Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi wspierające przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego w celu sprostania wyzwaniom cyfrowym i zwiększenia konkurencyjności.

EDIH wspiera przedsiębiorstwa w ulepszaniu procesów biznesowych/produkcyjnych, produktów lub usług z wykorzystaniem technologii cyfrowych poprzez:

  • zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy technicznej i testów, a także możliwość „testowania przed inwestycją”
  • świadczenie usług innowacyjnych, takich jak doradztwo finansowe, szkolenia i rozwój umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla pomyślnej transformacji cyfrowej
  • pomaganie przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, w szczególności w wykorzystaniu technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego.

EDIH łączą korzyści płynące z obecności regionalnej z możliwościami dostępnymi dla ogólnoeuropejskiej sieci. Ta regionalna obecność sprawia, że są one dobrze przygotowane do świadczenia usług, których potrzebują lokalne przedsiębiorstwa, za pośrednictwem lokalnego języka i ekosystemu innowacji. Zasięg sieci w Europie ułatwia wymianę najlepszych praktyk między centrami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług we wszystkich regionach, gdy wymagane umiejętności nie są dostępne lokalnie.

Po przyjęciu programuprac programu „CyfrowaEuropa” (DIGITAL) (.pdf) w styczniu 2023 r. zakończono pierwsze ograniczone zaproszenie dla EDIH, w ramach którego wybrano 136 projektów, a większość węzłów uruchomiono w styczniu 2023 r.  Ogłoszono drugie zaproszenie do składania wniosków w celu uzupełnienia wyboru EDIH i wypełnienia luk w sieci, co doprowadziło do wyboru kolejnych 15 węzłów. Te kolejne węzły prawdopodobnie zostaną uruchomione do połowy 2023 r.  W ramach tego programu 50 % finansowania zapewnia DIGITAL, a pozostałe 50 % zapewnia państwa członkowskie, państwa stowarzyszone, ich regiony lub źródła prywatne. Rządy krajowe i władze regionalne odegrały centralną rolę w procesie selekcji EDIH poprzez wskazanie odpowiednich kandydatów na EDIH, aby odpowiedzieć na europejskie zaproszenia do składania wniosków.

Wysokiej jakości kandydaci EDIH, dla których nie było finansowania DIGITAL, otrzymali pieczęć doskonałości. Niektóre z nich będą finansowane przez państwa członkowskie lub region, a po ich uruchomieniu mogą również stać się częścią sieci EDIH.

Sieć EDIH

Dziękisieci EDIH Komisja Europejska pragnie zbudować prężną społeczność centrów i innych zainteresowanych stron, wspierając tworzenie sieci kontaktów, współpracę i transfer wiedzy między EDIH, MŚP i spółkami o średniej kapitalizacji, sektorem publicznym oraz innymi zainteresowanymi stronami i inicjatywami. Digital Transformation Accelerator (DTA) wspiera realizację tego celu poprzez zarządzanie obecnością sieci w sieci oraz hosting odpowiedniej platformy i narzędzi oprogramowania, w tym internetowego katalogu EDIH.

Portal internetowy sieci EDIHzawiera narzędzia służące do oceny wydajności sieci EDIH, oceniając wpływ, jaki EDIH mają na cyfrową dojrzałość wspieranych przez nie organizacji. W tym celu Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało narzędzieoceny dojrzałości cyfrowej,które może być wykorzystywane przez wszystkie EDIH do pomiaru postępów w dojrzałości cyfrowej swoich klientów. Narzędzie do oceny dojrzałości cyfrowej jest dostępne w sekcji portalu internetowego zarezerwowanej dla zarejestrowanych EDIH.

Europejskie centra innowacji cyfrowych i inne inicjatywy

Wiele EDIH obejmuje organizacje wchodzące w skład EuropejskiejSieci Przedsiębiorczości (EEN)lub Europejskich Klastrów Przemysłowych (EIC). EDIH powinny rozwijać silne połączenie z innymi sieciami, w tym EEN, EIC i Start-up Europe, aby zapewnić bezproblemową obsługę MŚP w ramach ekosystemów lokalnych i regionalnych. Opracowywany jest dokument zawierający wytyczne w celu dostarczenia dobrych praktyk i dalszych szczegółów na temat tej współpracy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) jest nowym unijnym programem finansowania ukierunkowanym na wprowadzanie technologii cyfrowych do przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej.

Zobacz też

eArchiving

eArchiving – zapewnia podstawowe specyfikacje, oprogramowanie, szkolenia i wiedzę, aby pomóc ludziom przechowywać informacje przez dłuższy czas.

Program DIGITAL Europe – programy prac

Ogólne cele, zakres, wyniki i rezultaty, a także przydział środków budżetowych dla każdego tematu są opisane w programach prac. Na tej stronie znajdą Państwo odpowiednie dokumenty i poprawki do programów prac po ich przyjęciu przez Komisję Europejską.

Umiejętności w programie „Cyfrowa Europa”

Program DIGITAL Europe będzie finansował opracowywanie i realizację specjalistycznych programów i staży dla przyszłych ekspertów w kluczowych obszarach zdolności, takich jak dane i sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, kwantowe i HPC.

Superkomputery w programie DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe ma na celu zbudowanie i wzmocnienie zdolności UE w zakresie obliczeń superkomputerowych i przetwarzania danych, co pomoże nam osiągnąć eksaskalowe superkomputery – obliczenia o mocy porównywalnej z agregacją zdolności obliczeniowych telefonów komórkowych...