Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Изграждане на цифровото бъдеще на Европа

2024 Състояние на цифровото десетилетие

      How digital is the EU?

Комисията публикува втория доклад за състоянието на цифровото десетилетие, в който се прави цялостен преглед на напредъка, постигнат в стремежа към постигане на целите и задачите в областта на цифровите технологии, определени за 2030 г. от политическата програма „Цифрово десетилетие“ (DDPP). Тази година за първи път докладът е придружен от анализ на националнитестратегически пътни карти за цифровото десетилетие, представени от държавите членки, в които подробно се описват планираните национални мерки, действия и финансиране, които да допринесат за цифровата трансформация на ЕС.