Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Industriella plattformar och storskaliga piloter

Digitala industriella plattformar är avgörande för att föra Europa framåt i den digitala omvandlingen och koppla samman tekniska byggstenar och industriella tillämpningar.

    Robotarm i en verkstad

© image by metamorworks Getty/iStock

Digitala industriplattformar är viktiga på många områden.

I uppkopplade smarta fabriker tar de data från maskinen och gör den tillgänglig för övervakning och styrning av applikationer. På så sätt kan tredje part utveckla applikationer baserade på dessa data.

Digitala industriella plattformar är också användbara för energitjänsteleverantörer. De kan erbjuda konsumenterna datatjänster så att de kan utnyttja flexibiliteten i energiförbrukningen för hushållsapparater, elfordon och uppvärmning. Detta är ett avgörande steg för att maximera användningen av förnybara energikällor och utfasningen av fossila bränslen från energi.

Och dessa plattformar kan användas för att stödja jordbrukare i odlingsskötsel. De kan integrera platsdata och kombinera den med data från fältsensorer för att möjliggöra fröplantering och optimera användningen av vatten i varje fält.

Med lämpliga affärsmodeller skulle digitala industriella plattformar kunna vara avgörande för skapandet av ekosystem för marknadsaktörer på en flersidig marknad. Dessa ekosystem gör det möjligt att skapa nya innovativa produkter och tjänster och påskynda utvecklingen av globala standarder.

Digitala industriella plattformar är viktiga för integrationen av viktig digital teknik, men pilotprojekt och experiment med stor försäljning behövs för att gradvis utveckla och mogna sådana plattformar.

För att stärka den europeiska konkurrenskraften inom digital teknik stöder initiativet Digitalisering av den europeiska industrin (DEI) utveckling och storskalig pilotverksamhet av digitala industriella plattformar, som är avgörande för integreringen av olika viktiga digitala tekniker i verkliga tillämpningar, processer, produkter och tjänster.

EU, medlemsstaterna och regionerna samarbetar och saminvesterar inom ramen för gemensamma prioriteringar för att främja storskaliga pilotprojekt. Under 2018–20, med en investering på cirka 400 miljoner euro, stärkte EU sitt stöd till strategisk nästa generations plattformsuppbyggnad och pilotprojekt genom olika storskaliga federerande projekt.

Inom ramen för Horisont 2020 gjordes totalt cirka 1 miljard euro i EU-investeringar tillgängliga för insatser inom plattformsuppbyggnad, storskalig pilotverksamhet, pilotposter och annan relaterad verksamhet inom ramen för initiativet DEI. Vissa av dessa projekt har redan slutförts eller håller på att avslutas, medan andra bara startar och kommer att fortsätta under 2023. Med utgångspunkt i de prioriteringar som arbetsgruppen för digitala industriella plattformar inrättat inriktades dessa investeringar på följande områden:

  • plattformar för digital integration inom jordbruket.
  • integrationsplattformar och smarta datalösningar för energi: uppkopplad rörlighet, hem och apparater.
  • smart sjukhus och ett hälsosamt boende i hemmet.
  • digitala tjänsteplattformar för smarta städer och landsbygdssamhällen.
  • digitala tillverkningsplattformar för uppkopplade smarta fabriker.

Förutom de områden som nämns ovan syftar den övergripande samordnings- och stödåtgärden OPEN DEI till att utnyttja sammanslagningen av resurser, utbyta bästa praxis, stärka förbindelserna och kommunicera resultaten av pilotprojekt inom jordbruk, energi, hälso- och sjukvård och tillverkning.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Stöd till industrin

EU hjälper företag i hela Europa att anpassa sig till den digitala världen genom att samordna initiativ, rikta investeringar och öka kompetensen.

Fördjupning

Se också

Startup Europa

Startup Europe stärker nätverksmöjligheterna för teknikintensiva expanderande företag och ekosystembyggare för att påskynda tillväxten på den europeiska uppstartsscenen.

Digitalisering av industrin

Europeiska kommissionen stöder företag i hela Europa som anpassar sig till den digitala världen genom att samordna initiativ, fokusera investeringar och öka kompetensen.

Relaterat innehåll