Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Pradedamos taikyti naujos griežtesnės taisyklės dėl ypatingos svarbos subjektų ir tinklų kibernetinio ir fizinio atsparumo

Ką tik įsigaliojo dvi pagrindinės direktyvos dėl ypatingos svarbos ir skaitmeninės infrastruktūros, kurios sustiprins ES atsparumą internetinėms ir neinternetinėms grėsmėms – nuo kibernetinių išpuolių iki nusikaltimų, pavojaus visuomenės sveikatai ar gaivalinių nelaimių.

image of people working on screens in a computer centre

iStock photo Getty images plus

Pastarojo meto grėsmės ES ypatingos svarbos infrastruktūrai mėgino pakenkti mūsų kolektyviniam saugumui. Jau 2020 m. Komisija pasiūlė iš esmės atnaujinti ES taisykles dėl ypatingos svarbos subjektų atsparumo ir tinklų bei informacinių sistemų saugumo.

Dvi direktyvos, kurios įsigalioja, yra šios:

TIS 2 direktyva užtikrins saugesnę ir stipresnę Europą, nes bus gerokai išplėsti į jos taikymo sritį patenkantys ypatingos svarbos subjektų sektoriai ir rūšys. Tai apima viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų, duomenų centrų paslaugų, nuotekų ir atliekų tvarkymo, ypatingos svarbos produktų gamybos, pašto ir kurjerių paslaugų teikėjus ir viešojo administravimo subjektus, taip pat apskritai sveikatos priežiūros sektorių. Be to, juo bus sugriežtinti kibernetinio saugumo rizikos valdymo reikalavimai, kurių įmonės privalo laikytis, taip pat supaprastintos pranešimo apie incidentus prievolės, nustatant tikslesnes nuostatas dėl pranešimų teikimo, turinio ir terminų. TIS 2 direktyva pakeičiamos tinklų ir informacinių sistemų saugumo taisyklės – pirmasis ES masto kibernetinio saugumo teisės aktas.

Atsižvelgiant į vis sudėtingesnę rizikos aplinką, naujoji CER direktyva pakeičia 2008 m. Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų direktyvą. Naujosiomis taisyklėmis bus sustiprintas ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumas įvairioms grėsmėms, įskaitant gamtinius pavojus, teroristinius išpuolius, vidaus subjektų grėsmes ar sabotažą. Bus įtraukta 11 sektorių: energetikos, transporto, bankininkystės, finansų rinkų infrastruktūros, sveikatos, geriamojo vandens, nuotekų, skaitmeninės infrastruktūros, viešojo administravimo, kosmoso ir maisto. Valstybės narės turės priimti nacionalinę strategiją ir reguliariai atlikti rizikos vertinimus, kad nustatytų subjektus, kurie laikomi itin svarbiais arba gyvybiškai svarbiais visuomenei ir ekonomikai.

Valstybės narės turi per 21 mėnesį perkelti abi direktyvas į nacionalinę teisę. Per šį laikotarpį valstybės narės priima ir paskelbia priemones, būtinas joms įgyvendinti.

2022 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė rekomendaciją dėl Sąjungos masto koordinavimo metodo ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumui didinti, kurioje valstybių narių prašoma paspartinti TIS 2 ir Direktyvos dėl ypatingos svarbos subjektų atsparumo perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo parengiamąjį darbą. 

Daugiau informacijos