Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Δημοσίευση

Μελέτη για τον ψηφιακό εντοπισμό επαφών για τη νόσο COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη της Empirica, η οποία παρέχει επισκόπηση της προσέγγισης και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν σχετικά με τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, τον συντονισμό, την υλοποίηση και τον επιδημιολογικό αντίκτυπο των ψηφιακών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών για τη νόσο COVID-19.

Γραφική αναπαράσταση ατόμων με μάσκες προσώπου και κινητά τηλέφωνα στα χέρια τους, που συνδέονται μεταξύ τους με τελείες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 12 Δεκεμβρίου μελέτη σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν, τις βέλτιστες πρακτικές και τον επιδημιολογικό αντίκτυπο των ψηφιακών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών για τη νόσο COVID-19.

Η μελέτη που εκπονήθηκε από την Empirica παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προσέγγισης και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από δράσεις σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, τον συντονισμό, την υλοποίηση και τον επιδημιολογικό αντίκτυπο των ψηφιακών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών για τη νόσο COVID-19.

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, οι χώρες παγκοσμίως χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακές τεχνολογίες για τη στήριξη των μέτρων δημόσιας υγείας για την ιχνηλάτηση επαφών. Στην Ευρώπη, πολλές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών αναπτύχθηκαν και αναπτύχθηκαν σε λιγότερο από ένα έτος μετά την επίσημη διακήρυξη της πανδημίας στις 13 Μαρτίου 2020. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν 27 εθνικές ψηφιακές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών [21 κράτη μέλη, 2 χώρες του ΕΟΧ, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο (3 εφαρμογές)], ενώ λεπτομέρειες και στατιστικά στοιχεία για καθεμία από αυτές παρουσιάζονται στα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα.

Όλες οι ψηφιακές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών καθιστούν δυνατή την ιχνηλάτηση της εγγύτητας για τη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής μέσω της καταγραφής των αλληλεπιδράσεων μεταξύ έξυπνων τηλεφώνων ατόμων με βάση την τεχνολογία Bluetooth χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, και στη συνέχεια εκδίδουν προειδοποιήσεις σχετικά με τις στενές επαφές με άτομα που βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. 25 από τις εφαρμογές που αναλύθηκαν στη μελέτη είναι ανοιχτής πηγής και ορισμένοι επαναχρησιμοποιούμενοι κωδικοί ή μέρη αυτών.

Η ανάλυση δεδομένων στις χώρες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας αποκαλύπτει ότι, από την έναρξή τους το 2020 και τον Ιούλιο του 2022, οι εφαρμογές υιοθετήθηκαν σε σημαντική κλίμακα. Συνολικά ξεπέρασαν 206 εκατομμύρια μοναδικές οικειοθελείς μεταφορτώσεις, που αντιπροσωπεύουν δεκάδες εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

Η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ μέσω του δικτύου eHealth είχε ως αποτέλεσμα διάφορες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής εργαλειοθήκης της ΕΕ για τα κράτη μέλη. Προκειμένου να επεκταθεί η εμβέλεια αυτών των εφαρμογών σε διασυνοριακές ρυθμίσεις, τον Οκτώβριο του 2020 δημιουργήθηκε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πύλης Ομοσπονδίας (EFGS), η οποία επιτρέπει στις εθνικές εφαρμογές να «μιλούν» μεταξύ τους και να προειδοποιούν τους πολίτες που ταξιδεύουν ή διαμένουν σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Υπάρχει ισχυρή συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών ότι η συνεργασία της ΕΕ μέσω των διαφόρων ομάδων εργασίας για την ψηφιακή ιχνηλάτηση επαφών συνέβαλε στη μείωση του φόρτου της διασυνοριακής ανίχνευσης λοιμώξεων. Επιπλέον, παρείχε τεχνική βοήθεια, υποστήριξη από ομοτίμους και άντληση διδαγμάτων από γνώσεις, πρακτικές, εμπειρίες και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους υλοποίησης και λειτουργίας αρκετών εθνικών εφαρμογών.

Οι προσπάθειες που σχετίζονται με την ψηφιακή ιχνηλάτηση επαφών κατέδειξαν την ικανότητα της Ευρώπης να συμφωνήσει ταχέως και να παράσχει μια καινοτόμο και αναδυόμενη τεχνολογία σε εκατομμύρια χρήστες με τρόπο που διαφυλάσσει την ιδιωτική ζωή, χάρη στον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Τηλεφορτώστε το πλήρες κείμενο της μελέτης και τα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα

Επικοινωνία:  Birgit Morlion, ΓΔ Connect — μονάδα H3

Τηλεφορτώσεις

Country factsheets
Τηλεφόρτωση