Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konsultacijos

Paieškos parinktys

Paieškos rezultatai (166)

Highlight


CONSULTATION |
Tikslinės konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais dėl lengvesnės atsakomybės tvarkos pagal Direktyvos (ES) 2019/790 17 straipsnio 6 dalį

Komisijos tarnybos pradeda šias tikslines konsultacijas, kad iš atitinkamų suinteresuotųjų subjektų gautų informacijos apie Direktyvos (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (toliau – BSR direktyva) 17 straipsnio 6 dalyje nustatytos specialios atsakomybės tvarkos taikymą ir poveikį.

CONSULTATION |
Kibernetinio saugumo akto vertinimas

Komisija pradėjo Kibernetinio saugumo akto (SSA) (Reglamento (ES) 2019/881) vertinimą pagal šio reglamento 67 straipsnį.

CONSULTATION |
Konsultacijos dėl Skaitmeninių paslaugų akto skaidrumo duomenų bazės

Skaitmeninių paslaugų akto 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Komisija turi sukurti ir tvarkyti interneto platformų pareiškimų, susijusių su informacijos pašalinimo priežastimis ir kitais sprendimais dėl turinio moderavimo, duomenų bazę.

CONSULTATION |
Skaitmeninių paslaugų aktas. Nepriklausomų auditų atlikimas

Šio deleguotojo reglamento tikslas – nustatyti būtinas labai didelių interneto platformų ir labai didelių interneto paieškos sistemų auditų procedūrų, metodikos ir šablonų taisykles, kaip reikalaujama pagal Skaitmeninių paslaugų aktą.

CONSULTATION |
Deleguotasis reglamentas dėl Skaitmeninių paslaugų akte numatytos prieigos prie duomenų

Naujoji patikrintų tyrėjų prieigos prie duomenų iš labai didelių interneto platformų ir labai didelių paieškos sistemų sistema yra viena iš pagrindinių Skaitmeninių paslaugų akto priemonių, kuria siekiama padidinti platformų skaidrumą ir atskaitomybę. Komisija turi priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiau nustatomos dalijimosi duomenimis sąlygos ir tikslai, kuriais duomenys gali būti naudojami, ir atitinkamos procedūros, atsižvelgiant į susijusių subjektų teises ir interesus ir prireikus į nepriklausomus patariamuosius mechanizmus.

CONSULTATION |
Kvietimas teikti įrodymus: Virtualusis pasaulis (metaverses)

Europos Komisija parengs besiformuojančių virtualių pasaulių (pvz., metapertų) viziją, grindžiamą pagarba skaitmeninėms teisėms ir ES teisės aktams bei vertybėms. Į jūsų atsakymus bus atsižvelgta toliau plėtojant ir tobulinant šią iniciatyvą.