Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused on ühtsed kontaktpunktid, mis toetavad ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone digiprobleemidele reageerimisel ja konkurentsivõime suurendamisel.

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused toetavad ettevõtteid digitaaltehnoloogiat kasutavate äri-/tootmisprotsesside, toodete või teenuste täiustamisel järgmiselt:

  • tehnilisele oskusteabele ja testimisele juurdepääsu võimaldamine ning võimalus „testida enne investeerimist“
  • innovatsiooniteenuste osutamine, näiteks finantsnõustamine, koolitus ja oskuste arendamine, mis on eduka digiülemineku jaoks keskse tähtsusega
  • aidata ettevõtetel lahendada keskkonnaküsimusi, eelkõige digitehnoloogia kasutamist kestlikkuse ja ringluse huvides.

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskusedühendavad piirkondliku kohaloleku eelised üleeuroopalise võrgu pakutavate võimalustega. Selline piirkondlik kohalolek võimaldab neil pakkuda kohaliku keele ja innovatsiooni ökosüsteemi kaudu teenuseid, mida kohalikud ettevõtted vajavad. Võrgustiku üleeuroopaline katvus hõlbustab parimate tavade vahetamist eri riikide keskuste vahel ning eriteenuste osutamist piirkondades, kus nõutavad oskused ei ole kohapeal kättesaadavad.

Pärast programmi „Digitaalne Euroopa“ tööprogrammi (DIGITAL) (.pdf) vastuvõtmistviidi lõpule esimenepiiratud projektikonkurss Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste jaoks, mille raames valiti välja 136 projekti ja enamik keskusi tegutses 2023. aasta jaanuaris.  Kuulutati välja teine projektikonkurss, et täiendada Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste valikut ja täita võrgustiku lüngad, mille tulemusena valiti välja veel 15 keskust. Need täiendavad keskused hakkavad tõenäoliselt tööle 2023. aasta keskpaigaks.  Selle programmi raames eraldatakse 50 % vahenditest DIGITAL ning ülejäänud 50 % liikmesriikidest, assotsieerunud riikidest, nende piirkondadest ja/või erasektori allikatest. Riikide valitsustel ja piirkondlikel ametiasutustel oli Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste valikuprotsessis keskne roll, kuna nad tegid kindlaks sobivad kandidaadid Euroopa projektikonkurssidele vastamiseks.

Kvaliteetsed EDIHi kandidaadid, kelle jaoks ei olnud DIGITAL-i rahalisi vahendeid, on saanud kvaliteedimärgise. Mõnda neist rahastavad liikmesriigid või piirkond ning kui need on kasutusele võetud, võivad nad saada ka Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku osaks.

EDIHi võrgustik

EDIHi võrgustikuga soovib Euroopa Komisjon luua keskuste ja muude sidusrühmade elujõulise kogukonna, edendades võrgustike loomist, koostööd ja teadmiste edasiandmist EDIHi, VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate, avaliku sektori ning muude asjaomaste sidusrühmade ja algatuste vahel. Digitaalse ümberkujundamise kiirendaja (DTA) toetab selle eesmärgi saavutamist, hallates võrgu kohalolekut veebis ning majutades asjakohaseid tarkvaraplatvorme ja -vahendeid, sealhulgas Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste veebikataloogi.

EDIHi võrgu veebiportaal sisaldab vahendeid EDIHi võrgustiku tulemuslikkuse hindamiseks, hinnates EDIHide mõju nende toetatavate organisatsioonide digitaalsele küpsusele. Selleks on Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus välja töötanud digitaalse küpsuse hindamise vahendi, mida saavad kasutada kõik Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused, et mõõta oma klientide digiküpsuse edenemist. Digitaalse küpsuse hindamise vahend on kättesaadav registreeritud Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste veebiportaali jaotises.

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused ja muud algatused

Paljude EDIHide hulka kuuluvad organisatsioonid, mis kuuluvad Enterprise Europe Networki (EEN) või Euroopa tööstusklastritesse (EIC).Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused peaksid looma tugeva ühenduse teiste võrgustikega, sealhulgas Euroopa ettevõtlusvõrgustiku, Euroopa Innovatsiooninõukogu ja Start-up Europe’iga, et pakkuda VKEdele sujuvat teenust kohalikes ja piirkondlikes ökosüsteemides. Koostamisel on juhenddokument, milles esitatakse selle koostöö head tavad ja üksikasjad.

Seotud sisu

Üldpilt

Programm „Digitaalne Euroopa“

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) on uus ELi rahastamisprogramm, mille eesmärk on tuua digitehnoloogia ettevõtetesse, kodanikesse ja haldusasutustesse.

Vaata lisaks

eArchiving

eArchiving – pakub põhilisi spetsifikatsioone, tarkvara, koolitust ja teadmisi, mis aitavad inimestel teavet kauem säilitada.

Programm „DIGITAL Europe“ – tööprogrammid

Tööprogrammides kirjeldatakse iga teema üldisi eesmärke, ulatust, tulemusi ja tulemusi ning eelarveeraldisi. Sellelt veebilehelt leiate asjakohased dokumendid ja muudatusettepanekud tööprogrammide kohta, kui Euroopa Komisjon on need vastu võtnud.

Oskused DIGITAL Europe’i programmis

Programm „DIGITAL Europe“ rahastab eriprogrammide ja -praktika väljatöötamist ja pakkumist tulevastele ekspertidele sellistes olulistes suutlikkuse valdkondades nagu andmed ja tehisintellekt, küberjulgeolek, kvant- ja kõrgjõudlusega andmetöötlus.

Superandmetöötlus programmis „DIGITAL Europe“

Programmi „DIGITAL Europe“ eesmärk on suurendada ja tugevdada ELi superandmetöötlus- ja andmetöötlussuutlikkust, aidates meil jõuda 2022.–2023. aastaks eksatasandi superandmetöötluseni, mille võimsus on võrreldav kogu ELi elanikkonna mobiiltelefonide andmetöötlusvõimaluste...