Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internationell uppsökande verksamhet för människocentrerad artificiell intelligens

Det internationella uppsökandet för människocentrerad artificiell intelligens kommer att bidra till att främja EU:s vision om hållbar och tillförlitlig AI.

    Logotyp för IntouchAI.EU

Vad är International Outreach for Human-centric Artificial Intelligence Initiative?

Europeiska kommissionens avdelning för utrikespolitiska instrument (FPI) och generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD CONNECT) inledde i samarbete med Europeiska utrikestjänsten ett stort utrikespolitiskt instrumentprojekt för att samarbeta med internationella partner i rättsliga och etiska frågor och främja en ansvarsfull utveckling av tillförlitlig AI på global nivå.

Det internationella projektet för artificiell intelligens (InTouchAI.eu) syftar till att stödja Europeiska kommissionen när det gäller att inrätta en ram för etik och förtroende för att möjliggöra AI-tillväxt. Detta ligger i linje med EU:s värderingar och bör bana väg för en global koalitionsbyggande på detta område.

För att uppnå detta mål är projektets särskilda mål att stödja kommissionen att

  1. utveckla ett ansvarsfullt ledarskap i globala diskussioner kring AI,
  2. skapa förutsättningar för användning av strategier och god praxis och standarder som säkerställer en lämplig etisk och rättslig ram för AI,
  3. öka allmänhetens medvetenhet om de utmaningar och möjligheter som är förknippade med AI.

Planerade aktiviteter

Genom mobilisering av strategiska kommunikations- och teknikdiplomatiåtgärder syftar InTouchAI.eu till att komplettera de pågående internationella processerna. I detta syfte kommer kommissionen att utveckla gemensamma initiativ med viktiga intresserade partner och likasinnade länder.

Projektet räknar med att utnyttja befintliga multilaterala och bilaterala initiativ inom ramen för internationella forum, såsom G20 och G7. Den kommer särskilt att bidra till kommissionens verksamhet som en del av den nyligen inrättade plattformen för global politisk AI. Plattformen lanserades av viktiga internationella organisationer och relevanta institutioner som arbetar med att främja människocentrerad AI på global nivå.

InTouchAI.eu-projektet kommer att bedriva följande verksamhet under genomförandefasen:

  1. Dialog och gemensamma initiativ med likasinnade partner: syftar till att stödja politisk dialog och kunskapsutbyte för berörda parter som sysslar med människocentrerad AI och att underlätta konvergens mellan regleringsstrategier och öka medvetenheten om EU:s politiska initiativ.
  2. Offentlig utåtriktad verksamhet och teknikdiplomati: med målet att bedriva politik och offentlig utåtriktad kommunikation och teknikdiplomatikommunikation, öka synligheten för EU:s verksamhet och ledande ställning för att främja inrättandet av en global koalition för människocentrerad AI.
  3. Forskning, insamling av underrättelser och övervakning av AI-utvecklingen: att se över framstegen med AI-initiativ globalt och underlätta kunskapsutbyte, öka medvetenheten och främja förståelse och acceptans av en gemensam strategi för en ansvarsfull och pålitlig AI.

Främja EU:s vision om hållbar och tillförlitlig AI i världen

Europeiska unionen förväntar sig att artificiell intelligens (AI) avsevärt förbättrar medborgarnas liv och medför stora fördelar för samhället och ekonomin. Den huvudsakliga vision som kännetecknar EU:s strategi är skapandet av människocentrerad AI,som säkerställer att AI fungerar för människor och skyddar de grundläggande rättigheterna. EU:s strategi för AI innebär också att stödja EU:s tekniska och industriella kapacitet och AI-användning i hela ekonomin och förbereda sig för socioekonomiska förändringar.

Som en del av EU:s samordnade AI-plan 2021 har kommissionen och medlemsstaterna som mål att främja EU:s vision för hållbar och tillförlitlig AI i världen. Kommissionen kommer att delta i internationella, multilaterala och bilaterala diskussioner för att bygga upp en stark koalition av länder som delar en önskan om rättsliga skyddsåtgärder och demokratisk styrning av AI.

Kontakt

InTouchAI.eu Projektgrupp: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, ledare för InTouchAI.eu och nyckelexpert inom internationella relationer och strategisk kommunikation: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu nyckelexpert inom AI-etik: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Tjänstekontrakt 2020/418 042 genomfört av ett konsortium under ledning av GFA Consulting Group med CARSA, DFKI och PwC för Europeiska kommissionens tjänst för utrikespolitiska instrument (FPI) och GD CONNECT. De synpunkter som framförs får under inga omständigheter anses utgöra en officiell ståndpunkt från Europeiska unionen.

Läs mer

Översikt

En europeisk strategi för artificiell intelligens

EU:s strategi för artificiell intelligens är inriktad på spetskompetens och förtroende, som syftar till att främja forskning och industriell kapacitet och samtidigt garantera säkerhet och grundläggande rättigheter.

Se också

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, agera på AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att undvika fragmentering i Europa.

Den europeiska AI-alliansen

Den europeiska AI-alliansen är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att upprätta en öppen politisk dialog om artificiell intelligens. Sedan AI-alliansen lanserades 2018 har cirka 6000 intressenter engagerats genom regelbundna evenemang, offentliga samråd och utbyten av...

Relaterade policyer