Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Библиотека

Опции за търсене

Резултати от търсене (3429)


REPORT / STUDY |
Мониторинг на цифровите права и принципи — проучване в подкрепа на 2024 г.

В това проучване, възложено от Европейската комисия, се разглежда как държавите членки са предприели досега действия във връзка с Европейската декларация за цифровите права и принципи.

REPORT / STUDY |
Цифрово десетилетие 2024 г.: проучване на показателите за електронно здравеопазване

В настоящия доклад са представени последните резултати от оценката на състоянието на държавите от ЕС-27 (плюс Исландия и Норвегия) за постигане на целта на цифровото десетилетие за електронно здравеопазване 100 % от гражданите на ЕС да имат достъп до електронни здравни досиета до 2030 г.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

REPORT / STUDY |
Цифрово десетилетие 2024 г.: Международен бенчмаркинг на цифровата трансформация

В международното сравнително проучване ЕС се сравнява със седем държави, определени като най-добре представящи се в областта на цифровизацията в световен мащаб по четирите основни точки на цифровото десетилетие.

POLICY AND LEGISLATION |
Преглед на елементите, взети предвид при оценката на размера на външните целеви приходи, произтичащи от надзорната такса съгласно член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/1127 на Комисията

Настоящият работен документ на службите на Комисията съдържа преглед на елементите, отчетени за оценката на размера на външните целеви приходи, произтичащи от надзорната такса съгласно член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/1127 на Комисията за законодателния акт за цифровите услуги.

POLICY AND LEGISLATION |
Доклади на Комисията относно популяризирането на европейски произведения от аудио-визуални медийни услуги

Комисията публикува нов доклад с придружаващо проучване относно прилагането на мерките, насочени към насърчаване на европейските произведения чрез аудио-визуални медийни услуги.