Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Europeiska digitala innovationsknutpunkter (EDIH) är gemensamma kontaktpunkter som hjälper företag att möta digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

    ””

Genom att ge tillgång till teknisk expertis och testning samt möjligheten att ”testa före investeringar” stöder EDIH företag att förbättra affärs-/produktionsprocesser, produkter eller tjänster med hjälp av digital teknik. De tillhandahåller också innovationstjänster, såsom finansiering av rådgivning, utbildning och kompetensutveckling som är centrala för en framgångsrik digital omvandling. Miljöfrågor beaktas också, särskilt när det gäller användningen av digital teknik för hållbarhet och cirkularitet.

EDIH kombinerar fördelarna med en regional närvaro med de möjligheter som finns för ett alleuropeiskt nätverk. Denna regionala närvaro gör det möjligt för dem att tillhandahålla de tjänster som lokala företag behöver, genom det lokala språket och innovationsekosystemet. Nätverkets europeiska täckning underlättar utbytet av bästa praxis mellan knutpunkter i olika länder och tillhandahållandet av specialiserade tjänster i olika regioner när den kompetens som behövs inte finns tillgänglig lokalt.

Efter antagandet av arbetsprogrammet för programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) (.pdf) har den första begränsade ansökningsomgången för EDIH redan avslutats med 136 bidrag som förväntas vara undertecknade och operativa i slutet av 2022. 50 % av finansieringen tillhandahålls av DIGITAL och övriga 50 % tillhandahålls av medlemsstaterna och/eller deras regioner. Nationella regeringar och regionala myndigheter spelade en central roll i urvalsprocessen för EDIH genom att identifiera lämpliga sökande EDIH som svar på den europeiska inbjudan att lämna förslag.

Detta första urval av EDIH kommer att kompletteras med en andra begränsad ansökningsomgång, som förväntas inledas den 29 september och avslutas den 16 november 2022.

Högkvalitativa EDIH-kandidater, för vilka det inte fanns någon EU-finansiering, har fått en spetskompetensstämpel.  Vissa av dessa kommer att finansieras av deras medlemsstater eller regioner och när de väl är i drift kan de också bli en del av nätverket av EDIH.

Digital transformation Accelerator

EDIH-nätverket kommer att stödjas av Digital Transformation Accelerator (DTA). DTA stöder Europeiska kommissionen när det gäller att bygga upp en livskraftig gemenskap av nav och andra intressenter. I detta syfte främjar DTA nätverksarbete, samarbete och kunskapsöverföring mellan EDIH, små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag, den offentliga sektorn och andra relevanta intressenter och initiativ. DTA kommer att hantera nätverkets webbnärvaro, vara värd för lämpliga programvaruplattformar och verktyg och inkludera en uppdaterad onlinekatalog över EDIH.

Dessutom kommer DTA att bedöma EDIH-nätverkets prestanda och mäta den inverkan som EDIH har på den digitala mognaden hos de organisationer som de stöder. I detta syfte har Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum utvecklat ett verktyg för bedömning av digital mognad som kommer att användas av alla EDIH för att mäta utvecklingen av EDIH-kunders digitala mognad. DTA kommer att stödja EDIH i införandet och användningen av detta verktyg.

Europeiska digitala innovationsknutpunkter och andra initiativ

GFChar också tagit fram en praktisk handbok med god praxis för investeringar i digitala innovationsknutpunkter. Handboken syftar till att stödja regionalt, nationellt och RIS3 (regional strategi för forskning och innovation för smart specialisering) genomförande och beslutsfattande.

Många europeiska digitala innovationsknutpunkter (EDIH) bygger på befintliga kluster, eller inkluderar organisationer som ingår i Enterprise Europe Network (EEN) konsortier. I strategin för små och medelstora företag åtar man sig också att bygga ut digitala innovationsknutpunkter i samband med Startup Europe och EEN och tillhandahålla en sömlös tjänst inom lokala och regionala ekosystem. Ett vägledningsdokument (.pdf) innehåller närmare uppgifter om detta samarbete.

Läs mer

Översikt

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är ett nytt EU-finansieringsprogram som är inriktat på att sprida digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar.

Se också

Programmet för ett digitalt Europa – arbetsprogram

Övergripande mål, omfattning, resultat och resultat samt budgetanslag för varje ämne beskrivs i arbetsprogrammen. På denna webbplats hittar du relevanta dokument och ändringar av arbetsprogrammen när de har antagits av Europeiska kommissionen.

Kompetens i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe kommer att finansiera utformning och tillhandahållande av specialiserade program och praktikplatser för framtida experter inom viktiga kapacitetsområden som data och AI, cybersäkerhet, kvant- och HPC.

Superdatorer i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe syftar till att bygga upp och stärka EU:s superdator- och databehandlingskapacitet och hjälpa oss att nå superdatorer i exaskala – datorer med en kapacitet som är jämförbar med aggregeringen av datorkapaciteten hos mobiltelefonerna i EU:s hela befolkning...