Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy

Evropská centra pro digitální inovace

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou jednotná kontaktní místa, která společnostem pomáhají reagovat na digitální výzvy a stát se konkurenceschopnějšími.

    ’’’

Tím, že EDIH poskytuje přístup k technickým odborným znalostem a testování, jakož i možnost „testovat před investováním“, podporují společnosti při zlepšování obchodních/výrobních procesů, produktů nebo služeb využívajících digitální technologie. Poskytují také inovační služby, jako je finanční poradenství, odborná příprava a rozvoj dovedností, které jsou ústředním prvkem úspěšné digitální transformace. Rovněž jsou zohledněny otázky životního prostředí, zejména pokud jde o využívání digitálních technologií pro udržitelnost a oběhovost.

Centra EDIH kombinují přínosy regionální přítomnosti s příležitostmi, které mají k dispozici celoevropská síť. Tato regionální přítomnost jim umožňuje poskytovat služby, které místní společnosti potřebují, a to prostřednictvím místního jazykového a inovačního ekosystému. Evropské pokrytí sítě usnadňuje výměnu osvědčených postupů napříč centry v různých zemích, jakož i poskytování specializovaných služeb napříč regiony, pokud potřebné dovednosti nejsou k dispozici na místní úrovni.

Po přijetí pracovního programu Digitální Evropa (DIGITAL) (.pdf) byla již první omezená výzva pro EDIH dokončena se 136 granty, které mají být podepsány a zprovozněny do konce roku 2022. 50 % finančních prostředků poskytuje DIGITAL a zbylých 50 % poskytují členské státy a/nebo jejich regiony. Vlády členských států a regionální orgány hrály ústřední úlohu při výběru EDIH tím, že určily vhodné kandidáty na EDIH, aby reagovaly na evropskou výzvu k předkládání návrhů.

Tento počáteční výběr EDIH bude doplněn o druhou omezenou výzvu, která má být vyhlášena 29. září a ukončena 16. listopadu 2022.

Vysoce kvalitní kandidáti na EDIH, pro něž nebyly k dispozici žádné evropské finanční prostředky, obdrželi pečeť excelence.  Některé z nich budou financovány jejich členskými státy nebo regionem a jakmile budou funkční, mohou se rovněž stát součástí sítě EDIH.

Digitální transformační akcelerátor

Síť EDIH bude podporována Digital Transformation Accelerator (DTA). DTA podporuje Evropskou komisi při budování živé komunity center a dalších zúčastněných stran. Za tímto účelem DTA podporuje vytváření sítí, spolupráci a předávání znalostí mezi EDIH, malými a středními podniky a společnostmi se střední tržní kapitalizací, veřejným sektorem a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami a iniciativami. DTA bude spravovat přítomnost sítě na internetu, bude hostovat vhodnou softwarovou platformu a nástroje a bude zahrnovat aktuální online katalog EDIH.

DTAnavíc posoudí výkonnost sítě EDIH a posoudí dopad, který má EDIH na digitální vyspělost organizací, které podporují. Za tímto účelem vyvinulo Společné výzkumné středisko Evropské komise nástroj pro posuzování digitální splatnosti, který bude všemi EDIH využívat k měření pokroku v digitální vyspělosti zákazníků EDIH. DTA podpoří EDIH při zavádění a používání tohoto nástroje.

Evropská centra pro digitální inovace a další iniciativy

Společné výzkumné středisko rovněž vypracovalo praktickou příručku s osvědčenými postupy v oblasti investic do center pro digitální inovace. Cílem příručky je podpořit provádění a tvorbu politik regionální, vnitrostátní a RIS3 (regionální strategie pro výzkum a inovace pro inteligentní specializaci).

Mnoho evropských center pro digitální inovace (EDIH) je založeno na stávajících klastrech nebo zahrnuje organizace, které jsou součástí konsorcií Enterprise Europe Network (EEN). Strategie pro malé a střední podniky se rovněž zavazuje rozšířit centra pro digitální inovace ve spojení se Startup Europe a EEN a poskytovat bezproblémové služby v rámci místních a regionálních ekosystémů. Další podrobnosti o této spolupráci uvádí pokyny (.pdf).

Související obsah

Souvislosti

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na zavádění digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy.

Viz také

Program DIGITAL Europe – pracovní programy

Celkové cíle, rozsah, výsledky a výsledky, jakož i rozpočtové příděly jsou pro každé téma popsány v pracovních programech. Na této internetové stránce naleznete příslušné dokumenty a pozměňovací návrhy k pracovním programům po jejich přijetí Evropskou komisí.

Dovednosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bude financovat navrhování a poskytování specializovaných programů a stáží pro budoucí odborníky v klíčových oblastech kapacity, jako jsou data a umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, kvantová technologie a vysoce výkonná výpočetní technika.

Superpočítače v programu DIGITAL Europe

Cílem programu DIGITAL Europe je vybudovat a posílit kapacity EU v oblasti superpočítačů a zpracování dat a pomoci nám do roku 2022/2023 dosáhnout exakapacitních superpočítačů – výpočetní techniky srovnatelné s výpočetními schopnostmi mobilních telefonů všech obyvatel EU. Cílem...