Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Høringer

Søgemuligheder

Søgeresultater (166)

Highlight


CONSULTATION |
Målrettet høring af interessenter om den lempeligere ansvarsordning i henhold til artikel 17, stk. 6, i direktiv (EU) 2019/790

Kommissionens tjenestegrene iværksætter denne målrettede høring for at indsamle oplysninger fra de relevante interessenter om anvendelsen og virkningerne af den særlige ansvarsordning, der er fastsat i artikel 17, stk. 6, i direktiv (EU) 2019/790 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked ("direktivet om digitalt indre marked").

CONSULTATION |
Høring om hvidbogen: "Hvordan beherskes Europas behov for digital infrastruktur?"

Kommissionen har til hensigt at indsamle synspunkter om de scenarier, der er skitseret i hvidbogen, og stille oplysninger til rådighed for alle interessenter: Medlemsstaterne, civilsamfundet, industrien og akademikere har mulighed for at bidrage til Kommissionens fremtidige forslag på dette område.

CONSULTATION |
Evaluering af forordningen om cybersikkerhed

Kommissionen har indledt evalueringen af forordningen om cybersikkerhed, forordning (EU) 2019/881) i henhold til artikel 67 i denne forordning.

CONSULTATION |
Retsakt om digitale tjenester — gennemførelse af uafhængige revisioner

Formålet med denne delegerede forordning er at fastsætte de nødvendige regler for de procedurer, metoder og modeller, der anvendes til revisioner af meget store onlineplatforme og meget store onlinesøgemaskiner som krævet i retsakten om digitale tjenester.

CONSULTATION |
Delegeret forordning om dataadgang som fastsat i retsakten om digitale tjenester

Den nye ramme for kontrolunderlagte forskeres adgang til data fra meget store onlineplatforme og meget store søgemaskiner er en vigtig foranstaltning i retsakten om digitale tjenester for at øge platformenes gennemsigtighed og ansvarlighed. Kommissionen skal vedtage delegerede retsakter for yderligere at præcisere betingelserne for datadeling og de formål, hvortil dataene kan anvendes, og relevante procedurer under hensyntagen til de involverede aktørers rettigheder og interesser og om nødvendigt uafhængige rådgivningsmekanismer.

CONSULTATION |
Indkaldelse af dokumentation: Virtuelle verdener (metaverser)

Europa-Kommissionen vil udvikle en vision for nye virtuelle verdener (f.eks. metaverser) baseret på respekt for digitale rettigheder og EU's love og værdier. Dit input vil blive taget i betragtning i forbindelse med den videre udvikling og finjustering af dette initiativ.