Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:s politik för sakernas internet

EU samarbetar aktivt med näringslivet, organisationerna och den akademiska världen för att frigöra potentialen hos sakernas internet i och utanför Europa.

IoT-omvandling av traditionella industrier

fix-empty

Sakernas internet (IoT) gör det möjligt för oss att slå samman de fysiska och virtuella världarna. Det erbjuder innovativa lösningar och gör det möjligt för oss att skapa smarta miljöer. Internet of Things teknik ligger i framkant av världsekonomins digitala omvandling, tillsammans med tillämpningen av distribuerad och artificiell intelligens (AI). Data som samlas in från IoT-sensorer kan övervakas och matas tillbaka till ett centralt system för att utlösa en åtgärd, få insikter eller svara på ett annat ansluten objekt, hundratals kilometer bort.

Europeisk IoT och Edge Computing

Utbyggnaden av IoT-teknik kommer att optimera vårt sätt att leva våra liv. Antalet installerade IoT-anslutna enheter beräknas öka från cirka 40 miljarder 2023 till 49 miljarder år 2026, vilket ökar med en årlig tillväxttakt på 7 % (International Data Corporation). Det är också värt att notera att tre fjärdedelar av europeiska organisationer använder moln, medan ungefär samma andel planerar att investera i IoT.

Detta leder till en exponentiell tillväxt av data som bearbetas i utkanten av nätverket.

Det innebär att vi kan minska kostnaderna för kommunikation och lagring samt energiförbrukningen vid databehandling.

Paradigmskifte: Från moln till kant till IoT
Vi kan också tillämpa maskininlärning och AI för att säkert identifiera datamönster som påverkar fysiska processer eller företag. En rad stödjande politiska åtgärder har antagits av Europeiska kommissionen för att påskynda spridningen av nästa generations IoT och edge computing och frigöra deras fulla potential i Europa till förmån för EU:s medborgare och företag.

Tillsammans med edge computing kommer framtidens IoT att revolutionera hur produktion och processer organiseras och övervakas över strategiska värdekedjor, vilket kommer att leda till den gröna och digitala omställningen till den europeiska industrin.

WEB 4.0 och virtuella industriella världar

Driven av tillväxten av IoT-objekt och anslutna system överallt, kännetecknas komplexiteten av datahantering i kanten av datainflation, mångfald av datatyper och uppgiftssammanhang.

Utvecklingen mot Web 4.0 och den nya virtuella världen betonar rollen av framväxande nätverksfunktioner. Det är en övergång från sakernas internet till digitala tvillingars internet, från moln och central databehandling till rumslig databehandling. Det drar nytta av framsteg inom användargränssnittsteknologier som utökad verklighet (XR) och sporrar automatisering och robotteknik mot visionen av ett industriellt metaversum.

Bland resultaten från ett samrådsmöte nyligen konstaterades att den industriella metaversen är mer mogen än den konsumentdrivna metaversen. Intressenterna uttryckte sina åsikter om vikten av distribuerad intelligens och samverkande industriella system vid IoT-Edge Continuum som en del av bredare Cloud-Edge Continuum-utmaningar. Eftersom detta är ett framväxande område måste ytterligare arbete göras för att undersöka möjligheterna och utmaningarna för europeiska intressenter.

IoT-relaterade program för forskning, utveckling och innovation

Genom Horisont Europas uppmaningar till ”World Leading Data and Computing Technologies” finansierar kommissionen IoT-projekt och annan verksamhet under kluster 4 ”Digital, industri och rymd” Destination 3:Från moln till kant till sakernas internet.

Genomansökningsomgångarna inom ramen för arbetsprogrammet för Horisont Europa 2021–2022 har EU endast investerat omkring 100 miljoner euro i detta kluster. I detta kluster har EU investerat i forsknings-och innovationsprojekt med metaoperativsystem och programmeringsverktyg för decentraliserad underrättelseverksamhet och svärmar.

Dessa projekt bygger på att hålla de flesta databehandling vid kanten och även på enhetsnivå, snarare än i molnet. De kommer att genomföras under perioden 2022–2025. Dessa investeringar i ny teknik bygger på framgångarna med relaterade Horisont 2020 -projekt, som uppgår till cirka 150 miljoner euro, varav en del pågick fram till 2023. Dessa föregångare projekt inriktades på plattformsuppbyggnad och storskaliga pilotprojekt,men de bidrar också till Europas gröna och digitala omställning i allmänhet. Dessutom stöder EU också övergripande aspekter såsom uppbyggnad av ekosystem, cybersäkerhet, plattformskompatibilitet, teknikintegration och standardisering.

Ansökningsomgångarna inom arbetsprogrammet 2023–2024 är inriktade på forskning och innovation inom det kognitiva datorkontinuumet samt på pilotprojekt för nya smarta IoT-plattformar och decentraliserad intelligens. Dessa projekt kommer att demonstrera användningen av IoT och edge-teknik inom flera sektorer och främja industriellt samarbete genom öppna plattformar och standarder, och därmed uppnå europeiskt ledarskap i hela Edge-ekosystemet.

Sporra ett levande ekosystem inklusive samarbete med National Science Foundation

Edge computing är den logiska utvecklingen av den dominerande cloud computing-modellen och undviker överföring av affärskritiska data till molnet genom att öka datorkapaciteten i nätverkets kant. High Performance, Edge And Cloud computing (HiPEAC), somstöds av Europeiska kommissionen, utgör ett dynamiskt nätverk med cirka 2000 forskare, branschföreträdare och studenter för att spåra den senaste tidens trender och utmaningar på datorområdet.

Utöver detta kommer Europeiska kommissionen att stödja samarbete med National Science Foundation i USA, med fokus på grundforskning om nya koncept för distribuerad databehandling och svärm intelligens.

Mer information om pågående forsknings- och innovationsprojekt samt evenemang och möjligheter för små och medelstora företag finns på den europeiska portalen Cloud-Edge-IoT. Detta initiativ syftar till att skapa en väg för förståelse och utveckling av Cloud, Edge och IoT (CEI) Continuum genom att främja samarbete mellan ett brett spektrum av forskningsprojekt, utvecklare och leverantörer, företagsanvändare och potentiella användare av detta nya tekniska paradigm.

Ytterligare insatser för digitaliseringen av den europeiska industrin sker genom Fonden för ett sammanlänkat Europa och programmen för ett digitalt Europa. T.ex. införandet av gemensamma europeiska dataområden inom prioriteradesektorer som jordbruk, energi och rörlighet.

IoT efter sektor

Europeiska kommissionens policy för sakernas internet sträcker sig över många vertikala sektorer och främjar användningen av ny teknik för att främja den digitala och gröna omställningen av vår ekonomi och vårt samhälle.

Användning av resurser för lagring/nät/datacentraler, inklusive integritet, säkerhet, trygghet, energiförbrukning, koldioxidavtryck, miljöavtryck

Ur applikationsperspektiv är IoT och digital teknik nyckelfaktorer för den digitala omvandlingen inom olika sektorer. För att uppnå denna digitalisering arbetar generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD CONNECT) i samarbete med respektive politiska generaldirektorat för att stödja digitala projekt i Horisont Europas kluster 5 ”Klimat, energi och rörlighet” och kluster 6 ”livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö”.

Generaldirektoratet för rörlighet och transport (GD MOVE) och GD CONNECT utvecklar synergier mellan den europeiska datastrategin och strategin för hållbaroch smart mobilitet,med särskilt fokus på införandet av ett gemensamt europeiskt dataområde för rörlighet. Båda generaldirektoraten har gått samman med generaldirektoratet för forskning och innovation (GD Forskning och innovation) och generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag (GD GROW) för att utveckla frågan om uppkopplad och automatiserad rörlighet genom en rad kompletterande strategier och genom forsknings- och utvecklingsåtgärder.

Generaldirektoratet för energi (GD Energi) och GD CONNECT förbereder åtgärder till följd av handlingsplanen för digitaliseringav energiför att påskynda den digitala och hållbara omställningen av EU:s energisystem. Detta arbete ligger i linje med kommissionens europeiska gröna giv, REPowerEUoch det politiska programmet för detdigitala decennietför 2030. Det handlar också om att förbättra utbytet och användningen av data inom energisektorn, med målet att inrätta ett gemensamt europeiskt energidataområde.

Slutligen samarbetar generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD Jordbruk) med GD CONNECT för att utveckla ett gemensamt europeiskt dataområde för jordbruketför att möjliggöra en digital omvandling av Europas jordbruksindustri. De nuvarande åtgärderna samfinansieras genom Horisont Europa. Utbyggnaden av respektive dataområden ska stödjas inom ramen för programmet för ett digitalt Europa 2024, med utgångspunkt i EU-medlemsstaternas verksamhet.

Genom ett utmärkt, effektivt och nära samarbete mellan kommissionens olika generaldirektorat föregår EU med gott exempel på områden som lagstiftning, standardisering och interoperabilitet, cybersäkerhet, hållbar IKT samt stöd till forskning, innovation och spridning. Den samarbetar med berörda aktörer från både den offentliga och den privata sektorn och det civila samhället på dessa områden.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Advanced digital technologies

The EU is accelerating the development and uptake of advanced technologies so citizens and businesses can enjoy the full potential of the digital world.

Fördjupning

Investera i moln, kant och sakernas internet

I EU:s politiska program för det digitala decenniet fastställs våra mål för den digitala omvandlingen, med 10,000 klimatneutrala kantnoder som ett mål. Detta innebär att moln, edge och Internet of Things har en stor roll att spela.

Nästa generations Internet of Things

Framtidens Internet of Things och Edge Computing kan revolutionera hur produktion och processer organiseras och övervakas över strategiska värdekedjor.

Se också

Nästa generations Internetinitiativ

Uppdraget för Next Generation Internet-initiativet är att ombilda och omskapa morgondagens Internet, vilket återspeglar grundläggande mänskliga värderingar.

Blockkedjestrategi

EU vill vara ledande inom blockkedjeteknik och bli en innovatör inom blockkedjeteknik och ett hem för betydande plattformar, tillämpningar och företag.

Storskaliga pilotprojekt – Datastrategi