Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Библиотека

Опции за търсене

Резултати от търсене (3300)


POLICY AND LEGISLATION |
Съобщение за установяване на прогнозните траектории на равнището на Съюза за цифровите цели

В настоящото съобщение са представени прогнозните траектории на равнището на Съюза за постигане на цифровите цели, определени в рамките на политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

REPORT / STUDY |
Доклад относно информационните дейности и консултациите, политическа програма „Цифрово десетилетие“

В настоящия доклад се обобщават комуникационните дейности, включително информационните дейности и консултациите със заинтересованите страни, във връзка с политическата програма „Цифрово десетилетие“ от юни 2021 г. до юни 2023 г.

REPORT / STUDY |
Изпълнение на многонационални проекти — доклад за цифровото десетилетие за 2023 г.

В настоящия документ е представен напредъкът на Съюза към изпълнението на многонационални проекти, както е установено в политическата програма „Цифрово десетилетие“.

REPORT / STUDY |
Широколентов достъп в Европа (2022 г.)

В проучването относно широколентовия достъп до 2022 г. се наблюдава напредъкът на държавите членки по отношение на целите, определени в политическата програма „Цифрово десетилетие“, а именно: „Гигабитова свързаност за всички до 2030 г. „и „най-малко 5G във всички населени райони“.

REPORT / STUDY |
сравнителен анализ на електронното управление за 2023 г.

Сравнителният показател за електронно управление наблюдава цифровизацията на обществените услуги в Европа. Настоящият доклад показва цифровата трансформация на правителствата през 2021 г. и 2022 г.

REPORT / STUDY |
Разработване на показатели за електронно здравеопазване за цифровото десетилетие 2022 г.

В настоящия доклад са представени резултатите от базовата оценка на актуалното състояние на държавите от ЕС-27 (плюс Исландия и Норвегия) за постигане на целта на политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. в областта на електронното здравеопазване 100 % от гражданите на ЕС да имат достъп до електронни здравни досиета до 2030 г.