Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Virtual och Augmented Reality Industrial Coalition

Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition är en plattform för strukturerad dialog mellan det europeiska VR/AR-ekosystemet och beslutsfattare.

    VRAR koalitionens logotyp

VR/AR Industrial Coalition tillkännagavs första gången 2020 i kommissionenshandlingsplan förmedier och audiovisuella medier. Detta initiativ syftar till att informera beslutsfattandet, uppmuntra investeringar, underlätta dialogen med berörda parter och identifiera viktiga utmaningar och möjligheter för den europeiska VR/AR-sektorn. Koalitionen är en del av den övergripande strategin för virtuella världar som passar människor.

Det mångskiftande europeiska VR/AR-ekosystemet består av ett stort antal små och medelstora företag och ett fåtal dominerande, ofta icke-europeiska, marknadsaktörer. Även om det kan vara svårt för grundare och producenter att finansiera produktionen av kvalitetsinnehåll är en av EU:s fördelar en stark tradition för offentligt stöd till innehåll, forskning, utveckling och innovation, även för VR/AR.

Europa har en stor potentiell industrimarknad som skulle kunna dra nytta av denna teknik. För att förbli relevant i detta nya sammanhang måste Europa bygga upp en kartläggning av digitala färdigheter, utveckla hållbara affärsmodeller för VR/AR-företag, stödja digitaliseringen av det europeiska kulturarvet, främja utvecklingen av digitala publikupplevelser och se till att det inte hamnar på efterkälken på marknaden mellan företag.

Vad gör koalitionen?

En serie workshoppar hölls med över 100 intressenter från slutet av 2021 fram till nu 2023. Denna workshop tjänar till att föra en dialog mellan medlemmarna och Europeiska kommissionen. I början av 2023 bidrog workshopparna till den nya strategin för Web 4.0 och virtuella världar för att styra nästa tekniska övergång, som offentliggjordes den 11 juli 2023.

Koalitionen har en bred, sektorsövergripande strategi som involverar industrier, teknikleverantörer och kreatörer. Det återspeglar en mångfald av färdigheter och det räknar med framstående aktörer inom olika sektorer, allt från produktion och distribution av innehåll till tillgång till teknik samt innovation och affärsutveckling.

Om du är intresserad av att bli medlem kan du kontakta oss på VRAR Coalitions e-post.

För första gången publicerar vi nu en lista över personer och organisationer baserade i EU som stöder koalitionen.

 

Läs mer

Översikt

Europeisk handlingsplan för medier och audiovisuella medier

Handlingsplanen för medier och audiovisuella medier (MAAP) syftar till att främja europeiska medier och bidra till att bevara Europas kulturella och tekniska oberoende under det digitala decenniet.

Se också

”Nyhetsinitiativet”

En fri, livskraftig och pluralistisk mediemiljö är avgörande för att hålla medborgarna informerade, ställa makt till svars och stärka öppna, demokratiska samhällen.