Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused on ühtsed kontaktpunktid, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel reageerida digiprobleemidele ja muutuda konkurentsivõimelisemaks.

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused toetavad ettevõtteid digitaaltehnoloogiat kasutavate äri-/tootmisprotsesside, -toodete või -teenuste täiustamisel järgmiselt:

  • tehnilisele oskusteabele ja testimisele juurdepääsu võimaldamine ning võimalus testida enne investeerimist
  • innovatsiooniteenuste pakkumine, näiteks nõustamine, koolitus ja oskuste arendamine, mis on eduka digiülemineku jaoks keskse tähtsusega
  • aidata ettevõtetel lahendada keskkonnaküsimusi, eelkõige digitehnoloogia kasutamist kestlikkuse ja ringluse huvides.

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused ühendavad piirkondlikust kohalolekust saadava kasu üleeuroopalise võrgustiku võimalustega. Selline piirkondlik esindatus võimaldab neil pakkuda kohaliku keele ja innovatsiooni ökosüsteemi kaudu kohalikele ettevõtetele vajalikke teenuseid. Võrgustiku üleeuroopaline katvus hõlbustab parimate tavade vahetamist eri riikide keskuste vahel ning eriotstarbeliste teenuste osutamist eri piirkondades, kui nõutavad oskused ei ole kohapeal kättesaadavad.

Pärastprogrammi „Digitaalne Euroopa“ tööprogrammi (DIGITAL) (.pdf)vastuvõtmist viidi 2023.aasta jaanuaris lõpule esimene piiratud projektikonkurss, mis hõlmas 136 valitud projekti ja enamik keskusi.  Kuulutati välja teine projektikonkurss, et täiendada Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste valikut ja täita võrgustikus esinevad lüngad, mille tulemusel valiti välja veel 15 keskust. Need täiendavad keskused hakkavad tõenäoliselt toimima 2023. aasta keskpaigaks.  Selle programmi raames eraldab 50 % rahastamisest DIGITAL ning ülejäänud 50 % eraldavad liikmesriigid, assotsieerunud riigid, nende piirkonnad ja/või erasektori allikad. Riikide valitsustel ja piirkondlikel ametiasutustel oli keskne roll Euroopa innovatsioonikeskuste valikuprotsessis, määrates kindlaks sobivad Euroopa innovatsioonikeskuste kandidaadid, et vastata Euroopa projektikonkurssidele.

Kvaliteetsed kandidaadid EDIHid, kelle jaoks ei olnud saadaval ühtegi digitaalset rahastamist, on saanud kvaliteedimärgise. Mõnda neist rahastavad nende liikmesriigid või piirkond ning pärast nende töölerakendamist võivad nad saada ka Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku osaks.

EDIHi võrgustik

Euroopadigitaalse innovatsiooni keskuse võrgustikugasoovib Euroopa Komisjon luua keskustest ja muudest sidusrühmadest koosneva elujõulise kogukonna, mis edendaks võrgustike loomist, koostööd ja teadmussiiret EDIHi, VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate, avaliku sektori ning muude asjaomaste sidusrühmade ja algatuste vahel. Digital Transformation Accelerator (DTA) toetab selle eesmärgi saavutamist, hallates võrgu kohalolekut veebis ning majutades asjakohaseid tarkvaraplatvorme ja -vahendeid, sealhulgas Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste veebikataloogi.

EDIHi võrgustiku veebiportaal sisaldab vahendeid Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku tulemuslikkuse hindamiseks, hinnates Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste mõju nende toetatavate organisatsioonide digitaalsele küpsusele. Selleks on Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus välja töötanud digitaalse küpsuse hindamise vahendi, mida kõik Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused saavad kasutada oma klientide digitaalse küpsuse mõõtmiseks. Digitaalse küpsuse hindamise vahend on kättesaadav registreeritud Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste jaoks reserveeritud veebiportaali jaotises.

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused ja muud algatused

Paljude EDIHide hulka kuuluvad organisatsioonid, mis on osaEuroopa ettevõtlusvõrgustikust (EEN)või Euroopa tööstusklastritest (EIC).Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused peaksid looma tugeva ühenduse teiste võrgustikega, sealhulgas Euroopa ettevõtlusvõrgustiku, Euroopa Innovatsiooninõukogu ja Start-up Europe’iga, et pakkuda VKEdele sujuvat teenust kohalikes ja piirkondlikes ökosüsteemides. Töötatakse välja juhenddokumenti, et pakkuda häid tavasid ja üksikasjalikumat teavet selle koostöö kohta.

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalse Euroopa programm

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) on uus ELi rahastamisprogramm, mis keskendub digitaaltehnoloogia toomisele ettevõtjate, kodanike ja haldusasutusteni.

Vaata lisaks

eArchiving

eArchiving – pakub põhilisi spetsifikatsioone, tarkvara, koolitust ja teadmisi, mis aitavad inimestel teavet kauem säilitada.

Programm „DIGITAL Europe“ – tööprogrammid

Tööprogrammides kirjeldatakse iga teema üldisi eesmärke, ulatust, tulemusi ja tulemusi ning eelarveeraldisi. Sellelt veebilehelt leiate asjakohased dokumendid ja muudatusettepanekud tööprogrammide kohta, kui Euroopa Komisjon on need vastu võtnud.

Oskused DIGITAL Europe’i programmis

Programm „DIGITAL Europe“ rahastab eriprogrammide ja -praktika väljatöötamist ja pakkumist tulevastele ekspertidele sellistes olulistes suutlikkuse valdkondades nagu andmed ja tehisintellekt, küberjulgeolek, kvant- ja kõrgjõudlusega andmetöötlus.

Superandmetöötlus programmi DIGITAL Europe raames

Programmi DIGITAL Europe eesmärk on luua ja tugevdada ELi superandmetöötlus- ja andmetöötlussuutlikkust, aidates meil jõuda eksatasandi superarvutiteni, mille võimsus on võrreldav kogu ELi elanikkonna mobiiltelefonide andmetöötlusvõimekuse koondamisega 2022/2023. aastaks. Selle...