Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Industriella plattformar och storskaliga piloter

Digitala industriplattformar är avgörande för att föra Europa framåt i den digitala omvandlingen och koppla samman tekniska byggstenar och industriella tillämpningar.

    Robotarm i en verkstad

© image by metamorworks Getty/iStock

Digitala industriplattformar är viktiga på många områden.

I uppkopplade smarta fabriker tar de data från maskinerna och gör dem tillgängliga för övervakning och kontroll av applikationer. På så sätt kan tredje part utveckla applikationer baserade på dessa data.

Digitala industriplattformar är också användbara för leverantörer av energitjänster. De kan erbjuda datatjänster till konsumenterna så att de kan utnyttja flexibiliteten i energiförbrukningen för hushållsapparater, elfordon och uppvärmning. Detta är ett avgörande steg för att maximera användningen av förnybara energikällor och utfasningen av fossila bränslen av energi.

Och dessa plattformar kan användas för att stödja jordbrukare i odling. De kan integrera platsdata och kombinera den med data från fältsensorer för att möjliggöra såddplantering och optimera användningen av vatten i varje fält.

Med lämpliga affärsmodeller skulle digitala industriplattformar kunna vara avgörande för att skapa ekosystem för marknadsaktörer på en flersidig marknadsplats. Dessa ekosystem möjliggör skapandet av nya innovativa produkter och tjänster och påskyndar utvecklingen av globala standarder.

Även om digitala industriplattformar är avgörande för integreringen av viktig digital teknik krävs pilot- och experiment i stor skala för att gradvis utveckla och mogna sådana plattformar.

För att stärka den europeiska konkurrenskraften inom digital teknik stöder initiativet Digitalisering av den europeiska industrin (DEI) utveckling och storskaliga pilotprojekt av digitala industriplattformar, som är avgörande för integreringen av olika viktiga digitala tekniker i verkliga tillämpningar, processer, produkter och tjänster.

EU, medlemsstaterna och regionerna samarbetar och saminvesterar inom ramen för gemensamma prioriteringar för att främja storskaliga pilotprojekt. Under perioden 2018–20, med en investering på cirka 400 miljoner euro, förstärkte EU sitt stöd till strategisk nästa generations plattformsuppbyggnad och pilotprojekt genom olika storskaliga federerande projekt.

Inom ramen för Horisont 2020 gjordes totalt cirka 1 miljard euro i EU-investeringar tillgängliga för insatser inom plattformsbyggande, storskaliga pilotprojekt, pilotlinjer och annan relaterad verksamhet inom initiativet för digitala tjänster. Vissa av dessa projekt har redan avslutats eller håller på att avslutas, medan andra bara startar och kommer att fortsätta att löpa fram till 2023. Med utgångspunkt i de prioriteringar som fastställts av arbetsgruppen för digitala industriplattformar inriktades dessa investeringar på följande områden:

  • plattformar för digital integration inom jordbruket.
  • integrationsplattformar och smarta datalösningar för energi: uppkopplad rörlighet, hem och apparater.
  • smart sjukhus och ett hälsosamt boende i hemmet.
  • digitala tjänsteplattformar för smarta städer och landsbygdssamhällen.
  • digitala tillverkningsplattformar för uppkopplade smarta fabriker.

Förutom de områden som nämns ovan syftar den övergripande samordnings- och stödåtgärden OPEN DEI till att utnyttja sammanslagningen av resurser, utbyta bästa praxis, stärka förbindelserna och informera om resultaten av pilotprojekt inom jordbruk, energi, hälso- och sjukvård och tillverkning.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Stöd till industrin

EU hjälper företag i hela Europa att anpassa sig till den digitala världen genom att samordna initiativ, rikta investeringar och öka kompetensen.

Fördjupning

Se också

Start Europa

Startup Europe stärker nätverksmöjligheterna för djupteknologiska expansioner och ekosystembyggare för att påskynda tillväxten av den europeiska startscenen.

Digitalisering av industrin

Europeiska kommissionen stöder företag i hela Europa som anpassar sig till den digitala världen genom att samordna initiativ, fokusera investeringar och öka kompetensen.

Relaterat innehåll