Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

En europeisk strategi för ett bättre internet för barn (BIK+)

Digitalt deltagande, egenmakt och skydd är balanserat i den nya europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK+).

    grafik av barn som använder bärbar dator i förgrunden, tonåring i bakgrunden med hjälp av mobiltelefon

Den nya strategin för ett bättre internet för barn (BIK+), som antogs den 11 maj 2022, kommer att säkerställa att barn skyddas, respekteras och ges egenmakt online under det nya digitala decenniet, i linje med de europeiska digitala principerna. En barnvänlig version av BIK±strategin finns också tillgänglig. Denna nya strategi bygger på den första europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK).  Lika mycket som har förändrats tekniskt och i EU-lagstiftningen sedan 2012 finns ett kompendium med relevant lagstiftning tillgängligt.

BIK+ återspeglar bidragen från ett brett spektrum av åsikter, främst från barn. Barn kommer att delta i genomförandet och övervakningen.

Vår vision är för åldersanpassade digitala tjänster, med alla barn i Europa skyddade, bemyndigade och respekterade online, och ingen lämnas på efterkälken.

BIK+, ett flaggskeppsinitiativ för Europaåret för ungdomar 2022, föreslår åtgärder kring tre pelare:

  1. säkra digitala upplevelser för att skydda barn från skadligt och olagligt onlineinnehåll, uppförande, kontakt och risker som unga konsumenter och för att förbättra deras välbefinnande online genom en säker, åldersanpassad digital miljö, skapad på ett sätt som respekterar barnens bästa.
  2. digital egenmakt så att alla barn, även de som befinner sig i utsatta situationer, får de färdigheter och färdigheter som krävs för att göra sunda val och uttrycka sig i onlinemiljön på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
  3. aktivt deltagande, respekt för barn genom att ge dem inflytande i den digitala miljön, med mer barnledda aktiviteter för att främja innovativa och kreativa säkra digitala upplevelser.

Inom ramen för BIK+ kommer portalen Bättre Internet för barn att fortsätta att tillhandahålla en mängd resurser och bästa praxis, i samarbete med EU:s samfinansierade nätverk av centrum för ett säkrare internet i medlemsstaterna, som når ut till barn, föräldrar och lärare.

En EU-kodex om åldersanpassad utformning, arbete för att standardisera åldersförsäkring och ålderskontroll i Europa, stödja en snabb bedömning av olagligt och skadligt innehåll och se till att antalet ”116 111” erbjuder hjälp till offer för nätmobbning. Detta är bara några av de nya initiativen för att skapa konkreta lösningar för en bättre och hälsosam användning av internet för barn och ungdomar. Samarbete och stöd från industrin och medlemsstaterna är avgörande för att förverkliga dessa planer.

Ungdomars deltagande är fortfarande en prioritering. BIK+ stöder barns aktiva deltagande och respekterar deras åsikter genom att till exempel anordna en barnledd utvärdering av BIK±strategin vartannat år, öka peer-to-peer-aktiviteterna på nationell, regional och lokal nivå och förväntar sig att industrin samråder med sina unga användare.

Den nya strategin kommer att fortsätta att ligga till grund för utvecklingen av politiken i EU:s medlemsstater. Kommissionen kommer att fortsätta att dela erfarenheter, expertis och värderingar med internationella organisationer och partner och stödja en gemensam strategi för digitala rättigheter för barn i hela världen.

BIK+ har varit den digitala delen av EU:s övergripande strategi för barnets rättigheter sedan 2021.

 

Senaste uppdatering: Februari 2023

 

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen skickar en begäran om upplysningar till Amazon enligt rättsakten om digitala tjänster

EU-kommissionen har formellt skickat en begäran om information till Amazon i enlighet med rättsakten om digitala tjänster. Kommissionen uppmanar Amazon att lämna mer information om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheterna i samband med riskbedömningar och riskreducerande åtgärder för att skydda konsumenterna på nätet, särskilt när det gäller spridning av olagliga produkter och skydd av grundläggande rättigheter, samt om rekommendationssystemens överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i rättsakten om digitala tjänster.

PRESS RELEASE |
Kommissionen skickar begäranden om information till Meta och Snap enligt rättsakten om digitala tjänster

EU-kommissionen har formellt skickat Meta- och Snap-förfrågningar om information enligt rättsakten om digitala tjänster. Kommissionen uppmanar företagen att lämna mer information om de åtgärder de har vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter när det gäller skydd av minderåriga enligt rättsakten om digitala tjänster, inbegripet skyldigheterna i samband med riskbedömningar och riskreducerande åtgärder för att skydda minderåriga på nätet, särskilt när det gäller riskerna för den psykiska och fysiska hälsan, och om minderårigas användning av deras tjänster.

Läs mer

Översikt

Skapa ett bättre internet för barn

Strategin för ett bättre internet för barn (BIK+) kommer att säkerställa att barn skyddas, respekteras och ges inflytande online.

Se också

Forum för säkrare internet

Forumet för ett säkrare internet är den viktigaste årliga internationella konferensen om barns säkerhet på internet i Europa.

Säkrare internet dag

Safer Internet Day främjar en säkrare och mer ansvarsfull användning av online-teknik för barn och ungdomar runt om i världen.

Expertgrupp för säkrare internet för barn

Expertgruppen för säkrare Internet för barn bidrar till att förbättra samordningen och samarbetet mellan EU:s medlemsstater för att hålla barn säkra när de använder internet.

Säkrare internetcenter

Centrumen för säkrare internet informerar, ger råd och bistår barn, föräldrar, lärare och anhörigvårdare i digitala frågor och bekämpar sexuella övergrepp mot barn på nätet.