Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Den europeiska gröna digitala koalitionen

Den europeiska gröna digitala koalitionen är en grupp företag som har åtagit sig att stödja den gröna och digitala omvandlingen av EU.

  Digital dagslogotyp, texten ”European Green Digital Coalition” på grön och blå bakgrund

Den europeiska gröna digitala koalitionen (EGDC) har för närvarande 37 medlemmar och 14 stödpartner. Det grundades av 26 verkställande direktörer för IKT-företag som undertecknade en förklaring till stöd för EU:s gröna och digitala omställning på den digitala dagen 2021. 

Förklaringen bygger på rådets slutsatser från december 2020 om digitalisering till förmån för miljön och erkänner IKT-sektorn som en nyckelaktör i kampen mot klimatförändringarna. 

Undertecknarna av förklaringen åtar sig på sina företags vägnar att vidta åtgärder på följande tre områden:

 1. Investeringar i utveckling och spridning av gröna digitala lösningar med betydande energi- och materialeffektivitet som ger positiva nettoeffekter inom en rad olika sektorer
 2. Utveckla metoder och verktyg för att mäta den gröna digitala teknikens nettopåverkan på miljön och klimatet genom att samarbeta med icke-statliga organisationer och relevanta expertorganisationer
 3. Tillsammans med företrädare för andra sektorer utarbeta rekommendationer och riktlinjer för grön digital omställning av dessa sektorer som gynnar miljön, samhället och ekonomin.

Koalitionens grundande medlemmar

EGDC:s huvudsyfte är att maximera digitaliseringens hållbarhetsfördelar. Till exempel genom att minska och undvika mer utsläpp än IKT-sektorns eget fotavtryck. 

Detta kommer att påskynda sektorns hållbara och cirkulära omställning och samtidigt bidra till ett innovativt, inkluderande och motståndskraftigt digitalt samhälle. EGDC utgör inte ett "grönt löfte för IKT-sektorn" och är inte ett mål i sig. 

EGDC:s medlemmar kommer att ha ett nära samarbete med Europeiska kommissionen och andra för att fullgöra sina åtaganden och kommer regelbundet att rapportera om de framsteg som görs. 

Europaparlamentets pilotprojekt

Genom Europaparlamentets pilotprojekt European Green Digital Coalition inrättades ett konsortium för att stödja EGDC i dess arbete med att fastställa vetenskapsbaserade metoder för att uppskatta minskningen och undvikandet av växthusgasutsläpp genom specifika IKT-lösningar inom olika sektorer, och för att stödja en grön digital omställning av sektorer som energi, transport, jordbruk och byggverksamhet. 

Projektet, som leddes av Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), sammanförde viktiga IKT-organisationer, däribland European DIGITAL SME Alliance, DIGITALEUROPE, ETNO och GSMA. Den samarbetade med andra expertorganisationer såsom Carbon Trust, Deloitte and Sustainable ICT och EGDC:s medlemmar för att utveckla de vetenskapsbaserade metoder som offentliggjordes i april 2024.

Publikationerna innehåller tre dokument: 

 1. En metod för bedömning av nettokoldioxideffekter för IKT-lösningar,som gör det möjligt för oss att bedöma det positiva bidraget och det direkta fotavtrycket av en viss IKT-lösning när det gäller koldioxidutsläpp. Den kompletteras av sektorsspecifika metoder.
 2. Fallstudier från verkliga livet,som användes för att utveckla kalkylatorer för att mäta IKT-lösningars nettomiljöpåverkan. Dessa sträcker sig från molnbaserade verktyg för energihantering i byggnader till 5G-aktiverad tillverkning och jordbruk, till smart energi och smarta stadsplattformar. 
 3. Riktlinjer för införande, som utarbetades för att öka den sektoriella förståelsen för införandet av IKT-lösningar och ge vägledning om hur man optimerar deras positiva effekter.

Medlemskap och stödjande partners

EGDC är öppet för intresserade företag. För att ett företag ska bli medlem i EGDC måste den verkställande ledaren för företaget (VD eller VD) underteckna den förklaring som förbinder sig till ovanstående åtgärder och bekräfta att företaget

 1. har lämnat in eller inom kort kommer att lämna in ett hållbarhetslöfte som övervakas av en oberoende organisation och rapporteras offentligt,
 2. har fastställt vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläppen fram till 2030 i linje med klimatbanan på 1,5 °C,
 3. kommer att bli klimatneutralt eller nettonoll senast 2040.

Koalitionens medlemmar åtar sig att ställa personal och resurser till förfogande för att arbeta för de åtgärder som anges i förklaringen. De kommer att uppmanas att arbeta med metoder och standarder tillsammans med relevanta expertorganisationer och intressenter. 

Företagen kommer också att samarbeta för att gemensamt ta fram riktlinjer och rekommendationer för införande av gröna digitala lösningar inom olika sektorer som är gynnsamma för miljön och klimatet enligt de fastställda mätvärdena.

Intresserade företag som uppfyller kriterierna (.pdf) kan kontakta EGDC:s sekretariat

När det gäller små och medelstora företag ger den digitala alliansen för små och medelstora företag stöd. 45 små och medelstora företag och nystartade företag stöder EGDC och har undertecknat förklaringen.

Sammanslutningar och offentliga och privata organisationer som är villiga att aktivt och frivilligt bidra till uppnåendet av målen för den europeiska gröna digitala koalitionen uppmanas nu att bli EGDC:s stödpartner.

 Bild på de nya medlemmarna listade nedan

Fyra nya medlemmar anslöt sig till EGDC inför den digitala församlingen i juni 2021: 

 • Google, Matt Brittin, VD för EMEA Business and Operations
 • KPN, Joost Farwerck, VD
 • Siemens, Roland Busch, VD och koncernchef
 • Uber, Dara Khosrowshahi, verkställande direktör 

Sedan dess har ytterligare medlemmar anslutit sig:

 • Cisco, Chuck Robbins, verkställande direktör
 • BT Group, Philip Jansen, verkställande direktör
 • Capgemini, Aiman Ezzat, verkställande direktör
 • Sopra Steria, VD Cyril Malagré
 • Hewlett Packard Enterprise, Antonio Neri, verkställande direktör

Bakgrund

IKT-lösningar är produkter eller tjänster som kombinerar digitala nätverk, tekniker och tillämpningar. ”Gröna digitala lösningar” är IKT-lösningar som bidrar positivt till miljö- och klimatmålen. Till exempel genom att bidra till att minska eller undvika växthusgasutsläpp många gånger mer än IKT-lösningarnas eget fotavtryck. 

Digitaliseringen kan också påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi, t.ex. genom att spåra och optimera användningen av naturresurser och möjliggöra nya hållbara affärsmodeller, samtidigt som den stöder vår ekonomis motståndskraft.

Även om hållbarhetsomställningen kan dra nytta av digitaliseringen kan hållbarhetsomställningen i sin tur driva på digital innovation och ge den digitala industrin nya möjligheter att förnya sig och bli mer konkurrenskraftig. 

Övergången till en cirkulär ekonomi kräver att det skapas nya digitalt baserade hållbara affärsmodeller och möjligheter i EU där de första aktörerna kan dra nytta av vinsterna på de globala marknaderna. 

Denna synergi mellan den gröna omställningen och digitaliseringen är kärnan i den gröna digitala omställningen, som leder till samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Metoderna för att uppskatta IKT-sektorns koldioxidavtryck håller på att standardiseras, men metoderna för att mäta IKT-möjliggörande  – verktyg och processer som stöder den digitala omvandlingen – varierar fortfarande kraftigt.  

Konsekventa och jämförbara bedömningsmetoder, såsom indikatorer, mått och nyckeltal, skulle vara en välkommen utveckling för privata och offentliga investerare. Sådana metoder skulle kunna användas av EU-taxonomin, offentliga och privata utvecklings- och innovationsfonder, gröna offentliga och privata upphandlare med mera. 

Avsaknaden av sådana indikatorer kan leda till följande:

 • Förlorade möjligheter att finansiera utveckling och spridning av gröna digitala lösningar.
 • Hinder för att medlemsstaterna och regionerna i större utsträckning ska kunna använda miljöanpassad offentlig upphandling för IKT-baserade lösningar.
 • Avsaknad av trovärdiga belägg från beslutsfattare som planerar den gröna och digitala dubbla omställningen.

För att förbättra förståelsen för olika sektorer om hur man bäst kan gå vidare med den gröna digitala omställningen syftar EGDC till att främja och möjliggöra sektorsövergripande dialoger. Detta kommer att leda till att det skapas riktlinjer för införandet av gröna digitala lösningar inom sektorer som energi, transport, tillverkning, jordbruksbaserade livsmedel och byggsektorn.

Såsom rådet begärde i sina slutsatser om digitalisering till förmån för miljön, som antogs i december 2020, behandlar EGDC artikel 11.

EGDC välkomnade förklaringen om en grön och digital omställning av EU, som undertecknades av 24 EU-länder samt Norge och Island på den digitala dagen 2021, och välkomnar andra ledare för företag som är verksamma inom den gröna digitala omställningen och som har åtagit sig att bli klimatneutrala senast 2040 för att ansluta sig till dem.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Ny europeisk superdator i världsklass invigd i Spanien

I dag invigdes MareNostrum 5, den senaste europeiska superdatorn i världsklass i Barcelona, Spanien. Den är för närvarande en av de 10 mest kraftfulla superdatorerna i världen och finns i Barcelona Supercomputing Centre och kommer från och med mars 2024 att vara tillgänglig för ett brett spektrum av europeiska användare inom vetenskap och industri.

Läs mer

Översikt

Grön digital sektor

Europas digitala omställning går hand i hand med den europeiska gröna given.

Se också