Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Консултации

Опции за търсене

Резултати от търсене (154)


CONSULTATION |
Обществена консултация относно прилагането на законодателния акт за цифровите пазари

В проекта на регламент за изпълнение, който вече е на разположение за обратна връзка от обществеността, се описват подробно процедурните аспекти, свързани с прилагането на Законодателния акт за цифровите пазари, като например правото на страните да бъдат изслушани и на достъп до преписката, както и елементите, включени във формулярите за уведомяване, наред с другото.

CONSULTATION |
Обществена консултация относно миналото, настоящето и бъдещето на европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации за периода 2014—2027 г.

Консултацията ще допринесе за окончателната оценка на „Хоризонт 2020 „и междинната оценка на „Хоризонт Европа„и ще положи основите за подготовката на стратегическия план на „Хоризонт Европа“ за периода 2025—2027 г.

CONSULTATION |
Законодателен акт за киберустойчивост

Продуктите и услугите на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) създават възможности за икономиките и обществата в ЕС, наред с новите предизвикателства. Когато всичко е свързано, даден инцидент, свързан с киберсигурността, може да засегне цяла екосистема и да наруши икономическите или социалните дейности.

CONSULTATION |
Покана за представяне на мнения относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите

Комисията отправи покана за представяне на мнения относно предстоящия Европейски законодателен акт за свободата на медиите, който има за цел да защити почтеността, плурализма и независимостта на медийния пазар на ЕС.

CONSULTATION |
Преразглеждане на Насоките относно държавната помощ за широколентови мрежи

Целта на консултацията е да се изяснят съществуващите правила за държавна помощ и да се гарантира, че те са съобразени с най-новите пазарни и технологични развития.

CONSULTATION |
Кажете си думата: Бъдещата посока на инициативата за интернет от следващо поколение (NGI)

Инициативата за интернет от следващо поколение е силно ангажирана с предоставянето на технологии за прилагане на визията за интернет на хората, като предоставя надежден цифров опит на крайните потребители на интернет с по-голям избор, контрол и участие на потребителите.

CONSULTATION |
Гражданска отговорност — адаптиране на правилата към цифровата ера и изкуствения интелект

Настоящата обществена консултация има за цел: да се потвърди значимостта на проблемите, установени при оценката от 2018 г. на Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (например как директивата да бъде прилагана спрямо продуктите в цифровата и кръговата икономика), и да се съберат информация и мнения за това как директивата да бъде подобрена (раздел I); да се събере информация относно необходимостта и възможните начини за решаване на проблеми, свързани конкретно с вредите, причинени от системи с изкуствен интелект, които засягат както Директивата относно