Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Консултации

Опции за търсене

Резултати от търсене (160)


CONSULTATION |
Целева консултация относно условията за възнаграждение на музикални изпълнители и продуценти на звукозаписи от трети държави (извън ЕС) за музикални записи, излъчвани в ЕС

Тази консултация е насочена към заинтересованите страни от музикалната индустрия относно правата на възнаграждение в ЕС.

CONSULTATION |
Целева консултация със заинтересованите страни относно прилагането на Маракешката директива и регламент

Европейската комисия започна целева консултация, за да събере мненията и опита на заинтересованите страни относно прилагането на Маракешката директива и регламент пет години след като започна да се прилага във всички държави — членки на ЕС.

CONSULTATION |
Консултация относно базата данни за прозрачност на Законодателния акт за цифровите услуги

В член 24, параграф 5 от Законодателния акт за цифровите услуги се посочва, че Комисията трябва да създаде и поддържа база данни с изявления от онлайн платформи относно причините за премахване на информация и други решения за модериране на съдържание.

CONSULTATION |
Законодателен акт за цифровите услуги — провеждане на независими одити

Целта на настоящия делегиран регламент е да се определят необходимите правила за процедурите, методологията и образците, използвани за одитите на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки, както се изисква съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

CONSULTATION |
Делегиран регламент относно достъпа до данни, предвиден в Законодателния акт за цифровите услуги

Новата рамка за достъп на доказани изследователи до данни от много големи онлайн платформи и много големи търсачки е ключова мярка на Законодателния акт за цифровите услуги, за да се повиши прозрачността и отчетността на платформите. Комисията трябва да приеме делегирани актове, за да уточни допълнително условията, при които следва да се осъществява обменът на данни, и целите, за които данните могат да се използват, и съответните процедури, като се вземат предвид правата и интересите на участниците и, ако е необходимо, независими механизми за консултиране.

CONSULTATION |
Покана за представяне на мнения: Виртуални светове (метаверзи)

Европейската комисия ще разработи визия за нововъзникващите виртуални светове (напр. метаверс), основана на зачитането на цифровите права и законите и ценностите на ЕС. Вашето мнение ще бъде взето предвид при по-нататъшното разработване и усъвършенстване на тази инициатива.

CONSULTATION |
Законодателен акт за цифровите услуги — регламент за прилагане

Настоящият проект на законодателен акт е отворен за обратна връзка в продължение на 4 седмици. Получените предложения и коментари ще бъдат взети под внимание при изготвянето на окончателния вариант на тази инициатива.

CONSULTATION |
Обществена консултация относно прилагането на законодателния акт за цифровите пазари

В проекта на регламент за изпълнение, който вече е на разположение за обратна връзка от обществеността, се описват подробно процедурните аспекти, свързани с прилагането на Законодателния акт за цифровите пазари, като например правото на страните да бъдат изслушани и на достъп до преписката, както и елементите, включени във формулярите за уведомяване, наред с другото.