Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Новата покана за представяне на предложения подкрепя проверителите на факти в ЕС за опровергаване на дезинформацията

Днес Комисията публикува нова покана за представяне на предложения на стойност 850 000 EUR в подкрепа на проверителите на факти от ЕС при идентифицирането и опровергаването на дезинформацията.

Fact checking word concepts banner

iStock photo Getty images plus

За да създаде по-безопасна и по-надеждна онлайн среда, Европейският съюз е силно ангажиран с борбата с дезинформацията. По време на неотдавнашните кризи проверителите на факти се появиха като неразделна част от веригата за създаване на стойност в медиите, като проверяват и оценяват достоверността на съдържанието въз основа на факти и доказателства.

Целтана поканата е да се повиши капацитетът на европейската общност за проверка на фактите да реагира бързо и ефективно на кризи. Полученият проект:

  • извършване на анализ на нуждите
  • разработване на конкретен пакет от ресурси за проверителите на факти от ЕС
  • изпитване на разработените решения в жизненоважната област на изменението на климата и свързаните с него кризисни събития
  • провеждане на специални дейности за обучение и разпространение на информация

Основната цел е да се улесни лесният и бърз достъп на гражданите до точна информация. Освен това демократичният дебат относно начините за ефективна борба с извънредната ситуация в областта на климата и опазване на планетата за бъдещите поколения зависи в решаваща степен от достъпа на гражданите до надеждна информация.

С този проект ЕС се основава на успешните усилия наЕвропейската обсерватория зацифрови медии (EDMO) иЕвропейската мрежа отстандарти за проверка на факти (EFCSN) с цел допълнително укрепване на капацитета на европейските проверители на факти да реагират на кризи.

Поканата е отворена за организациите за проверка на факти, гражданското общество, новинарските медии, академичните институции и др. Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 декември 2023 г., за да може спечелилият проект да започне на 1 април 2024 г.

Повече информация относно датите, критериите и допустимостта