Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:s politik för sakernas internet

EU samarbetar aktivt med industrin, organisationer och den akademiska världen för att frigöra potentialen hos sakernas internet i och utanför Europa.

IoT transformerar traditionella industrier

fix-empty

Internet of Things sammanför det fysiska och det virtuella, erbjuder innovativa lösningar och skapar smarta miljöer. Tillsammans med artificiell intelligens (AI) och big data, är Internet of Things (IoT) teknik i framkant av världsekonomins digitala omvandling. Data som samlas in från sensorer kan övervakas och matas tillbaka för att utlösa en åtgärd, få insikter eller svara på ett annat anslutet objekt, hundratals kilometer bort.

Europeisk IoT och Edge Computing

IoT-teknik kommer att optimera vårt sätt att leva våra liv. Utbyggnaden av över 41 miljarder IoT-enheter förväntas fram till 2025 (International Data Corporation), vilket leder till en exponentiell tillväxt av data och driver datorverksamhet och dataanalys till kanten av nätverket.

Med bearbetningen närmar sig kanten kan vi minska kommunikation och lagringskostnader samt energiförbrukning. Vi kan också tillämpa maskininlärning och AI för att säkert identifiera datamönster som påverkar fysiska processer eller företag. En rad stödjande politiska åtgärder har antagits av Europeiska kommissionen för att påskynda utnyttjandet av nästa generations IoT och edge computing och frigöra deras fulla potential i Europa till gagn för EU:s medborgare och företag.

Ett potentiellt hinder för förverkligandet av en inre marknad för sakernas internet har att göra med förmågan att hantera olika och mycket stora volymer av uppkopplade enheter, liksom behovet av att säkert identifiera dem så att de kan anslutas till IoT-nätverk. I detta sammanhang är det viktigt att främja ett interoperabelt IoT-numreringsutrymme för ett universellt objektidentifieringssystem som överskrider geografiska gränser och ett öppet för objektautentisering.

Den europeiska strategin för data bidrar till skapandet av en europeisk inre marknad för sakernas internet. I denna strategi föreslås politiska och rättsliga lösningar för det fria flödet av uppgifter över nationsgränserna inom EU. Den täcker också ansvar i komplexa miljöer som IoT, vilket är avgörande för att öka rättssäkerheten kring IoT-produkter och IoT-tjänster. För att ge en första kartläggning av ansvarsutmaningar som uppstår i samband med framväxande digital teknik, inklusive sakernas internet, offentliggjorde kommissionen ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om ansvar för framväxande digital teknik.

IoT-forskning, utveckling och innovation

Under perioden 2021–2027 inom Horisont Europa -programmet kommer EU att investera omkring 95,5 miljoner euro i forskning, innovation och användning av ny teknik, med utgångspunkt i framgångarna med Horisont 2020 och bidra till Europas gröna och digitala omställning.

Genom fokusområdet digitalisering av den europeiska industrin ( DEI) prioriterar EU ekosystembyggande, plattformsinteroperabilitet, teknikintegration, standardisering och validering genom storskaliga piloter och experimentanläggningar. Som ett komplement till olika politiska initiativ har kommissionen ställt omkring 400 miljoner euro till förfogande genom Horisont 2020 för insatser för plattformsbyggande och storskaliga pilotprojekt. Vissa av dessa projekt har redan avslutats, medan andra kommer att fortsätta att löpa fram till 2023.

Inom ramen för sina ansökningsomgångar 2021–2022 om världsledande data- och datateknik stöder kommissionen för närvarande IoT-projekt och annan verksamhet inom Horisont Europas kluster 4 ”Digital, Industry and Space” Destination 3: Från moln till Edge till IoT.

Dessa projekt fokuserar på att utveckla IoT och Edge-teknik och demonstrera deras användning inom flera sektorer, främja industriellt samarbete genom öppna plattformar och standarder och uppnå europeiskt ledarskap över hela kantens ekosystem. Kommissionen främjar fler initiativ till stöd för digitaliseringen av den europeiska industrin genom Fonden för ett sammanlänkat Europa och programmet för ett digitalt Europa, såsom införande av gemensamma europeiska dataområden inom vertikala sektorer som jordbruk, energi och rörlighet.

Ur ett tillämpningsperspektiv är IoT och digital teknik de viktigaste drivkrafterna för digital omvandling inom olika sektorer. För att uppnå denna digitalisering arbetar generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD CONNECT) i samarbete med respektive politiska generaldirektorat för att stödja digitala projekt i Horisont Europas kluster 5 ”Klimat, energi och rörlighet” och kluster 6 ”livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö”.

Tillsammans med edge computing kommer framtidens IoT att revolutionera hur produktion och processer organiseras och övervakas över strategiska värdekedjor, vilket ger den europeiska industrin den gröna och digitala omställning som krävs.

IoT efter sektor

Europeiska kommissionens politik för sakernas internet spänner över många vertikala sektorer och främjar användningen av ny teknik för att främja den digitala och gröna omställningen i vår ekonomi och vårt samhälle.

GD CONNECT har gått samman med andra generaldirektorat inom kommissionen för att täcka alla tänkbara skäl. Den har bland annat samarbetat med generaldirektoratet för rörlighet och transport (GD Transport och rörlighet) för att utveckla synergier mellan den europeiska datastrategin och strategin för hållbaroch smart mobilitet,med särskilt fokus på införandet av ett gemensamt europeiskt dataområde för rörlighet. När det gäller uppkopplad och automatiserad rörlighethar båda generaldirektoraten gått samman med generaldirektoratet för forskning och innovation (GD Forskning och innovation) och generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag (GD GROW) genom en rad kompletterande strategier, forsknings- och utvecklingsåtgärder.

GD CONNECT har ett nära samarbete med generaldirektoratet för energi (GD Energi) för att utarbeta grunderna förhandlingsplanen för digitaliseringav energi, i syfte att påskynda den digitala och hållbara omvandlingen av EU:s energisystem, i linje med kommissionens europeiska gröna giv, RePowerEUoch det politiska programmet fördet digitala decennietför 2030. Detta gemensamma arbete handlar också om att förbättra utbytet och dataanvändningen inom energisektorn, i syfte att upprätta ett gemensamt europeiskt energidataområde.

När det gäller den digitala omvandlingen av Europas jordbruksindustri samarbetar GD CONNECT också med generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD AGRI) i syfte att utveckla ett gemensamt europeiskt dataområde för jordbruket. Den nuvarande utvecklingen samfinansieras genom Horisont Europa, med införandet av de respektive dataområden som ska stödjas inom ramen för DIGITAL under 2024, med utgångspunkt i EU-medlemsstaternas verksamhet.

Genom ett utmärkt, effektivt och nära samarbete mellan kommissionens olika generaldirektorat leder EU exempel på områden som lagstiftning, standardisering och interoperabilitet, cybersäkerhet, hållbar IKT, forskning, innovation och införande. Den samarbetar med berörda aktörer från både den offentliga och den privata sektorn och det civila samhället på dessa områden.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
EU investerar 13.5 miljarder euro i forskning och innovation 2023–2024

Kommissionen har i dag antagit det huvudsakliga arbetsprogrammet för Horisont Europa 2023–24, med omkring 13.5 miljarder euro till stöd för forskare och innovatörer i Europa för att hitta banbrytande lösningar på miljömässiga, energirelaterade, digitala och geopolitiska utmaningar.

Läs mer

Översikt

Advanced digital technologies

The EU is accelerating the development and uptake of advanced technologies so citizens and businesses can enjoy the full potential of the digital world.

Fördjupning

Nästa generations Internet of Things

Framtidens Internet of Things och Edge Computing kan revolutionera hur produktion och processer organiseras och övervakas över strategiska värdekedjor.

Se också

Nästa generations Internetinitiativ

Uppdraget för Next Generation Internet-initiativet är att ombilda och omskapa morgondagens Internet, vilket återspeglar grundläggande mänskliga värderingar.

Blockchain strategi

EU vill vara ledande inom blockkedjeteknik och bli en innovatör inom blockkedjeteknik och ett hem för betydande plattformar, applikationer och företag.

Storskaliga pilotprojekt – Datastrategi