Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Duais faighte ag an gCoimisiún Eorpach as an gcomhar idirnáisiúnta maidir le beartas poiblí a chur chun cinn maidir le teicneolaíochtaí blocshlabhra

Ag Searmanas na nDámhachtainí agus ócáid mhór a d’eagraigh an Cumann Idirnáisiúnta d’Fheidhmchláir Bhlocshlabhra Iontaofa (INATBA) sa Bhruiséil an 31 Eanáir, bronnadh an Coimisiún Eorpach as comhar idirnáisiúnta beartais phoiblí maidir le teicneolaíochtaí blocshlabhra a chur chun cinn ina ról mar chomhchathaoirleach ar Chomhlacht Comhairleach Rialtais INATBA.

Representatives of European Commission accepting the INATBA award

European Commission

Ghlac Fabrizia Benini, Leas-Stiúrthóir Stiúrthóireacht Ardáin AS CNECT, leis an dámhachtain thar ceann chomhaltaí Bhord Comhairleach an Rialtais, thar ceann a chathaoirligh ar Rialtas Cheanada, agus thar ceann na gcomhchathaoirligh ar Mhargadh Domhanda Abu Dhabi agus ar an gCoimisiún Eorpach.

Ag glacadh leis an dámhachtain, leag Fabrizia Benini béim ar an méid a baineadh amach roimhe seo ag INATBA a ghlac páirt i mbreis agus 170 ball gníomhach chun cur chuige coiteann a fhorbairt maidir le saincheisteanna a bhfuil ábharthacht mhór ag baint leo don tionscal domhanda Blockchain, amhail príobháideachas. Leag sí béim ar ról ríthábhachtach an chaighdeánaithe agus na hidir-inoibritheachta maidir le réitigh bhlocshlabhra a úsáid go hidirnáisiúnta. Bhronn Bord INATBA dámhachtainí freisin ar chuideachtaí i gcatagóirí amhail nuálaíocht shóisialta, nuálaíocht chorparáideach, oideachas agus airgeadas díláraithe, rud a léiríonn tiomantas agus rannchuidiú an phobail le seirbhísí blocshlabhra a chur chun cinn ar féidir leo caighdeán saoil ár saoránach a fheabhsú. 

I ndáil leis an méid sin, tá ról soiléir ag INATBA maidir le hardán a chur ar fáil chun dul i dteagmháil le geallsealbhóirí ábhartha atá ag obair i dtreo comhsheasaimh sa tionscal blocshlabhra maidir le caighdeáin atá á bhforbairt i gcomhlachtaí idirnáisiúnta.

Bunaíodh INATBA chun samhail rialachais dhomhanda atá oscailte, trédhearcach agus cuimsitheach a chur chun cinn don bhlocshlabhra, bunaithe ar chomhleasanna na ngeallsealbhóirí ón tionscal, gnólachtaí nuathionscanta agus FBManna, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, rialtais agus eagraíochtaí idirnáisiúnta. Is tomhas é ar éirigh go maith leis go bhfuil méadú tagtha ar a bhallraíocht go 170 ó 2019 i leith.

Dhearbhaigh Fabrizia Benini do rannpháirtithe na tacaíochta leanúnaí ón gCoimisiún Eorpach ról INATBA san éiceachóras blocshlabhra idirnáisiúnta a neartú.

Tá an Coimisiún Eorpach tiomanta leanúint de bheith ag tacú leis an nuálaíocht, leis an gcur in úsáid agus le glacadh na teicneolaíochta blocshlabhra mar chuid dá chuspóirí maidir leis an Deacáid Dhigiteach chun claochlú digiteach inbhuanaithe, cuimsitheach gheilleagar agus shochaí na hEorpa a bhaint amach faoi 2030, agus luachanna coiteanna á n-urramú ina n-iomláine. Táimid muiníneach go bhfeabhsófar go mór trí theicneolaíocht blocshlabhra a ghiaráil, seirbhísí poiblí do shaoránaigh, do mhic léinn agus d’fhiontair.

Bonneagar Eorpach Seirbhísí Blocshlabhra (EBSI) ar cheann de na hiarrthóirí ionchasacha ar Chuibhreannas don Bhonneagar Digiteach Eorpach (EDIC) ina dtugtar le chéile iarrachtaí na mBallstát glúin nua seirbhísí poiblí trasteorann a sholáthar.

Seachas an Coimisiún Eorpach, bronnadh dámhachtainí ar chuid de na tionscadail is spreagúla san éiceachóras blocshlabhra agus DLT i réimsí an Airgeadais Athghiniúnaigh (refi), Airgeadais Díláraithe (DeFi), Nuálaíocht Shóisialta, Oideachas agus Nuálaíocht Chorparáideach.

Bhí plé painéil ag an ócáid freisin ina raibh gnólachtaí nuathionscanta agus gníomhaithe tionscail páirteach, chomh maith leis an bhFeisire Ondrej Kovarik, Pierre Marro (AS CNECT) agus Joachim Schwerin (AS GROW) inar léiríodh go bhfuil méadú tagtha ar aibíocht na gcásanna úsáide thar airgeadas agus criptea-shócmhainní, an taithí a fuair fiontraithe agus nuálaithe in iarratais éagsúla, chomh maith leis na dúshláin atá ann na tionscnaimh sin a mhéadú. Thug an painéal dá aire gur gá treisiú leis an idirphlé idir nuálaithe agus rialtóirí a bhfuil Bosca Gainimh Rialála an Bhlocshlabhra Eorpaigh á sheoladh ag AS CNECT ina leith go luath.