företag och fungerar som ett incitament för att bättre främja europeiska icke-nationella filmer genom att minska den kommersiella risk som sådana filmer kan ha.

CALL FOR PROPOSALS |
Europeisk gemensam utveckling

Europeisk samutveckling inom Kreativa Europa Media för att möjliggöra uppskalning av projekt och göra det möjligt för producenter från olika länder att börja arbeta tillsammans under utvecklingsfasen, med en förväntad ökning av kvaliteten och marknadspotentialen hos de slutliga verken. Samarbete mellan producenter från olika geografiska storlekar och språkområden kommer att uppmuntras för att bidra till mer likvärdiga förutsättningar, främja begåvningar, var de än kommer ifrån, och på så sätt bevara och stimulera kulturell mångfald.

Läs mer

Översikt

Programmet Kreativa Europa Media

Media-delen av programmet Kreativa Europa är utformad för att stödja europeisk film och annan audiovisuell industri.

Se också