Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Jordbrukets framtid är här

Jordbrukets framtid bygger på forskning, innovation och kapacitetsuppbyggnad inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn som finansieras genom initiativ inom ramen för flera finansiella ramar.

  En bild som skildrar jordbrukets digitala omvandling.

Getty Images

En grafik som visar prognoserna för digitaliseringen av jordbruket under nästa fleråriga budgetram.

Horisont Europa

Inom Horisont Europa är forskning och innovation en viktig drivkraft för att påskynda övergången till hållbara, hälsosamma och inkluderande livsmedelssystem. Kommissionen har investerat i Horisont 2020-projekt för att främja innovation inom jordbrukssektorn, och inom ramen för Horisont Europas pelare II kommer 9 miljarder euro att investeras i kluster 6 ”livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk, fiske, vattenbruk och miljö”, inbegripet användning av digitala lösningar för jordbrukssektorn. Dessutom kommer innovativ teknik som IoT, moln och edge computing, AI, robotteknik och blockkedjeteknik att testas och valideras för jordbruksändamål inom andra pelaren, kluster 4 ”Digital, industri och rymd”.

Klustret 4: Digital, industri och rymdteknik

Testning och validering av innovativ teknik genom användningsfall inom jordbruket: IoT, AI, robotteknik, blockchain och edge computing.

Klustret 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

 • Tillämpa avancerad teknik inom jordbruksbaserade livsmedel: drönare, smart IoT, AI, uppskalning av realtidssensordata, 5G och kantlösningar för fjärrjordbruk
 • Korsnyttoanalys
 • Potentiell marknadsundersökning, färdplan för antagande av teknik

SVENSKA

Det digitala programmet:

 • Ett gemensamt europeiskt dataområde för jordbruket
 • AI-testnings- och experimentanläggningar
 • Digitala innovationsknutpunkter
 • Digitala färdigheter

Ett gemensamt europeiskt dataområde för jordbruket

 • Kommissionen kommer att stödja genomförandet av ett gemensamt europeiskt område för jordbruksdata som underlättar tillförlitlig delning och sammanslagning av jordbruksdata.
 • Datautrymmet kommer att öka jordbrukssektorns ekonomiska och miljömässiga resultat.
 • Det kommer att optimera användningen av naturresurser och bidra till den gröna given och den gemensamma jordbrukspolitikens mål.

Vid utarbetandet av styrnings- och affärsmodeller för det gemensamma europeiska dataområdet för jordbruket kommer man att överväga det föränderliga regelverket och erfarenheterna av EU:s uppförandekod om delning av jordbruksdata genom avtal.

En grafik som visar de olika aktörer som gynnas av inrättandet av ett gemensamt europeiskt dataområde för jordbruket.

Test- och experimentanläggningar för artificiell intelligens

 • Inom ramen för programmet för ett digitalt Europa kommer kommissionen och medlemsstaterna att utveckla storskaliga test- och experimentanläggningar i världsklass för AI inom flera sektorer, bland annat för jordbruksbaserade livsmedel.
 • Innovativa teknikleverantörer som nystartade företag och små och medelstora företag kommer att få professionellt stöd när det gäller att testa och validera sina AI- och robotlösningar under verkliga förhållanden.
 • Det kommer att öka användningen av tillförlitlig AI för den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn.

TEF kommer att gynnas av uppgraderingar till internationella referensstandarder.

En grafik som visar de olika aktörer som drar nytta av test- och experimentanläggningar inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn.

Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Kommissionen kommer att påskynda den bästa användningen av digital teknik genom att inrätta europeiska digitala innovationsknutpunkter. Inom jordbrukssektorn kommer erfarenheterna och lärdomarna från de befintliga DIH SmartAgriHubs och AgroRobofood att vara en bra referenspunkt.

Europeiska digitala innovationsknutpunkter tillhandahåller teknisk expertis och experimentanläggningar för att möjliggöra den digitala omvandlingen av industrin och den offentliga sektorn.

En grafik som visar de olika fördelarna med europeiska digitala innovationsnav.

Digitala färdigheter

Som framgår av det grafiska, (digitala) färdigheter och utbildning är avgörande för framgången för EDIH. Investeringar behövs för att förbättra jordbrukarnas digitala färdigheter. Detta kan uppnås genom specialiserade utbildningsprogram eller moduler inom viktiga kapacitetsområden. Dessutom bör stöd ges till utformning och genomförande av särskilda kurser i digital teknik för yrkesverksamma inom jordbrukssektorn.

Vilka är de viktigaste målen för den nya gemensamma jordbrukspolitiken?

Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 föreslås struktureras kring nio specifika mål och ett övergripande mål för digitalisering, kunskap och innovation. Medlemsstaterna kommer att ha en portfölj av GJP-verktyg som de kan inkludera i sina nationella strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att främja digitaliseringen i jordbruket och på landsbygden, t.ex. rådgivningstjänster, kunskapsutbyte, investeringsstöd eller det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket (EIP-AGRI).

En grafik som visar den övergripande aspekten av digital kunskap och digital information inom ramen för de nio målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

EIP-AGRI (Europeiskt innovationspartnerskap för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket) syftar till att

 • Främja innovation för konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk och skogsbruk i EU.
 • Stödja innovativa operativa gruppprojekt som fokuserar på jordbrukarnas behov av att gemensamt skapa och testa innovativa lösningar redo för praktik.
 • Hittills har 2000 OG-projekt finansierats, varav ett antal av dem arbetar med digitala innovationer.

Hur är det med strategin från jord till bord?

En av pelarna i EU:s gröna giv är från jord till bord-strategin. I denna strategi är målen för hållbar livsmedelsproduktion för 2030 utmanande och ambitiösa för jordbrukssektorn, där digital teknik är nyckeln till framgång. Ett framgångsrikt genomförande av denna strategi var ett IoF2020-fall för användning av jordbruksgrödor, där IoT-teknik användes för att optimera användningen av bekämpningsmedel på marken, minimera skadliga kemikalier i miljön och göra grödor säkra för konsumtion.

En grafik för att visa de fyra huvudmålen för strategin från jord till bord.

Som tillkännagavs i den europeiska strategin för data kommer kommissionen att stödja forskning, utveckling och storskalig utbyggnad av nästa generations molninfrastrukturer och molntjänster i hela EU. Dessa nya moln- och kantkapaciteter bör vara mycket säkra, helt driftskompatibla och erbjuda öppna molnplattformar och molntjänster med flera leverantörer. De kommer att möjliggöra de europeiska dataområdena och främja innovativa ekosystem för datadelning baserat på europeiska moln- och kantlösningar.

För att samordna investeringsinsatserna och mobilisera viktiga europeiska industriaktörer efterlyste Europeiska rådets slutsatser och medlemsstaternas gemensamma förklaring om molnet från oktober 2020 lanseringen av den europeiska alliansen för industridata, Edge & Cloud. Alliansen skulle kunna fungera som en unik plattform för intressenter för att planera EU-investeringar och främja strategiska partnerskap för att stärka Europas industriella ställning på den globala moln- och edge computing-marknaden. Alliansen bör stödja integreringen av dessa investeringar med dem som planeras för utbyggnad av europeiska dataområden.

Om flera medlemsstater gemensamt vill föreslå ett eventuellt viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse med inriktning på nästa generations teknik för moln- och spetsinfrastruktur och tjänster, kommer kommissionen att åtfölja dem för att inrätta detta i enlighet med kraven i 2014 års meddelande om viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, som kan komma i fråga för tilldelning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens och ett eventuellt projekt i flera länder.

Hur kan den europeiska strategin för molntjänster och kant påverka jordbrukssektorn?

Det gemensamma europeiska dataområdet för jordbruket förväntas fullt ut använda europeiska molnbaserade infrastrukturer och tjänster som finansieras inom ramen för DIGITAL-programmet, så snart dessa infrastrukturer och tjänster blir tillgängliga.

Hur kommer den europeiska datastrategin att påverka jordbrukssektorn?

Syftet med den europeiska datastrategi som antogs i februari 2020 är att skapa en inre marknad för data som säkerställer Europas globala konkurrenskraft. Detta innebär att möjliggöra datadelning samt praktiska, rättvisa och tydliga regler för dataanvändning och dataåtkomst. I det relevanta meddelandet från kommissionen tillkännagavs inrättandet av sektorsspecifika och domänspecifika dataområden, bland annat ett gemensamt europeiskt dataområde för jordbruket.

En grafisk beskrivning av stegen i den europeiska datastrategin.

Kommissionen föreslog i november 2020 en lag om dataförvaltning som innehåller åtgärder för att öka förtroendet för datadelning mellan företag (B2B). Detta skapar EU-regler om neutralitet så att nya dataförmedlare kan fungera som tillförlitliga organisatörer av datadelning, och omfattar åtgärder för att underlätta återanvändning av vissa uppgifter som innehas av den offentliga sektorn.

Ett fotografi av verkställande vice ordförande Margarethe Vestager och kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden Thierry Breton vid en presskonferens om EU:s dataförvaltning.

I mitten av 2021 kommer kommissionen att föreslå en genomförandeakt om att göra den offentliga sektorns värdefulla datamängder i ett maskinläsbart format fritt tillgängliga för återanvändning. Därefter kommer kommissionen senast i slutet av 2021 att föreslå en datalag för att stimulera regeringarnas användning av privat lagrade data och ta itu med frågor som rör tillgång till och användning av data i B2B-inställningar.

Samarbete är nyckeln till Europas framgång

För att uppnå verklig excellens i digitaliseringen av jordbruket är samarbete avgörande. Europeiska kommissionen visar vägen genom ett effektivt och nära samarbete mellan GD CNECT (generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik) och GD Jordbruk (generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling), som föregår med gott exempel för alla berörda parter.

Som det är allmänt accepterat är vi starkare när vi arbetar tillsammans. Kommunikationen mellan jordbrukare, tillverkare av jordbruksmaskiner, kooperativ och leverantörer av bekämpningsmedel måste underlättas, liksom för privata aktörer som digitala och jordbruksministerier och andra inom den offentliga sektorn. Först då kan vi lyckas med den digitala omvandlingen av jordbruket.

Läs mer

Översikt

Digitaliseringen av den europeiska jordbrukssektorn

Den digitala omvandlingen av jordbruket kommer att underlätta samarbete i hela värdekedjan, stödja jordbrukare och erbjuda möjligheter för innovativa små och medelstora företag.

Se också

Förklaringen om samarbete om digitalt jordbruk

På den digitala dagen i april 2019 undertecknade 24 EU-medlemsstater och Förenade kungariket förklaringen om en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk och landsbygdsområden, med åtaganden om åtgärder på tre områden:

Utforska på denna webbplats