Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeisk handlingsplan för medier och audiovisuella medier

Handlingsplanen för medier och audiovisuella medier (MAAP) syftar till att främja europeiska medier och bidra till att bevara Europas kulturella och tekniska oberoende under det digitala decenniet.

  Kvinna som står framför olika skärmar som erbjuder strömmande innehåll

Handlingsplanen för medier och audiovisuella medier är inriktad på nyhetsmediesektorn – tryckt och online-press, radio och audiovisuella tjänster – och den audiovisuella underhållningssektorn – bio, TV, videostreaming, videospel och innovativa format som virtual reality-upplevelser.

Dessa två sektorer står inför viktiga trender och utmaningar som har accelererat till följd av covid-19-krisen. I detta sammanhang kommer kommissionen att hjälpa Europas medier att inte bara vara motståndskraftiga utan också att förbli konkurrenskraftiga på europeisk och global nivå genom att kombinera investeringar med politiska åtgärder.

För att uppnå dessa mål är meddelandet uppbyggt kring tre teman och tio åtgärder:

 1. Återställ: att hjälpa audiovisuella företag och medieföretag att hantera den nuvarande stormen och tillhandahålla likviditet och ekonomiskt stöd genom att
  • tillhandahålla ett interaktivt verktyg för att ge europeiska audiovisuella medieföretag och nyhetsmedieföretag vägledning om olika källor till EU-stöd.
  • främja investeringar för att främja europeisk audiovisuell produktion och distribution genom att stärka investeringar i eget kapital på detta område.
  • lansering av ett ”NEWS-initiativ”, som kommer att samla åtgärder och stöd till nyhetsmedieindustrin. 
 2. Omforma: att ta itu med strukturella problem genom att hjälpa industrin att möta den gröna och digitala tvillingomställningen mot bakgrund av hård global konkurrens. Detta kommer att uppnås genom att
  • skapa ett europeiskt ”mediadataområde” för att stödja medieföretag när det gäller att dela data och utveckla innovativa lösningar.
  • främjande av en europeisk industriell koalition för virtuell och förstärkt verklighet (VR/AR) – för att hjälpa EU-medier att dra nytta av utvecklingen av dessa uppslukande medier.
  • hjälpa industrin att bli klimatneutral senast 2050 genom att underlätta utbytet av bästa praxis och lägga större fokus på miljömässig hållbarhet i Kreativa Europa Media. 
 3. Aktivera och bemyndiga: att fastställa villkoren för att möjliggöra mer innovation inom sektorn, samtidigt som man säkerställer rättvisa villkor och ger medborgarna möjlighet att lättare få tillgång till innehåll och fatta välgrundade beslut genom att
  • inleda en dialog med den audiovisuella industrin för att komma överens om konkreta åtgärder för att förbättra tillgången till och tillgången till audiovisuellt innehåll i hela EU.
  • främja europeiska medietalanger genom mentorskap och utbildning samt genom scouting och stöd till lovande europeiska medieföretag.
  • förbättra mediekompetensen, som syftar till att ge medborgarna egenmakt, med en verktygslåda och riktlinjer för medlemsstaterna när det gäller de nya skyldigheterna i direktivet om audiovisuella medietjänster och stödja skapandet av oberoende alternativa nyhetsaggregationstjänster som kan erbjuda en mängd olika tillgängliga informationskällor.
  • stärka samarbetsramen mellan europeiska medietillsynsmyndigheter inom den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga).

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
EU:s nav mot desinformation omfattar nu alla EU-länder

Kommissionen tillkännagav i dag inrättandet av sex nya nav mot desinformation som kommer att ingå i det europeiska observatoriet för digitala medier (Edmo), den oberoende plattformen för faktagranskare, akademiska forskare och andra berörda parter som bidrar till att motverka desinformation i Europa.

Läs mer

Översikt

Audiovisuella tjänster och medietjänster

Idag kan vi titta på våra favoritprogram inte bara på TV, utan också online. Dessa utställningar omfattas av reglerna för den inre marknaden.

Fördjupning

”Nyhetsinitiativet”

En fri, livskraftig och pluralistisk mediemiljö är nyckeln till att hålla medborgarna informerade, hålla makten ansvariga och stärka öppna, demokratiska samhällen.

Se också

Mediakonvergens

Omvandlingen av det audiovisuella medielandskapet erbjuder potential för nya erfarenheter och möjligheter. Det ställer också många frågor till oss.

Europeiska filmforumet

Europeiska filmforumet är en plattform för en strukturerad dialog mellan beslutsfattare och intressenter inom den audiovisuella sektorn.