Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Консултации

Опции за търсене

Резултати от търсене (164)


CONSULTATION |
Целенасочена консултация със заинтересованите страни относно по-лекия режим на отговорност съгласно член 17, параграф 6 от Директива (ЕС) 2019/790

Службите на Комисията започват тази целева консултация, за да съберат информация от съответните заинтересовани страни относно прилагането и въздействието на специалния режим на отговорност, посочен в член 17, параграф 6 от Директива (ЕС) 2019/790 относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар („Директивата за цифровия единен пазар“).

CONSULTATION |
Оценка на Акта за киберсигурността

Комисията започна оценката на Акта за киберсигурността (Регламент (ЕС) 2019/881) в съответствие с член 67 от този регламент.

CONSULTATION |
Насоки за доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки относно смекчаването на системните рискове за изборните процеси

В рамките на настоящата консултация се търсят мнения относно проекта на насоки за законодателния акт за цифровите услуги относно почтеността на изборните процеси.

CONSULTATION |
Целева консултация относно условията за възнаграждение на музикални изпълнители и продуценти на звукозаписи от трети държави (извън ЕС) за звукозаписна музика, изпълнявана в ЕС

Настоящата консултация е насочена към регистрираните заинтересовани страни от музикалната индустрия по отношение на правата на възнаграждение в ЕС.

CONSULTATION |
Целева консултация със заинтересованите страни относно прилагането на Маракешката директива и регламент

Европейската комисия започна целева консултация, за да събере мненията и опита на заинтересованите страни относно прилагането на Маракешката директива и регламент пет години след като започна да се прилага във всички държави — членки на ЕС.

CONSULTATION |
Консултация относно базата данни за прозрачност на Законодателния акт за цифровите услуги

В член 24, параграф 5 от Законодателния акт за цифровите услуги се посочва, че Комисията трябва да създаде и поддържа база данни с изявления от онлайн платформи относно причините за премахване на информация и други решения за модериране на съдържание.

CONSULTATION |
Законодателен акт за цифровите услуги — провеждане на независими одити

Целта на настоящия делегиран регламент е да се определят необходимите правила за процедурите, методологията и образците, използвани за одитите на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки, както се изисква съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

CONSULTATION |
Делегиран регламент относно достъпа до данни, предвиден в Законодателния акт за цифровите услуги

Новата рамка за достъп на доказани изследователи до данни от много големи онлайн платформи и много големи търсачки е ключова мярка на Законодателния акт за цифровите услуги, за да се повиши прозрачността и отчетността на платформите. Комисията трябва да приеме делегирани актове, за да уточни допълнително условията, при които следва да се осъществява обменът на данни, и целите, за които данните могат да се използват, и съответните процедури, като се вземат предвид правата и интересите на участниците и, ако е необходимо, независими механизми за консултиране.

CONSULTATION |
Покана за представяне на мнения: Виртуални светове (метаверзи)

Европейската комисия ще разработи визия за нововъзникващите виртуални светове (напр. метаверс), основана на зачитането на цифровите права и законите и ценностите на ЕС. Вашето мнение ще бъде взето предвид при по-нататъшното разработване и усъвършенстване на тази инициатива.