Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi, które wspierają przedsiębiorstwa w odpowiedzi na wyzwania cyfrowe i stają się bardziej konkurencyjne.

    /– „”

Zapewniając dostęp do wiedzy technicznej i testów, a także możliwość „testowania przed inwestycją”, EDIH wspierają przedsiębiorstwa w ulepszaniu procesów biznesowych/produkcyjnych, produktów lub usług z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Zapewniają one również usługi w zakresie innowacji, takie jak finansowanie doradztwa, szkoleń i rozwoju umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla udanej transformacji cyfrowej. Uwzględnia się również kwestie środowiskowe, w szczególności w odniesieniu do wykorzystywania technologii cyfrowych do celów zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego.

EDIH łączą korzyści płynące z obecności regionalnej z możliwościami dostępnymi dla ogólnoeuropejskiej sieci. Ta obecność w regionie sprawia, że są one dobrze przygotowane do świadczenia usług, których potrzebują lokalne przedsiębiorstwa, poprzez lokalny ekosystem językowy i innowacyjny. Europejski zasięg sieci ułatwia wymianę najlepszych praktyk między ośrodkami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług we wszystkich regionach, gdy potrzebne umiejętności nie są dostępne lokalnie.

Po przyjęciu programu prac w ramach programu „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) (.pdf) ukończono już pierwsze ograniczone zaproszenie do składania wniosków dotyczących europejskich instytutów rozwoju obszarów wiejskich, przy czym oczekuje się, że do końca 2022 r. podpisano i uruchomiono 136 dotacji. 50 % finansowania zapewnia DIGITAL, a pozostałe 50 % pochodzi od państw członkowskich lub ich regionów. Rządy krajowe i władze regionalne odegrały kluczową rolę w procesie selekcji europejskich instytucji kredytowych, określając odpowiednie kandydatki na europejskie zaproszenie do składania wniosków.

Ten wstępny wybór EDIH zostanie uzupełniony o drugie zaproszenie do składania wniosków ograniczone, które ma zostać ogłoszone 29 września i zamknięte 16 listopada 2022 r.

Wysokiej jakości EDIH, dla których nie było dostępnych środków europejskich, otrzymały pieczęć doskonałości.  Niektóre z nich będą finansowane przez państwa członkowskie lub region, a po ich uruchomieniu mogą również stać się częścią sieci EDIH.

Akcelerator transformacji cyfrowej

Sieć EDIH będzie wspierana przez Digital Transformation Accelerator (DTA). DTA wspiera Komisję Europejską w budowaniu tętniącej życiem społeczności ośrodków i innych zainteresowanych stron. W tym celu DTA wspiera tworzenie sieci kontaktów, współpracę i transfer wiedzy między EDIH, MŚP i spółkami o średniej kapitalizacji, sektorem publicznym i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami i inicjatywami. DTA będzie zarządzać obecnością sieci w sieci, hostować odpowiednią platformę oprogramowania i narzędzia oraz zawierać aktualny katalog EDIH.

Ponadto DTA oceni wydajność sieci EDIH, oceniając wpływ EDIH na dojrzałość cyfrową wspieranych przez nie organizacji. W tym celu Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało narzędzie oceny dojrzałości cyfrowej, które będzie wykorzystywane przez wszystkie EDIH do pomiaru postępów w dojrzałości cyfrowej klientów EDIH. DTA będzie wspierać EDIH we wprowadzaniu i stosowaniu tego narzędzia.

Europejskie centra innowacji cyfrowych i inne inicjatywy

JRC opracowało również praktyczny podręcznik zawierający dobre praktyki w zakresie inwestycji w centra innowacji cyfrowych. Podręcznik ma na celu wspieranie wdrażania i kształtowania polityki regionalnej, krajowej i RIS3 (regionalna strategia na rzecz badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji).

Wiele europejskich centrów innowacji cyfrowych (EDIH) opiera się na istniejących klastrach lub obejmuje organizacje wchodzące w skład konsorcjów Enterprise Europe Network (EEN). Strategia na rzecz MŚP zobowiązuje się również do rozszerzenia centrów innowacji cyfrowych w związku z Startup Europe i EEN oraz do zapewnienia płynnych usług w ramach ekosystemów lokalnych i regionalnych. Wytyczne (.pdf) zawierają dalsze szczegółowe informacje na temat tej współpracy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

The Digital Europe Programme

The Digital Europe Programme (DIGITAL) is a new EU funding programme focused on bringing digital technology to businesses, citizens and public administrations.

Zobacz też

Program „Cyfrowa Europa” – programy prac

Ogólne cele, zakres, wyniki i rezultaty, a także przydziały budżetowe na każdy temat są opisane w programach prac. Na tej stronie znajdziesz odpowiednie dokumenty i poprawki dotyczące programów prac po ich przyjęciu przez Komisję Europejską.

Umiejętności w programie „Cyfrowa Europa”

Program DIGITAL Europe będzie finansował opracowywanie i realizację specjalistycznych programów i staży dla przyszłych ekspertów w kluczowych obszarach zdolności, takich jak dane i sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, kwantowe i HPC.

Superkomputery w programie DIGITAL Europe

Program „Cyfrowa Europa” ma na celu zbudowanie i wzmocnienie zdolności UE w zakresie obliczeń superkomputerowych i przetwarzania danych, pomagając nam osiągnąć eksaskalowe superkomputery – obliczenie o mocy porównywalnej z agregacją zdolności obliczeniowych telefonów komórkowych...