Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi wspierające przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego w odpowiedzi na wyzwania cyfrowe i stają się bardziej konkurencyjne.

EDIH wspierają przedsiębiorstwa w usprawnianiu procesów biznesowych/produkcyjnych, produktów lub usług wykorzystujących technologie cyfrowe poprzez:

  • zapewnienie dostępu do technicznej wiedzy fachowej i testów, a także możliwość „testowania przed inwestycją”
  • świadczenie usług w zakresie innowacji, takich jak finansowanie doradztwa, szkoleń i rozwoju umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla udanej transformacji cyfrowej
  • pomoc przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, w szczególności w korzystaniu z technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego.

EDIH łączą korzyści płynące z obecności regionalnej z możliwościami dostępnymi dla ogólnoeuropejskiej sieci. Ta obecność w regionie sprawia, że są one dobrze przygotowane do świadczenia usług, których potrzebują lokalne przedsiębiorstwa, poprzez lokalny ekosystem językowy i innowacyjny. Europejski zasięg sieci ułatwia wymianę najlepszych praktyk między ośrodkami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług we wszystkich regionach, gdy wymagane umiejętności nie są dostępne lokalnie.

Po przyjęciuprogramu prac wramach programu „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) (.pdf)ukończonopierwsze ograniczone zaproszenie do składania wniosków dotyczących EDIH, w którym w styczniu 2023 r. wybrano 136 projektów, a większość centrów uruchomiono.  Ogłoszono drugie zaproszenie do składania wniosków w celu uzupełnienia wyboru EDIH i uzupełnienia luk w sieci, co doprowadziło do wyboru kolejnych 15 węzłów. Te kolejne węzły zostaną prawdopodobnie uruchomione do połowy 2023 r.  W ramach tego programu 50 % finansowania zapewnia DIGITAL, a pozostałe 50 % pochodzi od państw członkowskich, państw stowarzyszonych, ich regionów lub źródeł prywatnych. Rządy krajowe i władze regionalne odegrały kluczową rolę w procesie selekcji europejskich instytucji kredytowych poprzez wskazanie odpowiednich kandydatów do europejskich zaproszeń do składania wniosków.

Wysokiej jakości EDIH, dla których nie było dostępne finansowanie DIGITAL, otrzymały pieczęć doskonałości. Niektóre z nich będą finansowane przez państwa członkowskie lub region, a po ich uruchomieniu mogą również stać się częścią sieci EDIH.

Sieć EDIH

Dziękisieci EDIHKomisja Europejska chce stworzyć dynamiczną społeczność ośrodków i innych zainteresowanych stron, wspierając działania w zakresie tworzenia sieci kontaktów, współpracy i transferu wiedzy między EDIH, MŚP i spółkami o średniej kapitalizacji, sektorem publicznym i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami i inicjatywami. Digital Transformation Accelerator (DTA) wspiera osiągnięcie tego celu poprzez zarządzanie obecnością sieci w sieci oraz hosting odpowiedniej platformy i narzędzi oprogramowania, w tym internetowego katalogu EDIH.

Portal sieciowyEDIH zawiera narzędzia do oceny wydajności sieci EDIH, oceniając wpływ, jaki EDIH wywiera na cyfrową dojrzałość wspieranych przez nie organizacji. W tym celu Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało narzędzieoceny dojrzałości cyfrowej,które może być wykorzystywane przez wszystkie EDIH do pomiaru postępów w dojrzałości cyfrowej swoich klientów. Narzędzie oceny dojrzałości cyfrowej jest dostępne w sekcji portalu internetowego zarezerwowanej dla zarejestrowanych EDIH.

Europejskie centra innowacji cyfrowych i inne inicjatywy

Wiele EDIH obejmuje organizacje wchodzące w skład Enterprise Europe Network (EEN) lub europejskich klastrów przemysłowych (EIC).EDIH powinny rozwijać silne połączenie z innymi sieciami, w tym z EEN, EIC i Start-up Europe, aby zapewnić bezproblemową obsługę MŚP w ramach ekosystemów lokalnych i regionalnych. Trwają prace nad dokumentem zawierającym wytyczne w celu zapewnienia dobrych praktyk i dalszych szczegółowych informacji na temat tej współpracy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) jest nowym unijnym programem finansowania ukierunkowanym na wprowadzanie technologii cyfrowych do przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej.

Zobacz też

eArchiving

eArchiving – zapewnia podstawowe specyfikacje, oprogramowanie, szkolenia i wiedzę, aby pomóc ludziom przechowywać informacje przez dłuższy czas.

Program „Cyfrowa Europa” – programy prac

Ogólne cele, zakres, wyniki i rezultaty, a także przydziały budżetowe na każdy temat są opisane w programach prac. Na tej stronie znajdziesz odpowiednie dokumenty i poprawki dotyczące programów prac po ich przyjęciu przez Komisję Europejską.

Umiejętności w programie „Cyfrowa Europa”

Program DIGITAL Europe będzie finansował opracowywanie i realizację specjalistycznych programów i staży dla przyszłych ekspertów w kluczowych obszarach zdolności, takich jak dane i sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, kwantowe i HPC.

Superkomputery w programie DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe ma na celu zbudowanie i wzmocnienie zdolności UE w zakresie obliczeń superkomputerowych i przetwarzania danych, co pomoże nam osiągnąć eksaskalowe superkomputery – obliczenia o mocy porównywalnej z agregacją zdolności obliczeniowych telefonów komórkowych...