Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lov om europæiske mikrochips: Mikrochips til Europa-initiativet

Søjle I i loven om europæiske mikrochips indfører initiativet "chips for Europa", som har til formål at støtte teknologisk kapacitetsopbygning og innovation i Unionen ved at bygge bro over kløften mellem Unionens avancerede forsknings- og innovationskapaciteter og deres industrielle udnyttelse.

Med henblik herpå har mikrochips til Europa-initiativet følgende fem operationelle mål:

 1. Opsætning af en designplatform

 2. Forbedring af eksisterende og udvikling af nye avancerede pilotlinjer

 3. Opbygning af kapacitet til at fremskynde udviklingen af kvantechips og tilhørende halvlederteknologier

 4. Oprettelse af et netværk af kompetencecentre i hele Unionen

 5. Oprettelse af en mikrochipfond for at lette adgangen til lånefinansiering og egenkapital, navnlig for nystartede virksomheder, vækstvirksomheder, SMV'er og små midcapselskaber

Med undtagelse af mikrochipsfonden (som vil blive gennemført af Det Europæiske Innovationsråd og InvestEU) vil initiativet hovedsagelig blive gennemført gennem fællesforetagendet for mikrochips — tidligere kendt som fællesforetagendet for centrale digitale teknologier.

Initiativet støttes af finansiering fra Horisont Europa og programmet for et digitalt Europa.

Oversigt over mikrochips til Europa-initiativet

Design platform - Chips Act

Designplatform

Den designplatform, der foreslås i loven om mikrochips, er et cloudbaseret virtuelt miljø, der skal stilles til rådighed i hele Unionen, og som integrerer en bred vifte af designfaciliteter, fra IP-biblioteker til værktøjer til elektronisk designautomatisering (EDA) samt støttetjenester. Platformen vil være tilgængelig på en åben, ikkediskriminerende og gennemsigtig måde. Det vil stimulere et bredt samarbejde mellem brugere og centrale aktører i økosystemet og styrke Europas kapacitet til at designe chips.

Pilotlinjer

Mikrochips til Europa-initiativet omfatter en række pilotlinjer med henblik på procesudvikling, test og eksperimenter samt produktion i mindre målestok. Disse vil fungere som en platform for europæisk forskning og udvikling med et industrielt perspektiv for at bygge bro over kløften fra laboratorium til fab.

En ikke-udtømmende liste over tre pilotlinjeområder af strategisk betydning for Europa er allerede blevet identificeret:

 • Sub-2 nm GAA procesteknologi udvikling
 • FD-SOI-teknologi ved 10 nm og derunder
 • Heterogen integration

Kvantechips og tilhørende halvlederteknologier

Mikrochips til Europa-initiativet vil også fokusere på de specifikke behov i den fremtidige generation af informationsbehandlingskomponenter, der udnytter ikkeklassiske principper, navnlig chips, der udnytter kvanteeffekter (dvs. kvantechips).

Initiativet vil navnlig støtte udviklingen af designbiblioteker for kvantechips, nye eller eksisterende pilotlinjer, renrum og støberier til prototypefremstilling og produktion af kvantechips samt faciliteter til test og validering af avancerede kvantechips produceret af pilotlinjerne.

Kompetencecentre og færdigheder

two people working at a computer

Kompetencecentre for halvledere spiller en afgørende rolle i initiativet om mikrochips til Europa. Centrene vil give adgang til teknisk ekspertise og eksperimenter inden for halvledere og hjælpe virksomheder, navnlig SMV'er, med at nærme sig og forbedre designkapaciteten og udvikle færdigheder. Kompetencecentrene vil yde tjenester til halvlederinteressenter, herunder nystartede virksomheder og SMV'er.

Som eksempler kan nævnes:

 • lette adgangen til pilotlinjer og til konstruktionsplatformen
 • tilvejebringelse af uddannelse og kompetenceudvikling, støtte til at finde investorer
 • nå ud til de relevante vertikaler.

Tjenesterne bør leveres på et åbent, gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag. Hvert kompetencecenter bør forbinde og være en del af det europæiske netværk af kompetencecentre i halvledere og fungere som adgangspunkt til andre knudepunkter i netværket.

Med henblik på at styrke færdighederne inden for halvlederindustrien har Mikrochips til Europa-initiativet til formål at 

 • øge halvledersektorens synlighed og tiltrækningskraft
 • støtte udviklingen af netværk for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse

 

 

Chips fond

For at udvikle et blomstrende økosystem for halvledere er der behov for lettere adgang til finansiering og investeringsmuligheder for SMV'er. Med henblik herpå oprettes mikrochips til Europa-initiativet for at lette adgangen til lånefinansiering og egenkapital, navnlig for nystartede virksomheder, vækstvirksomheder, SMV'er og små midcapselskaber i værdikæden for halvledere, gennem en blandingsfacilitet under InvestEU-fonden og via Det Europæiske Innovationsråd.