Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Maoiniú

Roghanna Cuardaigh

Torthaí Cuardaigh (643)

Highlight


CALL FOR PROPOSALS |
Glao ar thograí — Ardscileanna digiteacha agus ardanailís dhigiteach

Tá glao ar thograí á sheoladh ag an Aontas Eorpach i réimse na nArdscileanna Digiteacha agus na hAnailíse Digití faoin gClár don Eoraip Dhigiteach. Tá eolas agus nósanna imeachta maidir le conas iarratas a dhéanamh ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana.

CALL FOR PROPOSALS |
Comhpháirtíochtaí iriseoireachta — comhoibriú (2023)

Iarrann an tAontas go mbeadh tograí comhoibríocha trasteorann ann idir eagraíochtaí na meán nuachta a dhíreoidh ar shamhlacha gnó nuálacha agus/nó ar thionscadail iriseoireachta ar fud na hEorpa.

CALL FOR PROPOSALS |
Comhpháirtíochtaí iriseoireachta — iolrachas (2023)

Iarrann an tAontas ar eagraíochtaí/idirghabhálaithe scéimeanna cistiúcháin tiomnaithe a chur ar bun i réimsí na meán nuachta a bhfuil ábharthacht speisialta ag baint leo don daonlathas (amhail na meáin áitiúla/réigiúnacha, iriseoireacht neamhspleách agus iniúchach, agus nuacht maidir le leas an phobail).

CALL FOR PROPOSALS |
Glao ar thionscadail trasteorann maidir le Litearthacht sna Meáin

I dtimpeallacht na meán digiteach atá ag athrú go tapa, leanann an Coimisiún Eorpach d’infheistíocht a dhéanamh i réitigh nuálacha chun scileanna litearthachta sna meáin a fheabhsú i measc shaoránaigh uile na hEorpa, chun tacú le comhar éifeachtach trasteorann, agus chun tionchar díobhálach na bréagaisnéise a theorannú. Seoladh an glao reatha ar thograí faoin tsraith thrasearnála de Chlár Eoraip na Cruthaitheachta.

CALL FOR PROPOSALS |
Scannáin ag Bogadh faoi chlár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta

Is é is aidhm do dheontais cúrsaíocht saothar Eorpach a mhéadú agus a lucht féachana uile-Eorpach a leathnú trí thacú le dáileadh amharclannaíochta agus ar líne scannán Eorpach neamhnáisiúnach.